Pregled i provera privremene gradilišne instalacije

Već dugi niz godina, naši eksperti Vam pomažu u razumevanju i primeni propisa

Naše preduzeće vrši kompletan pregled i proveru opreme za rad u skladu sa ovlašćenjem nadležnog Ministarstva rešenjem broj 164-02-00305/2015-01 od 11.04.2016. godine. Jedan od tipova opreme za rad koja podleže preventivnoj i periodičnoj proveri je i privremena gradilišna električna instalacija. Utvrđivanjem njene ispravnosti i potpune funkcionalnosti, osigurana je i bezbednost na gradilištu što je Vaš i naš zajednički cilj.

  • Pravilnik o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje u objektima namenjenim za rad, radnim prostorijama i na radilištima Službeni glasnik SRS“ br 21/89);
  • Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova Službeni glasnik RS” br. 53/97);
  • Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona Službeni list SFRJ” broj 53/88 i 54/88 i Službeni list SRJ” broj 28/95);
  • Srpski standardi : grupa SRPS HD 60364 i SRPS EN 60529.

Šta sve spada pod ovu kontrolu, tj šta se kontroliše?

Oprema za rad koja podleže preventivnim i periodičnim pregledima i proverama definiše se i stavu 11, član 3. Pravilnika o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline Službeni glasnik RS”” broj 94/2006,114/2014 i 102/2015)) koja glasi

Ko vrši pregled i kontrolu?

Preglede i provere opreme za rad vrši pravno lice sa licencom za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad, koje poseduje odgovarajuće instrumente i uređaje za vršenje pregleda i provere, navedene sa tehničkim karakteristikama u prihvaćenoj metodologiji. Privremena električna instalacija sa uređajima , opremom i priborom , postavljena za vreme izgradnje građevinskih objekata ili izvođenja drugih radova ”, kao i član 8 navedenog pravilnika koji glasi :

Kompletan pregled i periodična provera privremenih instalacija, uređaja i pribora

Tokom izgradnje građevinskih ili drugih objekata, na gradilištu su postavljene električne instalacije i oprema. Naš tim vrši njihov pregled radi utvrđivanja primene neophodne i propisane mere bezbednosti. Obavljamo svoje delatnosti u skladu sa pravilnikom “Sl. glasnik RS”, br. 94/2006, 108/2006 – ispr., 114/2014 i 102/2015, koji obavezuje svakog poslodavca da prati protokol za osiguranu bezbednost i zdravlje na radu svih zaposlenih.

Već dugi niz godina, naši eksperti Vam pomažu u razumevanju i primeni propisa. Jedna od regulativa koje posvećeno pratimo je rad na najsavremenijim instrumentima koji garantuju precizne procene i na taj način opravdavamo poverenje koje nam neprekidno ukazujete.

Prema utvrđenim standardima i tehničkim propisima, periodični pregledi i provere električne instalacije sa uređajima, opremom i priborom se vrše na svakih godinu dana. Ukoliko se aktom o proceni rizika utvrdi drugačije, period provere može varirati. U bilo kom slučaju, možete računati na nas.

Obezbeđujemo pouzdan stručni nalaz

Nakog svakog izvršenog pregleda, klijent dobija detaljan stručni nalaz našeg akreditovanog društva. Osim podataka o licu odgovornom za pregled i opremu, u nalazu su navedeni svi podaci o stanju i funkcionalnosti privremene gradilišne instalacije. Na osnovu dobijenih karakteritika, preduzimaju se dalji koraci. Ukoliko postoje utvrđene nepravilnosti i nedostaci, zajednički dolazimo do rešenja koja će osigurati zdrav i bezbedan rad Vaših zaposlenih. Za sve dodatne informacije, obratite nam se još danas. Naš tim pruža konsultacije i savete za postizanje i održavanje potpune bezbednosti na radu.

Načini realizacije:

Periodični pregledi i provere opreme za rad obavljaju se u roku koji je utvrđen tehničkim propisima i standardima ili koji je određen uputstvom proizvođača , a najkasnije u roku od tri godine od dana prethodnog pregleda i provere , osim periodičnih pregleda I provere privremene električne instalacije sa uređajima , opremom i priborom , koji se obavljaju u roku od godinu dana od dana prethodnog pregleda i provere i periodičnih pregleda i provere opreme za rad koju poslodavac utvrdi aktom o proceni rizika , koji se obavljaju u roku utvrđenom tim aktom.  Nakon izvršenog pregleda i provere izdaje se Stručni nalaz”

U skladu sa Uredbom o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, Investitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da odredi jednog ili više koordinatora za izradu projekta i jednog ili više koordinatora za izvođenje radova kada na gradilištu izvode ili je predviđeno da će radove izvoditi dva ili više izvođača radova.

Koordinator za izvođenje radova obavlja sledeće poslove:

(1) odlučuje o tehničkim, tehnološkim i/ili organizacionim rešenjima, u cilju planiranja različitih elemenata ili faza radova koji treba da se izvode istovremeno ili jedan za drugim,
(2) procenjuju rokovi potrebni za završetak tih radova ili faza radova;

(1) dosledno primenjuju preventivne mere u skladu sa odredbama člana 12. ove uredbe,
(2) gde je neophodno, primenjuju specifične mere iz Plana preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu

predlaže pokretanje postupka izrade izmena ili dopuna Plana preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu (Prilog 5) i dokumenata iz člana 11. stav 1. tačka 4) ove uredbe i obezbeđuje podatke potrebne da se izvrše te izmene i dopune, uzimajući u obzir nastale promene na gradilištu

organizuje saradnju i međusobno obaveštavanje svih poslodavaca i drugih lica koji istovremeno ili jedan za drugim izvode radove na gradilištu, vrši koordinaciju njihovih aktivnosti u pogledu sprovođenja mera za bezbednost i zdravlje na radu radi sprečavanja nastanka povreda na radu i profesionalnih bolesti

obezbeđuje da svi poslodavci i druga lica na gradilištu budu upoznati sa Planom preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu (Prilog 5), odnosno sa njegovim izmenama ili dopunama;

koordinira sporazume radi provere da se radne aktivnosti izvode pravilno;

preduzima mere radi obezbeđivanja da pristup na gradilište imaju samo lica koja imaju dozvolu da mogu da uđu na gradilište;

obaveštava nadležnu inspekciju rada o slučajevima kada poslodavci i druga lica ne primenjuju mere za bezbedan i zdrav rad;

svakodnevno obilazi gradilište na kome vrši koordinaciju;

vodi Evidenciju o obilasku gradilišta (Prilog 6) i upoznaje investitora, odnosno zastupnika investitora o promenama na gradilištu.
Evidencija o obilasku gradilišta (Prilog 6) odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

 

Pregled i provera privremene gradilišne instalacije

Vaša pitanja naši odgovori

Dugogodišnjim iskustvom rada sa klijentima iz najrazličitijih oblasti i industrija, stekli smo bazu znanja o najčeščim pitanjima naših klijenata i ove oblasti.