Izrada glavnog projekta i elaborata zaštite od požara

Jasan i detaljan tehnički izveštaj je temelj glavnog projekta

Kako i sam naziv nagoveštava, ovaj projekat sadrži esencijalnu dokumentaciju za prevenciju u zaštiti od požara i obično je jedan je od osnovnih delova tehničke dokumentacije. Kao i za sve druge delatnosti u datoj oblasti, naš kvalifikovan tim posvećuje potpunu pažnju u definisanju ovog projekta.

Izradu vršimo u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (“Sl. glasnik RS”, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni), a za obavljanje delatnosti posedujemo Ovlašćenje za obavljanje poslova izrade glavnog projekta zaštite od požara izdato od Ministarstva unutrašnjih poslova.

 

Jasan i detaljan tehnički izveštaj je temelj glavnog projekta

Vešto prikupljanje svih neophodnih podataka je prvi zadatak našeg tima. Tu spadaju podaci o lokaciji objekta, samom objektu i kriterijumi za njegov enterijer i eksterijer u pogledu otpornosti na požar.

Osim toga, tu su i karakteristike svih instalacija (uključujući i one za dojavu i otkrivanje požara), kao i materijala koji se skladište u objektu.

Posebna pažnja se pridaje definisanju evakuacionih puteva i izboru adekvatne mobilne opreme za gašenje požara iz jasnih razloga. Naveden je samo deo sadržine tehničkog izveštaja, i njegovo prikupljanje traje u zavisnosti od karakteristika samog objekta.

Izrada kompletnih grafičkih prikaza i predmera opreme za zaštitu od požara

Grafička dokumentacija ovakvog projekta mora sadržati precizno ucrtane šeme, preseke sa požarnim sektorima, dispoziciju opreme za gašenje požara, kao i gromobranske instalacije, sisteme za ventilaciju i odvođenje dima i toplote.

Uz pomoć inovativnih metoda, savreme opreme i ekspertize u oblasti, mi Vam garantujemo  tačnost i jasnoću u prikazu grafičke dokumentacije.

Kvalitetno projektovanje – veća bezbednost

Delujemo u službi Vaše bezbednosti već dugo, i naš osnovni cilj svakog projektovanja je što bolja prevencija i detekcija opasnosti od požara. Ukoliko do njega i dodje, obučavamo vas kako pravilno da postupate u cilju sprečavanja širenja stihije, šteta i opasnosti po život.

U svakom trenutku možete zakazati konsultaciju sa našim timom, a dokumenta koja nam pošaljete radi formiranja ponude će biti evidentirana u najkraćem roku.

Izrada glavnog projekta i elaborata zaštite od požara

Izrada glavnog projekta i elaborata zaštite od požara

Vaša pitanja naši odgovori

Dugogodišnjim iskustvom rada sa klijentima iz najrazličitijih oblasti i industrija, stekli smo bazu znanja o najčeščim pitanjima naših klijenata i ove oblasti.