Ispitivanje kvaliteta zemljišta, sedimenata, muljeva

U našoj Laboratoriji imamo razvijen niz metoda za ispitivanje kvaliteta zemljišta i težimo daljem razvoju novih metoda

Laboratorija za zaštitu radne i životne sredine vrši uzorkovanja, hemijska i fizička ispitivanja uzoraka:

 • zemljišta
 • sedimenata
 • muljeva

U cilju utvrđivanja nultog stanja, monitoringa zagađenja, monitoringa uticaja deponija, monitoringa uticaja industrijskih i drugih objekata, itd., za šta je Laboratorija akreditovana kod Akreditacionog Tela Srbije.

U našoj Laboratoriji za ispitivanje kvaliteta zemljišta imamo razvijen niz tehnika i težimo daljem razvoju novih metoda. U ispitivanju kvaliteta zemljišta pored uobičajene laboratorijske opreme koristimo i mikrotalasna plazma – atomski emisioni spektrometar Agilent MP-AES 4100, gasno-maseni hromatograf (GC/MS) Agilent 7890A/5975C, jonski hromatograf (IC) Dionex ICS 1100, kao i gasni hromatograf sa triplkvad masenim detektorom (GC – QQQ) Agilent Technologies 7890B/7010, duo sistem atomskih apsorpcionih spektrometara sa plamenom tehnikom i tehnikom grafitne kivete (AAS – FA, AAS – GF) Agilent Technologies 280FS AA/280Z AA i mikrotalasnu peć za digestiju i ekstrakciju uzoraka Milestone Ethos Easy.

Analiza zemljišta

Presecanjem zemljišta i uzimanjem pedološkog profila otkrivaju se njegova fizičko-hemijska i biološka svojstva kao što su tekstura, struktura, granulometrijski sastav, poroznost, vodopropustivost i drugo

Analiza sedimenata

Merenje sedimentacije podrazumeva uzorkovanje mešavine samog taloga i vode kako bi se utvrdila suspendovana koncentracija sedimenta, njegova specifična gravitacija, temperatura mešavine i druga fizička i hemijska svojstva.

Analiza mulja

Uspešno sprovodimo utvrđivanje kvaliteta mulja kroz analizu na teške metale, polihrorisane bifenile (PCB), ukupni organski ugljenik (TOC), dioksine i furane.

Kompetentni tim eksperata i moderna tehnologija za precizne analize

Za uzimanje uzorka odgovoran je naš hemijski istraživač ili tehničar u skladu sa akreditovanim standardnim metodama. Uzorak se zatim konzerviše, odnosno čuva na niskim temperaturama u prostorijama naše laboratorije. Na kraju, sledi sam proces analize čije trajanje zavisi od broja parametara i njhove pojedinačne mikroanalize.

U zavisnosti od utvrđenih svojstava i njihovih koeficijenata, dobija se jasna slika o mogućnostima ili nemogućnostima vršenja aktivnosti na odredjenim površinama. Na taj naćin se osigurava bezbednost na radnom terenu, kao i njena neophodna održivost u budućnosti.

U našoj laboratoriji imamo razvijen niz metoda za ispitivanje kvaliteta zemljišta i težimo daljem razvoju novih metoda. Sarađujemo sa najeminentnijim firmama za proizvodnju laboratorijskih instrumenata poput Milestone Ethos Easy i Agilens Technologies.

Preporučeni monitoring kvaliteta zemljišta je jednom godišnje pri čemu se proces uzorkovanja i ispitivanja ponavlja. Rad i obuka našeg tima na najmodernijoj opremi za analitičke operacije garantuje brze i tačne rezultate, a naše višegodišnje iskustvo Vam može pomoći u nalaženju rešenja za svaki problem.

Vaš pouzdan partner u oblasti Zaštite životne sredine i ispitivanje kvaliteta zemljišta - Zaštita ,, Beograd’’

Naš klijent je svako pravno lice koje koristi objekat ili izvodi aktivnosti koje na bilo koji način imaju ili mogu imati uticaj na zemljište. Kontaktirajte nas za više informacija putem telefona, formulara na našoj stranici ili nam pišite na office@zastitabeograd.com.

Gasno-maseni hromatograf (GC/MS) Agilent 7890A/5975C

Gasni hromatograf sa triplkvad masenim detektorom (GC – QQQ) Agilent Technologies 7890B/7010

Jonski hromatograf (IC) Dionex ICS 1100

Mikrotalasna plazma – atomskog emisionog spektrometra Agilent MP-AES 4100

Mikrotalasna peć za digestiju i ekstrakciju uzoraka Milestone Ethos Easy

Duo sistem atomskih apsorpcionih spektrometara sa plamenom tehnikom i tehnikom grafitne kivete (AAS – FA, AAS – GF) Agilent Technologies 280FS AA/280Z AA

Hemijske i fizičke analize zemljišta, sedimenata i muljeva koje nudimo:

 • pH
 • Sadržaj suve materije i vode
 • Ukupni azot
 • Humus
 • Ukupni organski ugljenik (TOC)
 • Lako pristupačni fosfor
 • Lako pristupačni kalijum
 • Lako pristupačni natrijum
 •  
 • Naftalen
 • Acenaftilen
 • Acenaften
 • Fluoren
 • Fenantren
 • Antracen
 • Fluoranten
 • Piren
 • Benzo(a)antracen
 • Krizen
 • Benzo(b)fluoranten
 • Benzo(k)fluoranten
 • Benzo(a)piren
 • Indeno(1,2,3-c,d)piren
 • Dibenzo(a,h)antracen
 • Benzo(g,h,i)perilen
 •  

Fenoli

 • Fenol
 • 2-Hlorfenol
 • 2-Nitrofenol
 • 2,4-Dimetilfenol
 • 2,4-Dihlorfenol
 • 4-Hlor-3-metilfenol
 • 2,4,6-Trihlorfenol
 • 2,4-Dinitrofenol
 • 4-Nitrofenol
 • 2-Metil-4,6-dinitrofenol
 • Pentahlorfenol
 • BHC-α
 • BHC-β
 • BHC-γ (Lindan)
 • BHC-δ
 • Heptahlor
 • Aldrin
 • Heptahlor-egzo-epoksid
 • trans-Hlordan
 • α-Endosulfan
 • cis-Hlordan
 • 4,4′-DDE
 • Dieldrin
 • Endrin
 • β-Endosulfan
 • 4,4′-DDD
 • Endrin aldehid
 • Endosulfan sulfat
 • 4,4′-DDT
 • Endrin keton
 • Metoksihlor
 • PCB 52
 • PCB 101
 • PCB 118
 • PCB 138
 • PCB 153
 • PCB 180 

Aromatična jedinjenja

 • Benzen
 • Toluen
 • Etilbenzen
 • Ksilen
 • Stiren
 • Hlorbenzen
 • 1,2-Dihlorbenzen
 • 1,3-Dihlorbenzen
 • 1,4-Dihlorbenzen
 •  Ugljovodonici – opseg benzin
 • Ugljovodonici – opseg dizel
 • Mineralna ulja
 • Heksahlorbenzen
 • Pentan
 • Heksan
 • Dimetil ftalat
 • Dietil ftalat
 • Diizobutilftalat
 • Dibutilftalat
 • bis-(2-Metoksietil)ftalat
 • bis-(4-Metil-2-pentil)ftalat
 • bis-(2-Etoksietil)ftalat
 • Dipentil ftalat
 • Diheksil ftalat
 • Benzil butil ftalat
 • bis-(2-n-Butoksietil)ftalat
 • Dicikloheksil ftalat
 • bis-(2-Etilheksil)ftalat
 • Di-n-oktil ftalat
 • Dinonil ftalat

metali

 • Gvožđe
 • Mangan
 • Hrom (ukupni)
 • Hrom (VI)
 • Olovo
 • Kadmijum
 • Arsen
 • Bakar
 • Cink
 • Nikl
 • Bor
 • Živa
 • Natrijum
 • Kalijum
 • Antimon
 • Anjoni
 • Nitriti
 • Nitrati
 • Hloridi
 • Sulfati
 • Fosfati
 • Fluoridi
 • Bromidi