Ispitivanje kvaliteta otpadnog gasa (merenje emisije)

Vršimo uzorkovanje i ispitivanje kvaliteta otpadnog gasa (merenje emisije) za šta kao laboratorija posedujemo licence najsavremenijih metoda

Laboratorija Zaštita Beograd u koju neprestano ulažemo već pedeset godina za Vas vrši sve fizičko-hemijske analize vazduha, vode i zemljišta. Na čelu sa stručnim visokokvalifikovanim timom, ispitivanja se vrše na najmodernijoj opremi renomiranih proizvođača poput Agilent Technologies i Dado Lab.

Za sve navedene analize smo akreditovani i ovlašćeni kod nadležnih Ministarstava, stoga moralno i zakonski garantujemo za ispravnost naših rezultata (Dozvole merenje emisije iz stacionarnih izvora zagađivanja broj 353-01-00423/2/2016-17 (01.12.2016.) izdate od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine). 

 

Usluga uzorkovanja i analize kvaliteta otpadnog gasa

Uzorkovanje je prvi korak ka ispravnoj i apsolutno tačnoj analizi. Tim naših tehničara je zadužen za uzimanje uzorka, kao i za njegovo pravilno skladištenje. Neka merenja koncentracije polutanata se mogu vršiti i na terenu, a za ostala važi pravilo o provlačenju kroz sorbent i pripremanje za transport do prostorija naše laboratorije.

Svaka procedura uzorkovanja i skladištenja se obavlja po akreditovanim i opšteprihvaćenim standardima nadležnih institucija.

Analize uzoraka vrše diplomirani i licencirani hemičari i fizikohemičari. Određuju se karakteristike otpadnog gasa, kao i njegovih praškastih materija. U parnoj fazi kod ispitivanja otpadnog gasa, utvrđujemo dimno-katranski broj uz ostale procente gasovitog organskog ugljenika, kao i organskih i neorganskih jedinjenja. Merenjem pojedinačnih komponenata, te njihovim krajnjim upoređivanjem, dolazimo do utvrđivanja nivoa zagađenosti.

 

Brzi i precizni rezultati ispitivanja uz stručne konsultacije

Nakog svakog ispitivanja, dobijate detaljan i jasan izveštaj sa mernim procentualama i ciframa. Osim procenata pojedinačnih polutanata, dobija se i finalan izveštaj koji dokazuje da li je nivo merne emisije zakonski regularan ili ne. Ukoliko su određeni parametri iznad propisanih, naš tim kvalifokovanih stručnjaka obavlja konsultacije i predlaže neophodne korake u cilju očuvanja naše životne sredine i dobijanja naknadnih pozitivnih rezultata kojima težite.

Obavezna dinamika merenja emisija otpadnog gasa je dva puta godišnje, pri čemu prvo merenje mora biti u prvoj polovini, a drugo u drugoj polovini godine.

 

Sofisticirani merni i analitički instrumenti laboratorije Zaštita Beograd

Prilikom analize otpadnih gasova pored uobičajene laboratorijske opreme koristimo i automatski gasni analizator Horiba PG-350E, automatski gasni analizator MRU Industrial, analizator praškastih materija proizvođača Tecora, mikrotalasnu plazmu – atomski emisioni spektrometar Agilent Technologies MP-AES 4100, gasno-maseni hromatograf (GC/MS) Agilent Technologies 7890A/5975C, duo sistem atomskih apsorpcionih spektrometara sa plamenom tehnikom i tehnikom grafitne kivete (AAS – FA, AAS – GF) Agilent Technologies 280FS AA/280Z AA, infracrveni analizator vazduha Protea atmosFIR, jonski hromatograf (IC) Dionex ICS 1100, mikrotalasnu peć za digestiju i ekstrakciju uzoraka Milestone Ethos Easy i izokinetički uzorkivač DadoLab ST5 EVO.

 

Uz Vas do željenih rezultata

Decenijama sakupljamo različita znanja i strategije koje primenjujemo zarad očuvanja životne sredine. Naše preduzeće Vam stoji na raspolaganju za sva merenja, ali i za rad na smanjenju određenih emisija kod kojih je to moguće. 

Zajedno, doći ćemo do zajedničkog cilja koji Vašem preduzeću obezbeđuje legalan i transparentan rad, a nama daje mogućnost da obavljamo delatnosti za koje se i zalažemo.

Pozovite nas ili nam pišite još danas, i saznajte sve o našim akreditovanim ispitivanjima.

Automatski gasni analizator Horiba PG-350E

TECORA ISOSTACK G4 izokinetički uzorkivač

Gasno-maseni hromatograf (GC/MS) Agilent Technologies 7890A/5975C

Gasni hromatograf sa triplkvad masenim detektorom (GC – QQQ) Agilent Technologies 7890B/7010

Jonski hromatograf (IC) Dionex ICS 1100

Mikrotalasna plazma – atomskog emisionog spektrometra Agilent Technologies MP-AES 4100

Mikrotalasna peć za digestiju i ekstrakciju uzoraka Milestone Ethos Easy

Izokinetički uzorkivač DadoLab ST5 EVO

Izokinetički uzorkivač DadoLab ST5 EVO

Duo sistem atomskih apsorpcionih spektrometara sa plamenom tehnikom i tehnikom grafitne kivete (AAS – FA, AAS – GF) Agilent Technologies 280FS AA/280Z AA

Analize otpadnog gasa koje nudimo:

 • Brzina struje gasova u kanalima
 • Zapreminski protok struje gasova u kanalima
 • Temperatura otpadnog gasa
 • Toplotni gubici
 • Ugljen-monoksid
 • Ugljen-dioksid
 • Sumpor-dioksid
 • Azotovi oksidi
 • Ukupni ugljovodonici
 • Kiseonik
 • Vodonik sulfid
 • Ukupne praškaste materije niskih koncentracija
 • Ukupne praškaste materije visokih koncentracij
 • Aceton
 • Metil-etil keton (2-Butanon)
 • Metil-izobutil keton
 • Dietil etar
 •  
 • Metanol
 • Etanol
 • Propanol
 • Izopropanol
 • Butanol
 • 2-Butanol
 • Ciklopentan

Aromatični ugljovodonici

 • Benzen
 • Toluen
 • Etilbenzen
 • Ksilen
 • Stiren
 • Hlorbenzen
 • 1,2-Dihlorbenzen
 • 1,3-Dihlorbenzen
 • 1,4-Dihlorbenzen
 • Fenol
 • Hloroform
 •  
 • Izopropilamin
 • N,N-Dimetilizopropilamin
 • Etilen oksid
 • Dimetil ftalat
 • Dietil ftalat
 • Diizobutilftalat
 • Dibutilftalat
 • bis-(2-Metoksietil)ftalat
 • bis-(4-Metil-2-pentil)ftalat
 • bis-(2-Etoksietil)ftalat
 • Dipentil ftalat
 • Diheksil ftalat
 • Benzil butil ftalat
 • bis-(2-n-Butoksietil)ftalat
 • Dicikloheksil ftalat
 • bis-(2-Etilheksil)ftalat
 • Di-n-oktil ftalat
 • Dinonil ftalat
 •  

Ugljovodonici

 • Pentan
 • Heksan
 • Ugljovodonici tačke ključanja 36 – 216 oC
 • Metilmetakrilat
 • Etilmetakrilat
 • Sirćetna kiselina
 • Toluendiizocijanat (TDI)
 • Trihloretilen

Neorganske kiseline

 • Hlorovodonična kiselina
 • Sumporna kiselina
 • Fosforna kiselina
 • Azotna kiselina
 •  
 • Bakar
 • Gvožđe
 • Nikl
 • Kadmijum
 • Hrom
 • Olovo
 • Cink
 • Antimon
 • Mangan
 • Volfram
 •  

©