Ispitivanje kvaliteta zemljišta, sedimenata, muljeva

U našoj Laboratoriji imamo razvijen niz metoda za ispitivanje kvaliteta zemljišta i težimo daljem razvoju novih metoda

Laboratorija za zaštitu radne i životne sredine vrši uzorkovanja, hemijska i fizička ispitivanja uzoraka:

 • zemljišta
 • sedimenata
 • muljeva

U cilju utvrđivanja nultog stanja, monitoringa zagađenja, monitoringa uticaja deponija, monitoringa uticaja industrijskih i drugih objekata, itd., za šta je Laboratorija akreditovana kod Akreditacionog Tela Srbije.

U našoj Laboratoriji za ispitivanje kvaliteta zemljišta imamo razvijen niz tehnika i težimo daljem razvoju novih metoda. U ispitivanju kvaliteta zemljišta pored uobičajene laboratorijske opreme koristimo i mikrotalasna plazma – atomski emisioni spektrometar Agilent MP-AES 4100, gasno-maseni hromatograf (GC/MS) Agilent 7890A/5975C, jonski hromatograf (IC) Dionex ICS 1100, kao i gasni hromatograf sa triplkvad masenim detektorom (GC – QQQ) Agilent Technologies 7890B/7010, duo sistem atomskih apsorpcionih spektrometara sa plamenom tehnikom i tehnikom grafitne kivete (AAS – FA, AAS – GF) Agilent Technologies 280FS AA/280Z AA i mikrotalasnu peć za digestiju i ekstrakciju uzoraka Milestone Ethos Easy.

Analiza zemljišta

Presecanjem zemljišta i uzimanjem pedološkog profila otkrivaju se njegova fizičko-hemijska i biološka svojstva kao što su tekstura, struktura, granulometrijski sastav, poroznost, vodopropustivost i drugo

Analiza sedimenata

Merenje sedimentacije podrazumeva uzorkovanje mešavine samog taloga i vode kako bi se utvrdila suspendovana koncentracija sedimenta, njegova specifična gravitacija, temperatura mešavine i druga fizička i hemijska svojstva.

Analiza mulja

Uspešno sprovodimo utvrđivanje kvaliteta mulja kroz analizu na teške metale, polihrorisane bifenile (PCB), ukupni organski ugljenik (TOC), dioksine i furane.

Kompetentni tim eksperata i moderna tehnologija za precizne analize

Za uzimanje uzorka odgovoran je naš hemijski istraživač ili tehničar u skladu sa akreditovanim standardnim metodama. Uzorak se zatim konzerviše, odnosno čuva na niskim temperaturama u prostorijama naše laboratorije. Na kraju, sledi sam proces analize čije trajanje zavisi od broja parametara i njhove pojedinačne mikroanalize.

U zavisnosti od utvrđenih svojstava i njihovih koeficijenata, dobija se jasna slika o mogućnostima ili nemogućnostima vršenja aktivnosti na odredjenim površinama. Na taj naćin se osigurava bezbednost na radnom terenu, kao i njena neophodna održivost u budućnosti.

U našoj laboratoriji imamo razvijen niz metoda za ispitivanje kvaliteta zemljišta i težimo daljem razvoju novih metoda. Sarađujemo sa najeminentnijim firmama za proizvodnju laboratorijskih instrumenata poput Milestone Ethos Easy i Agilens Technologies.

Preporučeni monitoring kvaliteta zemljišta je jednom godišnje pri čemu se proces uzorkovanja i ispitivanja ponavlja. Rad i obuka našeg tima na najmodernijoj opremi za analitičke operacije garantuje brze i tačne rezultate, a naše višegodišnje iskustvo Vam može pomoći u nalaženju rešenja za svaki problem.

Vaš pouzdan partner u oblasti Zaštite životne sredine i ispitivanje kvaliteta zemljišta - Zaštita ,, Beograd’’

Gasno-maseni hromatograf (GC/MS) Agilent 7890A/5975C

Gasni hromatograf sa triplkvad masenim detektorom (GC – QQQ) Agilent Technologies 7890B/7010

Jonski hromatograf (IC) Dionex ICS 1100

Mikrotalasna plazma – atomskog emisionog spektrometra Agilent MP-AES 4100

Mikrotalasna peć za digestiju i ekstrakciju uzoraka Milestone Ethos Easy

Duo sistem atomskih apsorpcionih spektrometara sa plamenom tehnikom i tehnikom grafitne kivete (AAS – FA, AAS – GF) Agilent Technologies 280FS AA/280Z AA

Hemijske i fizičke analize zemljišta, sedimenata i muljeva koje nudimo:

 • pH
 • Sadržaj suve materije i vode
 • Ukupni azot
 • Humus
 • Ukupni organski ugljenik (TOC)
 • Lako pristupačni fosfor
 • Lako pristupačni kalijum
 • Lako pristupačni natrijum
 •  
 • Naftalen
 • Acenaftilen
 • Acenaften
 • Fluoren
 • Fenantren
 • Antracen
 • Fluoranten
 • Piren
 • Benzo(a)antracen
 • Krizen
 • Benzo(b)fluoranten
 • Benzo(k)fluoranten
 • Benzo(a)piren
 • Indeno(1,2,3-c,d)piren
 • Dibenzo(a,h)antracen
 • Benzo(g,h,i)perilen
 •  

Fenoli

 • Fenol
 • 2-Hlorfenol
 • 2-Nitrofenol
 • 2,4-Dimetilfenol
 • 2,4-Dihlorfenol
 • 4-Hlor-3-metilfenol
 • 2,4,6-Trihlorfenol
 • 2,4-Dinitrofenol
 • 4-Nitrofenol
 • 2-Metil-4,6-dinitrofenol
 • Pentahlorfenol
 • BHC-α
 • BHC-β
 • BHC-γ (Lindan)
 • BHC-δ
 • Heptahlor
 • Aldrin
 • Heptahlor-egzo-epoksid
 • trans-Hlordan
 • α-Endosulfan
 • cis-Hlordan
 • 4,4′-DDE
 • Dieldrin
 • Endrin
 • β-Endosulfan
 • 4,4′-DDD
 • Endrin aldehid
 • Endosulfan sulfat
 • 4,4′-DDT
 • Endrin keton
 • Metoksihlor
 • PCB 52
 • PCB 101
 • PCB 118
 • PCB 138
 • PCB 153
 • PCB 180 

Aromatična jedinjenja

 • Benzen
 • Toluen
 • Etilbenzen
 • Ksilen
 • Stiren
 • Hlorbenzen
 • 1,2-Dihlorbenzen
 • 1,3-Dihlorbenzen
 • 1,4-Dihlorbenzen
 •  Ugljovodonici – opseg benzin
 • Ugljovodonici – opseg dizel
 • Mineralna ulja
 • Heksahlorbenzen
 • Pentan
 • Heksan
 • Dimetil ftalat
 • Dietil ftalat
 • Diizobutilftalat
 • Dibutilftalat
 • bis-(2-Metoksietil)ftalat
 • bis-(4-Metil-2-pentil)ftalat
 • bis-(2-Etoksietil)ftalat
 • Dipentil ftalat
 • Diheksil ftalat
 • Benzil butil ftalat
 • bis-(2-n-Butoksietil)ftalat
 • Dicikloheksil ftalat
 • bis-(2-Etilheksil)ftalat
 • Di-n-oktil ftalat
 • Dinonil ftalat

metali

 • Gvožđe
 • Mangan
 • Hrom (ukupni)
 • Hrom (VI)
 • Olovo
 • Kadmijum
 • Arsen
 • Bakar
 • Cink
 • Nikl
 • Bor
 • Živa
 • Natrijum
 • Kalijum
 • Antimon
 • Anjoni
 • Nitriti
 • Nitrati
 • Hloridi
 • Sulfati
 • Fosfati
 • Fluoridi
 • Bromidi