Kontrolisanje liftova i pokretnih stepenica

Ulaganje u provere i kontrole skupih i velikih sistema je ulaganje u štednju

Pravilnik o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje u objektima namenjenim za rad, radnim prostorijama i na radilištima Službeni glasnik SRS“ br 21/89);

Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova Službeni glasnik RS” br. 53/97);

Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona Službeni list SFRJ” broj 53/88 i 54/88 i Službeni list SRJ” broj 28/95);

Srpski standardi : grupa SRPS HD 60364 i SRPS EN 60529.

Šta sve spada pod ovu kontrolu, tj šta se kontroliše?

Zaštita na radu i zaštita životne sredine „Beograd“ doo je rešenjem Ministarstva Privrede оvlašćeno kao IMENOVANO TELO И026 za kontrolisanje novougrađenih liftova, liftova u upotrebi i pokretnih stepenica i staza.

Kontrolisanja se sprovode u organizacionoj jedinici koja je uspostavljena kao Kontrolno telo tipa „A“ u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012 za kontrolisanje novih liftova, liftova u upotrebi i pokretnih stepenica i staza.

Rešenja  Ovlašćenje za redovni pregled liftova možete preuzeti i pogledati ovde

Ko vrši pregled i kontrolu?

Kontrolno telo vrši usluge kontrolisanja sledećih proizvoda:


1. Liftovi na električni ili hidraulični pogon
Kontrolisanje pre stavljanja u upotrebu
– završna kontrola lifta
– pojedinačna verifikacija lifta

 – Kontrolisanje liftova u upotrebi
– redovan pregled lifta
– vanredni pregled lifta

2. Pokretne stepenice i staze:
Periodično kontrolisanje

Izdavanje isprava

Pored usluga kontrolisanja Rešenjem Ministarstva privrede br.119-01-692/2013-07 od 21.12.2015.godine ovlašćeni smo za izdavanje isprava o usaglašenosti bez ponovnog sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, a na osnovu inostrane isprave o usaglašenosti za liftove i bezbednosne komponente.

U skladu sa Uredbom o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, Investitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da odredi jednog ili više koordinatora za izradu projekta i jednog ili više koordinatora za izvođenje radova kada na gradilištu izvode ili je predviđeno da će radove izvoditi dva ili više izvođača radova.

Kontrolisanje liftova i pokretnih stepenica

Kontrolisanje liftova i pokretnih stepenica

Vaša pitanja naši odgovori

Dugogodišnjim iskustvom rada sa klijentima iz najrazličitijih oblasti i industrija, stekli smo bazu znanja o najčeščim pitanjima naših klijenata i ove oblasti.