Kontrolisanje liftova i pokretnih stepenica

Zaštita na radu i zaštita životne sredine „Beograd“ doo je rešenjem Ministarstva Privrede оvlašćeno kao IMENOVANO TELO И026 za kontrolisanje novougrađenih liftova, liftova u upotrebi i pokretnih stepenica i staza.

Kontrolisanja se sprovode u organizacionoj jedinici koja je uspostavljena kao Kontrolno telo tipa „A“ u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012 za kontrolisanje novih liftova, liftova u upotrebi i pokretnih stepenica i staza.
Kontrolno telo vrši usluge kontrolisanja sledećih proizvoda:
1. Liftovi na električni ili hidraulični pogon
Kontrolisanje pre stavljanja u upotrebu
završna kontrola lifta
pojedinačna verifikacija lifta

Kontrolisanje liftova u upotrebi
redovan pregled lifta
vanredni pregled lifta

2. Pokretne stepenice i staze:
Periodično kontrolisanje
Pored usluga kontrolisanja Rešenjem Ministarstva privrede br.119-01-692/2013-07 od 21.12.2015.godine ovlašćeni smo za izdavanje isprava o usaglašenosti bez ponovnog sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, a na osnovu inostrane isprave o usaglašenosti za liftove i bezbednosne komponente.