Državne subvencije za reciklažu u Srbiji

Reciklaža je najmlađa industrijska grana u Srbiji koja se, nezavisno od toga, vrlo brzo razvija. Tome svedoči i podatak da se u prethodne tri godine u toj industriji zaposlilo preko 10.000 ljudi, a broj firmi koji se trenutno bave sakupljanjem i reciklažom otpada je dostigao 2.200.


Činjenica je da se u Srbiji na godišnjem nivou proizvede oko dva i po miliona tona komunalnog otpada čiji se dobar deo može ponovo upotrebiti. Upravo se u novoj nacionalnoj Strategiji upravljanja otpadom za period od 2019-2024. godine Republike Srbije i njenom Akcionom planu veliki značaj pridaje upravo separaciji i reciklaži otpada. Da bi se efikasno primenile evropske direktive o otpadu, Srbija je na izradi strategije sarađivala sa ekspertima iz EU, tako da su na snagu stupile nove mere koje se osim reciklaže komunalnog, tiču i medicinskog, opasnog i čvrstog otpada.


Što se tiče industrijskog otpada, njegovom reciklažom bi se oživela cirkularna ekonomija u našoj zemlji, a samim tim bi se stvorili i uslovi za održivi razvoj. Upotreba kvalitetnog alternativnog goriva dobijenog iz ovakvog otpada je ključna za smanjene emisije CO2, što znači i manju potrošnju fosilnih goriva čiji se resursi rapidno smanjuju.


U cilju podsticanja preduzetnika koji upravljaju potrojenjem za ponovno iskorišćenje i tretman određene vrste industrijskog otpada, Ministarstvo zaštite životne sredine je raspisalo Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu za 2020. godinu.


Ove i sledeće 2022. godine nas očekuje sve veći broj ovakvih nacionalnih podsticajnih mera u oblasti reciklaže. Ukoliko ste zainteresovani za dobijanje dozvole za upravljanje otpadom, što je i glavni uslov za dobijanje nacionalnih subvencija, u daljem tekstu ćete naći potrebne korisne informacije.


Radni plan postrojenja za upravljanje otpadom


Osim informacija o lokaciji samog postrojenja, ovaj plan izrađen u skladu sa članom 16. Zakona o upravljanju otpadom mora zadržati detaljan prikaz infrastrukture i načine za adekvatno obezbeđivanje lokacije.


Nebitno da li aplicirate za dozvolu za skladištenje i tretman neopasnog otpada, ili Vam je potrebna integrisana dozvola za upravljanje opasnim otpadom, objekat u kome se takve aktivnosti odvijaju, ali i prostor oko njega, moraju biti pravilno osigurani. Ovo se posebno odnosi na postrojenja za termički tretman otpada, zvog štetnih ostataka koji nakon tretmana ostaju, ali i činjenice da se tamošnje aktivnosti dostižu visoke temperature.


Zato radni plan, osim pomenutog, obuhvata elemente kao što su zaštita od požara i dokumente o monitoringu emisija i analizi površinskih i podzemnih voda. On služi za utvrđivanje uticaja na životnu sredinu, ali i bezbednost svih ljudi koji u postrojenju rade, tako da ovaj plan sapravo sadrži informacije o samom radu u postrojenju, i njegovim uslovima.


Plan zaštite od udesa u skladu sa zakonom


U zakonskoj obavezi ste da priložite stručno izrađen plan zaštite od udesa ako aplicirate za dozvolu kao operater seveso postrojenja. Ovi kompleksi su namenjeni za aktivnosti u kojima su prisutne opasne materije (ili samo jedna), i zato zahtevaju specijalnu pažnju u skladu sa Pravilnikom. Ukoliko ne podležete obavezi izrade ovakvog plana, dostavljate interni plan zaštite od udesa, koji je zapravo dokument iste važnosti.


Da bi se preduzele sve neophodne mere za sprečavanje udesa koji mogu imati manji ili veći uticaj na zaposlene u preduzeću, kao i na životnu okolinu uopšte, plan sadrži dokumentaciju o organizaciji i svim merama propisanih u tu svrhu. Posebna pažnja se pridaje organizaciji prevencije, merama za smanjivanje potencijalne opasnosti i obuci zaposlenih za pružanje prve pomoći.


Procena uticaja na životnu sredinu


Ovo je jedna od najefikasnijih preventivnih mera zaštite životne sredine jer daje uvid u moguće negativne uticaje Vašeg preduzeća na životnu sredinu. Prikupljaju se stručni izveštaji nakon analiza voda, zemljišta i vazduha, i samim tim, na zdravlje čoveka i celokupne flore i faune u okruženju. Osim analize, neophodno je utvrditi i mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje svih potencijalnih štetnih uticaja.


Prvi korak je utvrđivanje trenutnog stanja životne sredine na lokaciji i bližoj okolini, zatim sledi opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu. Kada se ta dva parametra utvrde, potrebno je predočiti mere predviđene za sprečavanje negativnog uticaja, kao i koje će se konkretne akcije preduzeti ako dođe do većeg ili manjeg udesa.


Za svaku od ovih procedura, potrebna Vam je profesionalna asistencija preduzeća akreditovanog od strane nadležnog Ministarstva za date delatnosti. Od laboratorijske analize vode, vazduha i zemljišta, preko akustičkih ispitivanja u cilju određivanja nivoa buke, pa sve do redovnih izveštaja nakon monitoringa, na raspolaganju smo Vam svakodnevno.


Plan zaštite od požara


U zavisnosti od kategorije ugroženosti od požara, operater je dužan da nadležnim organima dostavi stručno izrađen plan zaštite od požara. Osim ovog primarnog skupa dokumenta, na uvid je potrebno dati i saglasnost na tehničku dokumentaciju u pogledu mera zaštite od požara, kao i dokaz da su sprovedene mere zaštite od požara koje su predviđene u toj dokumentaciji.


Plan mora da sadrži utvrđene parametre koji pokazuju spremnost suočavanja sa nepogodom, ali i sve preventivne mere koje su preduzete da bi se ista i izbegla. Tu spada procena ugroženosti kao jedan od glavih elemenata plana, uz neophodne organizacijske podatke o zaštiti od požara. Osim toga, neophodno je dostaviti tačne finansijske, statističke i grafičke proračune koji su potpisani od strane akreditovanog preduzeća u oblasti Zaštite od požara.


Zaključak – Pomak počinje od pojedinca


Reciklaža je industrija od koje svaki pojedinac, preduzeće, ali i životna okolina može da ima koristi. Zato je i Vlada Republike Srbije dobila podršku organizacija iz Austrije, Litvanije i Švedske (u okviru tvining projekata) u realizaciji Strategije koja bi reciklažu mogla da u narednih nekoliko godina dovede do neverovatnih 60% od ukupne otpadne sirovine. 


Ukoliko se Vaše preduzeće oglasi na javne pozive ili aplicira za subvencije, već ste učinili vrlo važan korak. Ono što je još bitnije jeste obezbeđivanje validne i zakonski podržane dokumentacije koje će Vam omogućiti dobijanje željenih sredstava i podrške na nacionalnom nivou.


Imajući u vidu našu dugu tradiciju brige o životnoj sredini, Vama i Vašim zaposlenima, jedno smo od vodećih preduzeća u obavljanju delatnosti upravljanja otpadom.


Akreditovani kod nadležnog Ministarstva, Zaštita ,,Beograd’’ Vam stoji na raspolaganju za sve konsultacije iz pomenute oblasti, ali i konkretnih rešenja u vidu izrade plana upravljanja otpadom, kao i vođenje evidencija o dnevnim aktivnostima. Osim svih usluga u oblasti Zaštite životne sredine, naš tim Vam je na usluzi za proveru opreme za rad, kao i jedinstvenu uslugu u vidu nadzora, kontrole i koordinacije zaposlenih u cilju očuvanja bezbednosti u Vašem preduzeću.