Zaštita od požara

1

Izrada Glavnog projekta zaštite od požara

2

Izrada Plana zaštite od požara

3

Izrada Pravila zaštite od požara

4

Izrada Plana evakuacije u slučaju požara

5

Izrada Uputstava za postupanje u slučaju požara

6

Pružanje usluga Stručnog lica za zaštitu od požara

7

Pružanje konsultativnih usluga iz oblasti zaštite od požara

8

Izrada Procene ugroženosti od elementarnih nepogoda

9

Izrada Plana zaštite i spasavanja u slučaju elementarnih nepogoda

10

Pružanje konsultativnih usluga iz oblasti procene ugroženosti od elementarih nepogoda