Ispitivanje kvaliteta otpadnih voda

Nudimo niz razvijenih metoda za analizu, pri čemu je stalno prisutna tendencija razvoja i primene novih metoda

Otpadna voda sadrži mnoge štetne sastojke koji potiču iz raznih izvora. Svako preduzeće, industrija ili bilo kakav proizvodni pogon otpušta otpadne vode koje predstavljaju potencijalnu pretnju za našu životnu sredinu.

Zakon o vodama, uz zakon o Zaštiti životne sredine i njihovi prateći podzakonski akti, obavezuju svako pravno lice ili preduzetnika da poštuje propisane granične vrednosti zagađujućih materija koje u kompaniji nastaju, kao i da vrši kontrolu ispuštanja štetnih materija u vodotok (kanalizaciju, kanale, površinske vode, itd).

Naša laboratija obavlja kompletnu analizu voda služeći se najmodernijim metodama i kvalitetnom opremom. Za obavljanja delatnosti u oblasti ispitavanja voda, posedujemo potrebna ovlašćenja koja garantuju ispravnost dobijenih rezultata. (Dozvola za uzorkovanje i ispitivanje kvaliteta voda broj 325-00- 1/2017-07 (30.06.2017.) izdate od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede). 

 

Pouzdana fizičko-hemijska i mikrobiološka analiza otpadnih voda

Nakon procesa akreditovanog uzorkovanja, skladištenja i transporta, započinje proces same analize. Tip otpadne vode koji se najčešće ispituje je upravo tehnološki, a dobijeni rezultat mora odgovarati zakonskim regulativama da bi se industrija pustila u pogon.

Određene analize se mogu vršiti na terenu (pH vrednost, temepratura, itd), dok se za ostale uzorci skladište standardizovanim procesom konzervacije ili hlađenjem do – 3 ˚C. Za nepogrešivu analizu, zaslužan je naš tim visokostručnih hemičara, inženjera tehnologije i fizikohemičara.

 

Brzo utvrđivanje efikasnosti prečišćavanja vode i redovni monitoring

Nakon prečišćavanja ili filtracije vode, neophodno je utvrditi uspešnost same procedure. Od tehnoloških, preko komunalnuh do atmosferskih voda, svaka pruža mogućnost za postavljanje montaže postrojenja i uređaja za prečišćavanje.

Naš tim je tu da obezbedi tačne rezultate nakon ovog procesa, a postupak je isti kao i kod svake analize. Monitoring otpadnih voda se obavlja četiri puta godišnje, a njegov cilj je obezbeđivanje inormacija o protoku i koncentraciji zagađujućih materija.

 

Aktuelne metode i analitička oprema renomiranih proizvođača

S obzirom na stalnu potrebu za preciznim i pouzdanim analizama vode u našoj laboratoriji za zaštitu životne sredine postoji niz razvijenih metoda za analizu, pri čemu je stalno prisutna tendencija razvoja i primene novih metoda. Kao odlična podrška procesu analize, pored mikrotalasna plazma – atomskog emisionog spektrometra Agilent Technologies MP-AES 4100, u upotrebi su gasno-maseni hromatograf (GC/MS) Agilent Technologies 7890A/5975C, gasni hromatograf sa triplkvad masenim detektorom (GC – QQQ) Agilent Technologies 7890B/7010, jonski hromatograf (IC) Dionex ICS 1100 i duo sistem atomskih apsorpcionih spektrometara sa plamenom tehnikom i tehnikom grafitne kivete (AAS – FA, AAS – GF) Agilent Technologies 280FS AA/280Z AA.

 

Sva laboratorijska ispitivanja na jednom mestu

Brz i lak dogovor, profesionalan pristup i tačni, akreditovani rezultati – to je ono što nudimo svakom klijentu. Na raspolaganju smo Vam za sva laboratorisjka ispitivanja koja su Vam potrebna za upotpunjivanje dokumentacije i uspešno poslovanje.

Obratite nam se još danas, jer zajedno možemo lakše i brže stići do cilja!

Gasno-maseni hromatograf (GC/MS) Agilent Technologies 7890A/5975C

Mikrotalasna plazma – atomskog emisionog spektrometra Agilent Technologies MP-AES 4100

Jonski hromatograf (IC) Dionex ICS 1100

Gasni hromatograf sa triplkvad masenim detektorom (GC – QQQ) Agilent Technologies 7890B/7010

Duo sistem atomskih apsorpcionih spektrometara sa plamenom tehnikom i tehnikom grafitne kivete (AAS – FA, AAS – GF) Agilent Technologies 280FS AA/280Z AA

Hemijske i fizičke analize otpadnih voda koje nudimo:

 • Temperatura vode
 • Boja (opisno)
 • Sadržaj anjonskih tenzida
 • Amonijum jon
 • Plivajuće materije (opisno)
 • Mutnoća
 • Elektroprovodljivost
 • Rastvoreni kiseonik
 • pH
 • Suvi ostatak nefiltriranog uzorka
 • Suvi ostatak nefiltriranog uzorka
 • Suvi ostatak filtriranog uzorka
 • Suspendovane materije
 • Sedimentne materije
 • Hemijska potrošnja kiseonika
 • Potrošnja kalijum-permanganata
 • Biohemijska potrošnja kiseonika – BPK5
 • Nitriti
 • Nitrati
 • Hloridi
 • Sulfati
 • Fosfati
 • Fluoridi
 • Bromidi
 • Cijanidi
 • Bikarbonati
 • Sulfidi
 • Ukupni azot
 • Ugljen-dioksid
 • Ukupna tvrdoća
 • Kalcijum
 • Magnezijum
 • m-alkalitet
 • p-alkalitet

Metali

 • Gvožđe
 • Mangan
 • Hrom (ukupni)
 • Hrom (VI)
 • Olovo
 • Kadmijum
 • Bakar
 • Arsen
 • Cink
 • Nikl
 • Bor
 • Živa
 • Natrijum
 • Kalijum
 • Antimon
 • Fenol
 • 2-Hlorfenol
 • 2-Nitrofenol
 • 2,4-Dimetilfenol
 • 2,4-Dihlorfenol
 • 4-Hlor-3-metilfenol
 • 2,4,6-Trihlorfenol
 • 2,4-Dinitrofenol
 • 4-Nitrofenol
 • 2-Metil-4,6-dinitrofenol
 • Pentahlorfenol
 • Dimetil ftalat
 • Dietil ftalat
 • Diizobutilftalat
 • Dibutilftalat
 • bis-(2-Metoksietil)ftalat
 • bis-(4-Metil-2-pentil)ftalat
 • bis-(2-Etoksietil)ftalat
 • Dipentil ftalat
 • Diheksil ftalat
 • Benzil butil ftalat
 • bis-(2-n-Butoksietil)ftalat
 • Dicikloheksil ftalat
 • bis-(2-Etilheksil)ftalat
 • Di-n-oktil ftalat
 • Dinonil ftalat
 •  

cijanidi

 • Ukupni
 • Slobodni
 • Lako isparljivi
 • Ugljovodonici – opseg benzin
 • Ugljovodonici – opseg dizel
 • Mineralna ulja
 • Masti i ulja
 •  
 • PCB 52
 • PCB 101
 • PCB 118
 • PCB 138
 • PCB 153
 • PCB 18
 • Benzen
 • Toluen
 • Etilbenzen
 • Ksilen
 • Stiren
 • Hlorbenzen
 • 1,2-Dihlorbenzen
 • 1,3-Dihlorbenzen
 • 1,4-Dihlorbenzen

Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH)

 • Naftalen
 • Acenaftilen
 • Acenaften
 • Fluoren
 • Fenantren
 • Antracen
 • Fluoranten
 • Piren
 • Benzo(a)antracen
 • Krizen
 • Benzo(b)fluoranten
 • Benzo(k)fluoranten
 • Benzo(a)piren
 • Indeno(1,2,3-c,d)piren
 • Dibenzo(a,h)antracen
 • Benzo(g,h,i)perilen
 • BHC-α
 • BHC-β
 • BHC-γ (Lindan)
 • BHC-δ
 • Heptahlor
 • Aldrin
 • Heptahlor-egzo-epoksid
 • trans-Hlordan
 • α-Endosulfan
 • cis-Hlordan
 • 4,4′-DDE
 • Dieldrin
 • Endrin
 • β-Endosulfan
 • 4,4′-DDD
 • Endrin aldehid
 • Endosulfan sulfat
 • 4,4′-DDT
 • Endrin keton
 • Metoksihlor
 • Heksahlorbenzen
 • Pentan
 • Heksan

Alkoholi

 • Metanol
 • Etanol
 • Propanol
 • Izopropanol
 • 1-Butanol
 • 2-Butanol
 • Aceton