Laboratorijska ispitivanja vazduha

Tim eksperata za laboratorijsko ispitivanje kvaliteta vazduha uspešno identifikuje zagađivače i njihovu koncentraciju u vazduhu.

Ispitivanje ambijentalnog vazduha

Ispitivanje ambijentalnog vazduha uz automatske uzorkivače ambijentalnog vazduha, oprema za određivanje suspendovanih materija u vazduhu

Ispitivanje otpadnog gasa

Uzorkovanje i ispitivanje kvaliteta otpadnog gasa (merenje emisije) najsavremenijim metodama

Najrazličitiji zagađivači vazduha doprinose sve više tome da kvalitet vazduha rapidno opada. Neki od njih se mogu osetiti putem neprijatnog mirisa, dok su drugi čak i vidljivi kroz čestice prašine koje postaju sve veći globalni problem. Nažalost, postoje i mnogi štetni zagadjivači vazduha koji nisu tako lako uočljivi, te sumnja na njihovo prisustvo zahteva profesionalnu analizu.

Tim eksperata za ispitivanje kvaliteta vazduha

Naša laboratorija uspešno identifikuje zagadjivače i njihovu koncentraciju u vazduhu. Na taj način, odgovornom licu pruža se mogućnost preduzimanja potrebnih mera neophodnih za podizanje njegovog kvaliteta. Visokostručni tim za laboratorijsko ispitavanje vazduha Zaštite na radu i životne sredine Vam može pomoći u tome. Od samog uzorkovanja i analize, do sugestija i informisanja o aktuelnim načinima za smanjenje štetnih emisija, naša kompetentnost, znanje i iskustvo dugo preko 50 godina su u službi očuvanja životne sredine i opšte bezbednosti svih poslodavaca i zaposlenih.

Akreditovane metode uzorkovanja, analize i monitoringa kvaliteta ambijentalnog i otpadnog gasa

Uzimanje i transport uzorka prema regulisanim standardnim metodama obaveza je našeg hemijskog tehničara. Određena merenja koncentracije polutanata se mogu izvršiti na licu mesta pomoću automatskih uzorkivača, dok se ostali provlače kroz sorbent i pripremaju za dalja ispitivanja.

Tim dimplomiranih hemičara i fizikohemičara zajedno sa inženjerima tehnologije, odgovoran je za fizičko-hemijsku analizu, nakon čega se rezultati merenja koncentracije zagađujućih materija upoređuju sa propisanim standardima kvaliteta vazduha radi utvrđivanja nivoa zagađenosti. Naš tim pruža i uslugu monitorniga kvaliteta vazduha kada je to potrebno.

Sertifikovana laboratorija sa naprednim analitičkim isntrumentima

Naš tim je obučavan na najmodernijoj opremi za hemijsko-fizička ispitivanja na tržištu. Sarađujući već dugi niz godina sa svetskim kompanijama koje nude sofisticirana rešenja, omogućili smo Vam najpreciznija testiranja. Posedujemo sva neophodna ovlašćenja od Ministarstva poljopriivrede i zaštite životne sredine, kao i licence i sertifikate za obavljanje poslova ispitivanja radne i životne okoline. Naša je ekološka, moralna, ali i zakonska obaveza da pružimo precizne i jasne rezultate.

Ispitivanje kvaliteta ambijentalnog vazduha

Laboratorija za zaštitu radne i životne sredine vrši uzorkovanje i ispitivanje kvaliteta ambijentalnog vazduha za šta Laboratorija poseduje Ovlašćenje nadležnog Ministarstva.

 

Ispitivanje kvaliteta otpadnog gasa

Laboratorija za zaštitu radne i životne sredine vrši uzorkovanje i ispitivanje kvaliteta otpadnog gasa (merenje emisije) za šta Laboratorija poseduje Ovlašćenje nadležnog Ministarstva.