Zaštita na radu „Beograd“ osnovana 10.01.1964 godine od strane tadašnjeg Zavoda za zaštitu na radu Niš, kao isturena poslovna jedinica.

Ova jedinica je već 02.04.1965.god. prerasla u samostalni Zavod, a danas nakon više uspešnih promena pravne forme posluje kao društvo sa ograničenom odgovornošću, ne prekidajući nikada poslovanje i osnovnu delatnost.

Osnovna delatnost Zaštita na radu i zaštita životne sredine „Beograd“ doo sadržana je u tri oblasti:


Oblast bezbednosti i zdravlja na radu
Oblast zaštite od požara
Oblast zaštite životne sredine