Provera VN izolacione opreme

Precizan i jasan nalaz koji sadrži sve podatke o karakteristikama Vaše opreme.

Zaštita Beograd sve preglede i provere elektroizolacione VN opreme vrši u skladu sa:

  • – Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu (“Službeni glasnik RS” broj101/2005, 91/2015 i113/2017–dr. zakon);
  • – Pravilnikom o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline (“Službeni glasnik RS” broj94/2006, 108/06, 114/14 i102/15);
  • – Pravilnikom o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje u objektima namenjenim za rad, radnim prostorijama i na radilištima („Službeni glasnik RS“ br21/89);
  • – Srpski standardi SRPS EN 60903, SRPS Z.B1.303, SRPS EN 50321, SRPS Z.B1.304, SRPS EN 61111, SRPS EN 61235, SRPS EN 60855, SRPS EN 61243-1.

Periodična provera zaštitne izolacione visokonaponske opreme:

Pre upotrebe, rukavice od izolacionog materijala moraju biti ispitane. Periodično ispitivanje se vrši na svakih 6 meseci, a naš tim dolazi kod vas ili opremu transportuje u prostorije preduzeća. Takođe, utvrđujemo kvalitet i bezbednost elektroizolacione gumene obuće za osoblje koje radi u električnim postrojenjima na svakih 12 meseci, a proveru opreme u magacinu vršimo na 2 godine.

Svrha postavljanje elektroizolacione prostirke je zaštita ljudi i uređaja od proboja visokog napona. Naš tim ispituje njenu funkcionalnost na svakih 12 meseci radi očuvanja bezbednosti Vaših zaposelnih i radne opreme, dok se šuplje i izolacione cevi punjene penom periodično ispituju na 24 meseca.

Uz navedeno, vršimo pregled i kontrolu manipulativnih motki, indikatora napona, izolacionih ploča i postolja. Proveru obavljamo sa ispitnim naponom do 50 kV, na vašoj lokaciji ili u prostorijama našeg preduzeća.

Stručni nalaz i konsultacije profesionalnog tima Zaštite Beograd:

Nakon provere VN izolacione opreme, u obavezi smo da vam obezbedimo detaljan, precizan i jasan nalaz koji sadrži sve podatke o karakteristikama Vaše opreme. Mi Vam tumačimo rezultate, a Vi se po potrebi možete konsultovati sa našim timom o svemu što Vas interesuje. Od početka smo sa Vama sa zajedičkim ciljem da učinimo radna mesta što bezbednijim.

Načini realizacije:

Periodično ispitivanje maksimum na12 meseci (u upotrebi) I 24 meseca(u magacinu).

  • SRPS EN 61111 Rad pod naponom-Elektroizolaciona prostirka;   Periodičnoispitivanjedo 12 meseci.
  • SRPS EN 61235 Rad pod naponom-Šupljeizolacione cevi za električnesvrhe;  Periodičnoispitivanjedo 24 meseca.
  • SRPS EN 60855 Izolacione cevi punjene penom I štapovi punog preseka za rad pod naponom;  Periodično ispitivanje do 24 meseca.
  • SRPS EN 61243-1 Rad pod naponom—Detektori napona–Deo 1: Kapacitivni tip za naponeiznad 1 kV naizmenične struje;  Periodično ispitivanjedo 12 meseci

Nakon izvršenih ispitavanje izdaje se Stručni nalaz

Provera VN izolacione opreme

Vaša pitanja naši odgovori

Dugogodišnjim iskustvom rada sa klijentima iz najrazličitijih oblasti i industrija, stekli smo bazu znanja o najčeščim pitanjima naših klijenata i ove oblasti.