Konsultacije u dva koraka

Bezbednost i zdravlje na radu

Adekvatna organizacija poslova bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa zakonom je jedan od najbitnijih aspekata svake ugledne kompanije.

Bezbednost i zdravlje na radu

Adekvatna organizacija poslova bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa zakonom je jedan od najbitnijih aspekata svake ugledne kompanije.

Konsultacije u dva koraka

Bezbednost i zdravlje na radu

Adekvatna organizacija poslova bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa zakonom je jedan od najbitnijih aspekata svake ugledne kompanije.

Konsultacije u dva koraka

Usluge našeg licenciranog tima

U oblasti bezbednosti i zdravlja na radu pružamo potpunu uslugu. Posedujemo sve tri neophodne licence Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, odnosno Licencu za pregled i proveru opreme za rad, Licencu za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline i Licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

Pored pregleda i provere opreme za rad vršimo i ispitivanje visokonaponske zaštitne opreme (na terenu ili u našem sedištu), ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija, kao i pregled i ispitivanje protiveksplozivno zaštićenih uređaja i instalacija. Sva ispitivanja i provere vrše stručni kadrovi različitih obrazovanja, pretežno diplomirani inženjeri mašinske ili elektro struke, tehnolozi, fiziko hemičari itd. Konsultacije i informacije o oblasti zaštite na radu možete dobiti u svakom trenutku od našeg stručnog tima, a naši edukatori će se pobrinuti da Vaši zaposleni dobiju sve potrebne instrukcije za očuvanje bezbednosti na radnom mestu. 

Licence i ovlašćenja

U oblasti bezbednosti i zdravlja na radu pružamo potpunu uslugu posedujući sve tri licence od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Pregled i provera opreme za rad

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 164-02-00305/2015-01 (11.04.2016.) PREUZMI

Obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 164-02-00306/2015-01 (30.06.2016) PREUZMI

Obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 164-02-00304/2015-01 (11.02.2016.) PREUZMI

Izrada normativnih akata i osposobljavanje zaposlenih za bezbedan rad

Obavezan protokol koji svaki poslodavac na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005,91/2015 i 113/2017) mora ispoštovati je određivanje kvalifikovanog lica za obavljanje poslova u oblasti zaštite na radu. Nakon toga, temelj svakog projekta je izrada normativnog akta o bezbednosti gde se definišu sama raspodela poslova, kao i odgovornost i prava svih zaposlenih. Osim izrade različitih normativnih akata (procena rizika, evidencije i drugo) sprovodimo različite treninge iz oblasti zaštite na radu, prezentacije i informisanja za potrebe poslodavaca, kao i osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, dok naša Služba medicine rada vrši obuku zaposlenih za pružanje prve pomoći.

Sprovođenje procedura

Zaštita ljudi na radu sprovodi se primenom OH&S procedura koje su u skladu sa OHSAS standardom.

Primena OH&S procedure podrzumeva vršenje procene rizika u procesu koji se posmatra.

Procenom OH&S rizika teži se kontrolisanju rizika radi uspostavljanja odgovornosti u procesu planiranja, projektovanja, izvođenja radova, izgradnji i eksploataciji „objekata“, kao i otklanjanja opasnosti i štetnosti od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi  sa radom, a radi uspostavljanja sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu (OHSAS)

Opšte mere su one koje se odnose na sve poslove i radne zadatke u svim delatnostima.

Posebne mere zaštite na radu određuju se za potrebne vrste tehnoloških procesa i poslova koji se ne smatraju opštim

Zaštita ljudi na radu sprovodi se primenom OH&S procedura koje su u skladu sa OHSAS standardom.

Primena OH&S procedure podrzumeva vršenje procene rizika u procesu koji se posmatra.

Procenom OH&S rizika teži se kontrolisanju rizika radi uspostavljanja odgovornosti u procesu planiranja, projektovanja, izvođenja radova, izgradnji i eksploataciji „objekata“, kao i otklanjanja opasnosti i štetnosti od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi  sa radom, a radi uspostavljanja sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu (OHSAS)

Opšte mere su one koje se odnose na sve poslove i radne zadatke u svim delatnostima.

Posebne mere zaštite na radu određuju se za potrebne vrste tehnoloških procesa i poslova koji se ne smatraju opštim

Pregled i prover provremene gradilišne instalacije

Preventivne i periodičnne provere ipregledi opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline.

Oprema pod pritiskom

Oprema za rad koja podleže preventivnim i periodičnim pregledima i proverama prema krovnim propisima RS. Razvrstavanja opreme pod pritiskom Pregledi i ispitivanja opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe

Pregled i porvera opreme za rad

Periodični pregledi i provere opreme za rad prema tehničkim propisima i standardima ili koji je određen uputstvom proizvođača.

Provera VN izolacione opreme

Akreditovanim mernim sistemiima i instrumentima za ispitivanje VN opreme vršimo standardnih provera stanja izolacionog sistema VN opreme.

Ispitivanje uslova radne okoline

Pregled i provera prostora u kome se obavlja rad i koji uključuje radna mesta, radne uslove, radne postupke i odnose u procesu rada .

Ispitivanje bez razaranja

Metoda utvrđivanja svojstava materijala ili komponenata sistema, i otkrivanja različitih vrsta grešaka (defekata), a da se pritom ne utiče na funkcionalnost materijala koji se ispituje.

Pregled i provera električne instalacije niskog napona

Vizuelni pregled i provera eektričnih i gromobranskih instalacija uz opštu i posebnu dokumentaciju.

Pregled gromobranskih instalacija

Pregled i provera sa odgovarajućom stručnom službom a u skladu sa programom održavanja koji je definisan projektom gromobranske instalacije.

Osposobljavanje zaposlenih u prvoj pomoći

Sertifikacija za izvođenje obuka i ispita u oblasti pružanja prve pomoći na radu.

Tehnička dokumentacija BZR

Usklađivanje tehničke dokumentacije sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu kroz sve faze realizacije.

Tehnička kontrola glavnih projekata

Provera usklađenosti glavnog projekta za građenje, sa zakonom i drugim propisima, tehničkim normativima i standardima.

Lice za bezbednost i zdravlje na radu

Usluga podrazumeva sve aktivnosti predviđene Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.

Koodinator BZR u projektovanju i izvođenju

Sprovođenje Urodi o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima

Izrada normativnih akata

Prema obavezi izvršilaca da urede obaveze/prava u oblasti BZR u skladu sa propisima; izradu akta vrše stručna lica sa položenim stručnim ispitom i dugogodišnjim iskustvom.

Uvek u službi Vaše bezbednosti

Dobro organizovan i kvalitetno utvrđen sistem za bezbednost na radu je jedna od najvažnijih stavki prilikom poslovanja. Osim očiglenih benefita u očuvanju zdravlja i ljudskih života, ovakav sistem značajno doprinosi i sprečavanju bilo kakvih većih materijalnih troškova. Naš visoko-stručni kadar je više nego kompetentan da Vam omogući kontrolu nad bezbednošću zaposlenih, objekata i radnog mesta.