Akustička Ispitivanja

Sa stručnim kadrovima i najsavremenijom opremom za merenje i analizu, možemo odgovoriti na sve zahteve u cilju merenja

Sažimajući višedecenijsko iskustvo, sa stručnim kadrovima i najsavremenijom opremom za merenje i analizu, možemo odgovoriti na sve zahteve u cilju merenja

Zahvaljujući resursima koje posedujemo merenja možemo vršiti na više mernih mesta istovremeno, bilo kao kratkotrajna merenja ili kao dugotrajne monitoringe (kontinualno tokom 24 sata ili višednevne monitoringe).

Za merenje buke u životnoj sredini smo ovlašćeni kod nadležnog Ministarstva rešenjem broj 353-01-00631/2018-03 od 06.2018.godine od Ministarstva zaštite životne sredine Propisi: merenje buke u životnoj sredini vrši se na osnovu Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini (“Sl. Glasnik RS” br. 36/09 i 88/10) Urdbi o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini (“Sl. Glasnik RS” br. 75/10), Pravilnika o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke (“Sl. Glasnik RS” br. 72/10) i Pravilnika o metodologiji za određivanje akustičkih zona (“Sl. Glasnik RS” br. 72/10)

  • Sprovođenje merenja: prema standardima
    • SRPS ISO 1996-1:2010 Akustika – Opisivanje, merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini – Deo 1: Osnovne veličine i procedure ocenjivanja i
    • SRPS ISO 1996-2:2010 Akustika – Opisivanje, merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini – Deo 2: Određivanje nivoa buke u životnoj
  • Subjekti zaštite životne sredine od buke odgovorni su za svaku aktivnost ili nepreduzimanje mera kojima se prouzrokuje izloženost buci iznad graničnih
  • Pravna i fizička lica koja obavljanjem svojih delatnosti utiču ili mogu uticati na izloženost buci dužna su da obezbede: učešće u

troškovima zaštite od buke u životnoj sredini u okviru investicionih, tekućih i proizvodnih troškova; praćenje uticaja svoje delatnosti na buku; sprovođenje odgovarajućih mera zaštite od buke, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje zaštita životne sredine.

Ispitivanje uslova radne okoline

Vaša pitanja naši odgovori

Dugogodišnjim iskustvom rada sa klijentima iz najrazličitijih oblasti i industrija, stekli smo bazu znanja o najčeščim pitanjima naših klijenata i ove oblasti.