Ovlašćenja i licence

Ovlašćenja nadležnih ministarstava

Bezbednost i zdravlje na radu

Zaštita od požara

• Ovlašćenje za obavljanje poslova izrade glavnog projekta zaštite od požara

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije - Sektor za vanredne situacije, Uprava za preventivnu zastitu

164-02-00304/2015-01 (11.02.2016.)

•Izrada studija organizacije zaštite od požara
• Izrada analiza postojećeg stanja zaštite od požara
• Izrada programa za saniranje i unapređenje zaštite od požara
• Izrada analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša
• Projektovanje uređaja i instalacija za detekciju, dojavu i gašenje požara
• Ispitivanje fizičko-hemijskih osobina čvrstih, tečnih i gasovitih zapaljivih materija, kao i pogodnost korišćenja ovih materija u objektima ugroženim od požara

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

164-02-00306/2015-01 (30.06.2016)

Ispitivanje kvaliteta voda

• Fizička i hemijska ispitivanja otpadne vode
• Fizička i hemijska ispitivanja površinske vode
• Fizička i hemijska ispitivanja podzemne vode
• Uzorkovanje otpadne vode
• Uzorkovanje površinske vode
• Uzorkovanje podzemne vode

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

325-00-1/2017-07 (30.06.2017.)

Ispitivanje kvaliteta otpadnog gasa (merenje emisije)

• Merenje emisije iz stacionarnih izvora zagađivanja

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

353-01-00423/2/2016-17 (01.12.2016.)

Ispitivanje kvaliteta ambijentalnog vazduha

• Merenje kvaliteta vazduha

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

353-01-00770/1/2015-17 (05.12.2016.)

Ispitivanje buke u životnoj sredini

• Merenje buke u živonoj sredini

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

353-01-00971/2014-05 (04.06.2014.)

Analiza uticaja objekata na životnu sredinu

• Visoka stručnost i multidisciplinarnost u izradi analiza uticaja objekata i radova na životnu sredinu

Ministarstvo zaštite životne sredine

• Izrada tehničke dokumentacije građevinskih projekata, projekata termotehničkih i elektroinstalacija za objekte visokogradnje za koje građevinsku dozvolu izdaje opština, odnosno grad, odnosno grad Beograd

Ministarstvo građevine

351-03-02080/96-04 (22.12.1997.)

Ocenjivanje usaglašenosti liftova

• Telo za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti liftova koji se trajno upotrebljavaju u zgradama i objektima, prema sledećim postupcima:
• Završna kontrola u skladu sa Prilogom 6 Pravilnika o bezbednosti liftova ("Službeni glasnik RS" broj 101/10)
• Pojedinačna verifikacija liftova u skladu sa Prilogom 9 Pravilnika o bezbednosti liftova ("Službeni glasnik RS" broj 101/10)

Ministarstvo privrede

119-01-011/2013-07 (17.10.2013.)

• Izdavanje isprava o usaglašenosti za liftove i bezbednosne komponente u liftovima u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti liftova ("Službeni glasnik RS" broj 101/10), bez ponovnog sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, a na osnovu inostrane isprave o usaglašenosti za liftove i bezbednosne komponente koja je izdata u skladu sa propisom koji sadrži suštinski ista načela i bitne zahteve za zaštitu zdravlja i bezbednosti kao i Pravilnik, u slučaju kada su Akreditaciono telo Srbije i inostrano akreditaciono telo, koje je akreditovalo telo za ocenjivanje usaglašenosti koje je izdalo inostranu ispravu o usaglašenosti, potpisali sporazum o uzajamnom priznavanju tehničke osposobljenosti tela za ocenjivanja usaglašenosti (MLA sporezum Evropske organizacije za akreditaciju)

Ministarstvo privrede

119-01-692/2015-07 (21.12.2015.)

Licence