Projektovanje posebnih sistema i mera

Posebni sistemi i mere deo su naše najuže ekspertize

P

Šta sve spada pod ovu uslugu?

OVLAŠĆENJE za poslove projektovanja posebnih sistema i mera zaštite od požara 09/4 broj 217-1620/19 od 15.11.2019. godinei to:
– Izrada projekata stabilnih sistema za gašenje požara
– Izrada projekata stabilnih sistema za dojavu požara
– Izrade projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para
– Izrada analiza o zonama opasnost i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša zapaljivih gasova, para zapaljivih tečnosti i eksplozivnih prašina i eksplozivnih materija
– Projektovanje električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim prašinama) i eksplozivima
– Projektovanje sistema za odvođenje dima i toplote.

Projektovanje posebnih sistema i mera

Vaša pitanja naši odgovori

Dugogodišnjim iskustvom rada sa klijentima iz najrazličitijih oblasti i industrija, stekli smo bazu znanja o najčeščim pitanjima naših klijenata i ove oblasti.