Istorijat

 
Zaštita na radu „Beograd“ osnovana 10.01.1964 godine od strane tadašnjeg Zavoda za zaštitu na radu Niš, kao isturena poslovna jedinica.

Ova jedinica je već 02.04.1965.god. prerasla u samostalni Zavod, a danas nakon više uspešnih promena pravne forme posluje kao društvo sa ograničenom odgovornošću, ne prekidajući nikada poslovanje i osnovnu delatnost.

Osnovna delatnost Zaštita na radu i zaštita životne sredine „Beograd“ doo sadržana je u tri oblasti:

Oblast bezbednosti i zdravlja na radu
Oblast zaštite od požara
Oblast zaštite životne sredine

U okviru navedenih delatnosti obuhvaćeni su:
obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu;
izrada akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini;
pregled i provera opreme za rad;
kontrolisanje liftova, pokretnih staza i stepenica;
pregled, ispitivanja i provera električnih i gromobranskih instalacija;
ispitivanje i kontrola sredstava i opreme lične i kolektivne zaštite, elektroizolacione opreme i sredstava;
ispitivanje uslova radne okoline (mikroklima, osvetljenost, hemijske, fizičke i biološke štetnosti;
osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad i izrada normative;
pregledi, merenja i ispitivanja u životnoj sredini;
izrada studija o uticaju projekta na životnu sredinu;
izrada planova i elaborata zaštite od požara;
izrada elaborata o zonama opasnosti na mestima ugroženim od nastanka eksplozivnih smeša;
izrada i revizija stručne analize za ostvarivanje prava na staž osiguranja sa uvećanim trajanjem;
ocena i izrada tehničke dokumentacije u skladu sa zakonskim propisima i ovlašćenjima.

Delatnost se danas obavlja na osnovu odgovarajućih ovlašćenja resornih republičkih ministarstava, akreditacija i licenci.