Pregled i provera opreme za rad

Odgovoni smo za kontrolu rada opreme za rad u roku utvrđenom propisima i standardima proizvođača

Zaštita Beograd vrši kompletan pregled i proveru opreme za rad u skladu sa ovlašćenjem kod nadležnog Ministarstva rešenjem broj 164-02-00305/2015-01 od 11.04.2016. godine.

Odgovoni smo za kontrolu rada opreme za rad u roku utvrđenom propisima i standardima proizvođača koji se odvija u periodu od tri godine. Takođe, za regularnu godišnju proveru privremene električne instalacije sa uređajima, opremom i priborom, naš tim dolazi na adresu i obavlja periodičan pregled. 

Cilj preventivne provere radne opreme

Pre početka korišćenja nove opreme, odnosno, pre puštanja u upotrebu one opreme koja je pretrpela modifikaciju ili havariju, potreban je preventivan pregled i provera instrumenata za rad. Takođe, posle bilo kakvog premeštanja opreme, vrši se provera njene funkcionalnosti.

Na ovaj način, utvrđuje se da li je oprema potpuno bezbedna i neškodljiva za zdravlje samih radnika. Svi utvrđeni tehnički propisi, standardi i uputstva proizvođača se moraju ispoštovati radi zakonske obaveze, ali pre svega, zbog sigurnosti svih zaposlenih.

Sveobuhvatnu listu opreme za rad koja podleže ovim pregledima možete pogledati ovde.

Licenciran tim za precizan i pouzdan stručni nalaz

Kao rezultat ispitivanja, dobija se stručni nalaz sa potpisom našeg licenciranog tima. U sadržini ovog nalaza, pored ostalog, su svi podaci o pojedinačnim elementima opreme za rad i njihovom stanju, te konačni zaključak koji dokazuje mogućnost ili nepodobnost da sa na istoj i obavljaju zadaci.

Jedna od stavki iz nalaza je i informisanje o uređajima koji su korišćeni za proveru opreme za rad. Naši instrumenti pomoću kojih vršimo sve analize ispunjavaju najviše standarde i samim tim, garantuju apsolutno tačne podatke.

Zaštita Beograd - uvek uz Vas radi apsolutne bezbednosti na radnom mestu

Naš visokokvalifikovani tim sa dugogodišnjim iskustvom je tu da Vam omogući kompletnu stručnu proveru i procenu radne opreme poštujući pri tome sve zakonske regulative, što direktno i Vama omogućava odgovorno poslovanje i kontrolu nad bezbednošću radnog mesta.

Za više informacija, naši zaposleni su Vam uvek na raspolaganju. Kontaktirajte nas putem telefona ili nam pišite na office@zastitabeograd.com.

Pregled i provera opreme se vrši na osnovu

  • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu Službeni glasnik RS” broj 101/2005, 91/2015 i 113/2017 dr. zakon
  • Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline Službeni glasnik RS” broj 94/2006,114/2014 i 102/2015);
  • Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad („ Službeni glasnik RS“ broj 23/2009, 123/2012, 102/2015 i 101/2018).

Rokovi za periodične preglede

Rokovi za periodične preglede i provere opreme za rad ( član 8, Pravilnika o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline Službeni glasnik RS” broj 94/2006,114/2014 i 102/2015)) koji glasi :“

Periodični pregledi i provere opreme za rad obavljaju se u roku koji je utvrđen tehničkim propisima i standardima ili koji je određen uputstvom proizvođača, a najkasnije u roku od tri godine od dana prethodnog pregleda i provere, osim periodičnih pregleda i provere privremene električne instalacije sa uređajima, opremom i priborom, koji se obavljaju u roku od godinu dana od dana prethodnog pregleda i provere i periodičnih pregleda i provere opreme za rad koju poslodavac utvrdi aktom o proceni rizika , koji se obavljaju u roku utvrđenom tim aktom.

Načini realizacije:

Periodični pregledi i provere opreme za rad obavljaju se u roku koji je utvrđen tehničkim propisima i standardima ili koji je određen uputstvom proizvođača , a najkasnije u roku od tri godine od dana prethodnog pregleda i provere , osim periodičnih pregleda I provere privremene električne instalacije sa uređajima , opremom i priborom , koji se obavljaju u roku od godinu dana od dana prethodnog pregleda i provere i periodičnih pregleda i provere opreme za rad koju poslodavac utvrdi aktom o proceni rizika , koji se obavljaju u roku utvrđenom tim aktom.  Nakon izvršenog pregleda i provere izdaje se Stručni nalaz”

Pregled i provera opreme se vrši na osnovu

dizalica i uređaj nosivosti od 0,5 tona i više, kao i privremeno postavljena konzolna dizalica i vitlo nosivosti od 0,5 tone i više, na mehanizovani pogon, koji služe za dizanje, spuštanje i prenošenje tereta pomoću čeličnog ili drugog užeta, lanca, hidraulika i dr.;

regalna dizalica na mehanizovani pogon (u regalnom hodniku i van njega, vezana za šine ili koja ima na drugi način automatski regulisane pozicije) koja služi za unošenje u regal i uzimanje iz regala paleta ili materijala;

podizna platforma na mehanizovani pogon koja, pomoću ugrađene platforme ili korpe, služi za dizanje i spuštanje zaposlenih radi obavljanja radnih operacija;

viseća skela, na mehanizovani pogon, koja na vertikalnim površinama zgrada, na fasadama zgrada, gradilištima i u objektima namenjenim za radne i pomoćne prostorije služi za dizanje i spuštanje zaposlenih i materijala

samohodno vozilo, na mehanizovani pogon, koje se koristi za unutrašnji transport – vuču, potiskivanje, dizanje, spuštanje i prenošenje tereta;

presa, makaze, nož i valjak, na mehanizovani pogon koji su fiksno postavljeni, za sečenje, presovanje, savijanje i izvlačenje materijala, a u koje se materijal za obradu ulaže ili vadi ručno;

oprema za preradu i obradu drveta, plastičnih i sličnih materijala, na mehanizovani pogon, koja je fiksno postavljena, u koju se materijal za obradu ulaže ili vadi ručno;

uređaji u kojima se nanose i suše premazna sredstva čije komponente u dodiru sa vazduhom obrazuju zapaljive i eksplozivne smeše, isparenja i hemijske štetnosti opasne po zdravlje zaposlenih;

oprema, odnosno postrojenja za proizvodnju, punjenje, merenje i kontrolu, sa cevovodima za napajanje, razvođenje i transport eksplozivnih, otrovnih i zagušljivih fluida – gasova ili tečnosti, osim prirodnog gasa (zemni gas), u objektima koji se koriste kao radni i pomoćni prostor;

protiveksplozijsko zaštićena oprema za rad, koja se koristi u tehnološkim procesima;

privremena električna instalacija sa uređajima, opremom i priborom, postavljena za vreme izgradnje građevinskih objekata ili izvođenja drugih radova;

oprema za rad (mašine, uređaji, postrojenja, instalacije i alati) za koju je poslodavac aktom o proceni rizika utvrdio da se na njoj vrše preventivni i periodični pregledi i provere.

Preglede i provere opreme za rad vrši pravno lice sa licencom za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad, koje poseduje odgovarajuće instrumente i uređaje za vršenje pregleda i provere, navedene sa tehničkim karakteristikama u prihvaćenoj metodologiji.

O izvršenom pregledu i proveri opreme za rad izdaje se stručni nalaz.

Uz stručni nalaz pravno lice koje je obavilo preglede i provere opreme za rad prilaže kopiju licence tog pravnog lica i odgovornog lica koje je potpisalo stručni nalaz.

Pregled i provera opree za rad

Vaša pitanja naši odgovori

Dugogodišnjim iskustvom rada sa klijentima iz najrazličitijih oblasti i industrija, stekli smo bazu znanja o najčeščim pitanjima naših klijenata i ove oblasti.