Ispitivanje kvaliteta podzemnih voda

Sve vrste analiza na jednom mestu, brzo do rezulata i sertifikata modernim metodama, i instrumentima

Kao i površinska voda, podzemna je esencijalna materija od koje zavisi kvalitet života svih nas. Kako stanovništvo raste, dolazi do naglog smanjenja količine podzemnih voda koju oko 50% ukupnog svetskog stanovništva koristi kao glavni izvor vode za piće. Osim smanjenja njenih resursa, dolazi i do naglih zagađenja podzemnih voda. 

Laboratorija preduzeća Zaštita Beograd je tu da vrši monitornige voda koji će ukazati na eventualna zagađenja i njihov stepen. U skladu sa ovim parametrima, zajedno ćemo znati kako da delujemo zarad sprečavanja daljih zagađivanja, kao i otklanjanja postojećih. Ukoliko Vaše poslovanje na bilo koji način doprinosi menjanju svojstava podzemnih voda, obratite nam se i obezbedite svima zdraviju životnu okolinu, a sebi zakonski regulisan posao. 

Sva ispitivanja vode, zemljišta i vazduha vršimo uz adekvatno ovlašćenje i uz Dozvolu za uzorkovanje i ispitivanje kvaliteta voda broj 325-00-1/2017-07 (30.06.2017.) izdatu od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.


Monitoring, gruba terenska analiza i laboratorisjka analiza konzerviranog uzorka

Najveći kontaminanti su organohlorni pesticidi, polihlorovani bifenili i svakako, teški metali koji naročito predstavljaju veliku pretnju za zdravlje ljudi do kojih dolaze kroz pijaću vodu. Mi smo odgovorni za profesionalno uzorkovanje i analizu kojima na utvrđene načine detektujemo sve polutante i njihove pojedinačne procente. Hemijski tehničari na terenu vrše analizu pojedinih fizičkih parametara kao što su boja, miris, ukus, temperature, pH vrednost, elektroprovodljivost i drugo. Za kompleksnija fizičko-hemijska i mikrobiološka testiranja, uzorci se transportuju do laboratorije. 

U prostorijama laboratorije Zaštita Beograd, uzorke ispituje naš kvalifikovan kadar stručnjaka iz svojih naučnih disciplina. Analizirajući hemijske parametre koje uključuju organske materije, kao i metale i nemetale, dobijamo jasniju sliku o stanju uzorka. Finalnim procesom analize mikrobioloških parametara, naš tim počinje izradu završnog izveštaja.


Stručni izveštaj i ekspertska interpretacija istog

Sve obrađene podatke sakupljamo u jedan finalni izveštaj koji podleže temeljnoj analizi naših stručnjaka. Od datuma uzorkovanja, rezultate analiza sa mernom nesigurnošću, preko metoda samog uzorkovanja i analize, ovaj izveštaj sadrži veliki broj podataka i vreme njegove obrade zavisi od samih saznanja.


Najmodernija oprema za inovativne metode ispitivanja

Osim atomskog emisionog spektrometra Agilent Technologies MP-AES 4100, u upotrebi su gasno-maseni hromatograf (GC/MS) Agilent Technologies 7890A/5975C, gasni hromatograf sa triplkvad masenim detektorom (GC – QQQ) Agilent Technologies 7890B/7010 , jonski hromatograf (IC) Dionex ICS 1100 i duo sistem atomskih apsorpcionih spektrometara sa plamenom tehnikom i tehnikom grafitne kivete (AAS – FA, AAS – GF) Agilent Technologies 280FS AA/280Z AA.


Jedno preduzeće od poverenja za višegodišnju saradnju

Ne oklevajte da nas pozovete još danas, i zasigurno ćemo naći način da Vama i Vašem preduzeću obezbedimo odgovarajuću uslugu. Računajte na naš tim za najpouzdaniji laboratorisjki rezultat, kao i za brzu i efikasnu terensku akciju. 


Metode ispitivanja

Gasno-maseni hromatograf (GC/MS) Agilent Technologies 7890A/5975C

Mikrotalasna plazma – atomskog emisionog spektrometra Agilent Technologies MP-AES 4100

Jonski hromatograf (IC) Dionex ICS 1100

Gasni hromatograf sa triplkvad masenim detektorom (GC – QQQ) Agilent Technologies 7890B/7010

Duo sistem atomskih apsorpcionih spektrometara sa plamenom tehnikom i tehnikom grafitne kivete (AAS – FA, AAS – GF) Agilent Technologies 280FS AA/280Z AA

Hemijske i fizičke analize podzemnih voda koje nudimo:

 • Temperatura vode
 • Boja (opisno)
 • Sadržaj anjonskih tenzida
 • Amonijum jon
 • Plivajuće materije (opisno)
 • Mutnoća
 • Elektroprovodljivost
 • Rastvoreni kiseonik
 • pH
 • Suvi ostatak nefiltriranog uzorka
 • Suvi ostatak nefiltriranog uzorka
 • Suvi ostatak filtriranog uzorka
 • Suspendovane materije
 • Sedimentne materije
 • Hemijska potrošnja kiseonika
 • Potrošnja kalijum-permanganata
 • Biohemijska potrošnja kiseonika – BPK5
 • Nitriti
 • Nitrati
 • Hloridi
 • Sulfati
 • Fosfati
 • Fluoridi
 • Bromidi
 • Cijanidi
 • Bikarbonati
 • Sulfidi
 • Ukupni azot
 • Ugljen-dioksid
 • Ukupna tvrdoća
 • Kalcijum
 • Magnezijum
 • m-alkalitet
 • p-alkalitet

Metali

 • Gvožđe
 • Mangan
 • Hrom (ukupni)
 • Hrom (VI)
 • Olovo
 • Kadmijum
 • Bakar
 • Arsen
 • Cink
 • Nikl
 • Bor
 • Živa
 • Natrijum
 • Kalijum
 • Antimon
 • Fenol
 • 2-Hlorfenol
 • 2-Nitrofenol
 • 2,4-Dimetilfenol
 • 2,4-Dihlorfenol
 • 4-Hlor-3-metilfenol
 • 2,4,6-Trihlorfenol
 • 2,4-Dinitrofenol
 • 4-Nitrofenol
 • 2-Metil-4,6-dinitrofenol
 • Pentahlorfenol
 • Dimetil ftalat
 • Dietil ftalat
 • Diizobutilftalat
 • Dibutilftalat
 • bis-(2-Metoksietil)ftalat
 • bis-(4-Metil-2-pentil)ftalat
 • bis-(2-Etoksietil)ftalat
 • Dipentil ftalat
 • Diheksil ftalat
 • Benzil butil ftalat
 • bis-(2-n-Butoksietil)ftalat
 • Dicikloheksil ftalat
 • bis-(2-Etilheksil)ftalat
 • Di-n-oktil ftalat
 • Dinonil ftalat
 •  

cijanidi

 • Ukupni
 • Slobodni
 • Lako isparljivi
 • Ugljovodonici – opseg benzin
 • Ugljovodonici – opseg dizel
 • Mineralna ulja
 • Masti i ulja
 •  
 • PCB 52
 • PCB 101
 • PCB 118
 • PCB 138
 • PCB 153
 • PCB 18
 • Benzen
 • Toluen
 • Etilbenzen
 • Ksilen
 • Stiren
 • Hlorbenzen
 • 1,2-Dihlorbenzen
 • 1,3-Dihlorbenzen
 • 1,4-Dihlorbenzen

Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH)

 • Naftalen
 • Acenaftilen
 • Acenaften
 • Fluoren
 • Fenantren
 • Antracen
 • Fluoranten
 • Piren
 • Benzo(a)antracen
 • Krizen
 • Benzo(b)fluoranten
 • Benzo(k)fluoranten
 • Benzo(a)piren
 • Indeno(1,2,3-c,d)piren
 • Dibenzo(a,h)antracen
 • Benzo(g,h,i)perilen
 • BHC-α
 • BHC-β
 • BHC-γ (Lindan)
 • BHC-δ
 • Heptahlor
 • Aldrin
 • Heptahlor-egzo-epoksid
 • trans-Hlordan
 • α-Endosulfan
 • cis-Hlordan
 • 4,4′-DDE
 • Dieldrin
 • Endrin
 • β-Endosulfan
 • 4,4′-DDD
 • Endrin aldehid
 • Endosulfan sulfat
 • 4,4′-DDT
 • Endrin keton
 • Metoksihlor
 • Heksahlorbenzen
 • Pentan
 • Heksan

Alkoholi

 • Metanol
 • Etanol
 • Propanol
 • Izopropanol
 • 1-Butanol
 • 2-Butanol
 • Aceton