Merenje buke u životnoj sredini

Sa stručnim kadrovima i najsavremenijom opremom za merenje i analizu, možemo odgovoriti na sve zahteve u cilju merenja buke

Buka u životnoj sredini se prepoznaje kao jedan od vodećih ekoloških problema današnjice. Svaki neželjeni zvuk emitovan iz izvora oko nas se može smatrati ovakvim tipom buke. Izvori su različiti – od saobraćaja (vodećeg izvora buke) i industrije do zabavnih i sportskih dešavanja. Većina gradskog stanovništva je konstantno izložena visokom nivou buke koji neretko premašuje propisanu gornju granicu od 55 dB (A), ili čak i onu utvrđenu za najuži gradski deo i sva područja oko auto-puteva i magistrala koja iznosi 65 db (A).

Zakonska direktiva o zaštiti od buke po kojoj se i naše preduzeće vodi, ima za cilj da smanji ili spreči svaki štetni efekat buke na stanovništvo, kao i da oformi bazu podataka na osnovu koje će se sprovoditi pogodne mere za smanjivanje buke.

Šta sve spada pod ovu kontrolu, odnosno šta se meri?

Primena merenja buke u životnoj sredini je raznovrsna. Od nadzora i kontrole buke na osetljivim mestima kao što su bolnice ili zone odmora, do merenja u cilju kalibracije i validacije strateških mapa buke, mi izlazimo na teren i obavljamo monitoring koji situacija zahteva.

Uticaj buke na opšte zdravstveno stanje često može biti veliki, u zavisnosti od izloženog subjekta. Iako je nivo buke skoro uvek nedovoljan da izazove oštećenje sluha ili određeni učinak na tkivo, konstantna izloženost nižim nivoima buke može dovesti do poremećaja spavanja i raspoloženja koje dalje mogu uzrokovati anksioznost i druge psihološke smetnje. Stoga monitoring vršimo i na pojedinačni zahtev u cilju rešavanja žalbi građana. Merenja obavljamo u vidu primene zakonskih regulativa ali i u cilju provere i kontrole buke u toku određenih događaja (festivali, koncerti i drugo). 

U kratkom roku dobićete precizni merni izveštaj koji je validna i zakonski podržana dokumentovana tvrdnja koju prilažete za dalje procesuiranje.

Za merenje buke u životnoj sredini smo ovlašćeni kod nadležnog Ministarstva rešenjem broj 353-01-00631/2018-03 (od 01.06.2018.godine).

Način montaže merne opreme

Ako govorimo na načinu montaže opreme za merenje, postoji permanentni monitoring (oprema se trajno instalira samo na jednoj lokaciji ), polupermanentni (oprema se povremeno premešta) i mobilni monitoring (kada se lokacija merenja često menja). Mobilni monitoring ne zahteva eksterno napajanje obezbeđeno na lokaciji za razliku od permanentnog i polupermanentnog monitoringa. Kada se odvija trajni ili polutrajni monitoring, na lokaciji koja je već unapred obezbeđana moraju postojati uslovi za neometani rad – izvor stalnog napajanja i bezbedno mesto za sigurno fiksiranje merne opreme. 

Propisi i standardi prema kojima Zaštita Beograd posluje

Propisi: merenje buke u životnoj sredini vrši se na osnovu Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini (“Sl. Glasnik RS” br. 36/09 i 88/10), Uredbi o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini (“Sl. Glasnik RS” br. 75/10), Pravilnika o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke (“Sl. Glasnik RS” br. 72/10) i Pravilnika o metodologiji za određivanje akustičkih zona (“Sl. Glasnik RS” br. 72/10)

Sprovođenje merenja: prema standardima 

  • SRPS ISO 1996-1:2019, Akustika – Opisivanje, merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini – Deo 1: Osnovne veličine i procedure ocenjivanja
  • SRPS ISO 1996-2:2019, Akustika – Opisivanje, merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini – Deo 2: Određivanje nivoa zvučnog pritiska

Stručni tim sa višegodišnjim iskustvom za najprecizniji monitoring

Sažimajući višedecenijsko iskustvo, sa stručnim kadrovima i najsavremenijom opremom za merenje i analizu, možemo odgovoriti na sve zahteve u cilju merenja buke. Zahvaljujući resursima koje posedujemo, merenja možemo vršiti na više mernih mesta istovremeno, bilo kao kratkotrajna merenja ili kao dugotrajne monitoringe (kontinualno tokom 24 sata ili višednevne monitoringe).

Pozovite nas još danas ili nam pišite putem mejla office@zastitabeograd.com, a mi obećavamo brz i adekvatan odgovor. 

U cilju očuvanja životne sredine i kvaliteta života svih nas, preduzeće Zaštita Beograd Vam uvek stoji na raspolaganju.

Merenje buke u životnoj sredini

Vaša pitanja naši odgovori

Dugogodišnjim iskustvom rada sa klijentima iz najrazličitijih oblasti i industrija, stekli smo bazu znanja o najčeščim pitanjima naših klijenata i ove oblasti