Značaj i važnost uzorkovanja i analize zemljišta

Od pojave čoveka pa do danas, zemljište je bilo i svakako će ostati jedan od osnovnih i najvažnijih prirodnih resursa. Od očuvanja njegovih svojstava i kvaliteta zavisi opstanak svih živih organizama, a za čoveka je naročito važno da zemljište ostane plodno i obradivo kako bi i dalje učestovovalo u proizvodnji hrane. Osim toga, na zemljišnom tlu su se razvile sve civilizacije, a proces traje i danas.

 

Upravo zvog posledica sve intenzivnije urbanizacije, industralizacije i eksploatacije raznih sirovina, dolazi do smanjenja obradivog i poljoprivrednog zemljišta, ali i do njegovog zagađenja i menjanja prirodnih fizičko-hemijskih svojstava. Kada su ona narušena, kvalitet i popustljivost zemljišta opadaju, stoga to područje postaje neadekvatno za sigurnu izgradnju i nastanjivanje ljudi.

 

Iako spada u obnovnljive resurse, zemljište se vrlo teško regeneriše, a taj kompleksan proces može da traje stotinama godina. Upravo se analizom zemljišta utvrđuju posledice direktne izloženosti industriji, deponijama i drugim potencijalnim zagađujućim komponentama, i na osnovu saznanja, sačinjavaju mere koje bi dalje negativne uticaje smanjile. U tu svrhu se vrši redovan monitoring kojim se kontroliše i sprečava degradacija najvrednijeg bogatstva Republije Srbije – našeg zemljišta.

 

Pravilno uzorkovanje – Prvi korak za uspešnu analizu

 

Uspešna laboratoriska analiza počinje na terenu. Dobijeni rezultat je onoliko dobar koliko su reprezentativni uzorci koji se za istu koriste. Zato je važno da proces uzorkovanja obavljaju stručna lica koja su upoznata sa standardizovanom procedurom i iste se pridržavaju.

 

Nekada je potrebna brza interepretacija profila koja se identifikuje na licu mesta, ali u većini slučajeva se uzorak dalje transportuje u laboratoriju radi precizne hemijske analize. Kada se vrši analiza prisutva vrlo isparljivih komponenti kao što su benzen ili hlorirani ugljovodonik, uzorak nikako ne sme doći u kontakt sa vazduhom pri izdvajanju, ali i transportu. To se postiže zatvaranjem i hlađenjem unutrašnjosti cilindara, futrole ili kontejnera u kojima su uzorci izdvojeni. Na taj način se oni upešno konzervišu i ostaju u nepromenjenom stanju do laboratorije.

 

Zaštita ,,Beograd’’ za Vas vrši uzorkovanje zemljišta po najsavremenijim metodama i opštepriznatim standardima. Od pravilnog uzorkovanja do najpreciznijih rezultata, oslonite se na jedan pouzdan i visoko-stručni tim.

 

Značaj analize zemljišta za poljoprivredne proizvođače

 

Uzorkovanjem i analizom zemljišta dobijaju se vredne informacije neophodne za pravilno tretiranje obradivog zemljišta. Samo onda kada poljoprivrednici poznaju svoje parcele i imaju uvid u sadržaj i procenat hranljivih materija u njima, mogu da adekvatno planiraju formulaciju i količinu mineralnih đubriva koje se na takvom zemljištu moraju primeniti. Na taj način se poslednjih godina racionalizovala upotreba đubriva, jer je u prošlosti ono bilo primenjivano bez ovakvih analiza te je i zagađenje tla bilo sveprisutno.

 

Prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (Sl. glasnik RS 62/06, 65/08, 41/09), vlasnik, odnosno korisnik obradivog poljoprivrednog zemljišta je u obavezi da vrši kontrolu plodnosti zemljišta i evidenciju količine unetog mineralnog đubriva i pesticida. Kontrola se vrši po potrebi, a najmanje svake 4 godine u cilju očuvanja prirodnih svojstava zemljišta, kao i celokupne životne sredine. Poznato je da zagađivanjem zemljišta direktno zagađujemo i podzemne vode koje su u večini slučajeva i voda koju pijemo.

 

Ovaj kompleksan proces se obično sastoji od uzimanja 20 – 25 pojedinačnih uzoraka zemljišta koji se zatim mešaju radi sačinjavanja prosečnog uzorka. Naravno, sam proces uzorkovanja zavisi od faktora kao što su ekspozicija terena, vrsta biljaka prisutnih na tlu i homogenosti zemljišta.

 

Iako kod nas i dalje postoji praksa da uzorak uzima vlasnik parcele, mi svakako preporučujemo da ovu proceduru prepustite stručnjacima u ovoj oblasti. Upravo od pravilnog uzimanja uzoraka zavisi i istinitost laboratorijskih rezultata, a to sve dalje utiče na ishod Vaših useva.

 

Analiza zemljišta u službi očuvanja životne sredine – Strateška procena uticaja na životnu sredinu

 

Po aktuelnom Zakonu o planiranju i izgradnji, svako lice koje planira izgradnju objekta i korišćenje građevinskog zemljišta ima obavezu da u dokumentaciji priloži i gorepomenutu stratešku procenu uticaja na životnu sredinu. Osim dokaza da izgradnja i buduća namena objekta neće uticati negativno na vodu ili vazduh, procenjuje se i uticaj na samo zemljište.

 

Ova procena obuhvata skup akcija koje se sastoje od pripreme izveštaja o trenutnom stanju životne sredine, njegovom uvažavanju i usvajanju predloženih planova i programa – sve to u cilju očuvanja životne sredine. Osim toga, glavna uloga ove procene je određivanje potencijalnih negativnih efekata u budućnosti I preduzimanje mera za njihovo suzbijanje – takozvano načelo predostrožnosti.

 

Jedna takva mera koja se mora primeniti u toku izgradnje jeste i sanacaija zemljišta, ukoliko dođe do izlivanja ulja ili goriva tokom rada građevinskih mašina i mehanizacije. Na taj način se može sprečiti zagađivanje širokih razmena, te se veliki značaj u zaštiti životne sredine upravo pridaje organizaciji preventivnih mera.

 

Monitoring zemljišta jednako važan kao i prvobitna analiza

 

Nebitno da li u poljoprivredi ili industriji, monitoring, odnosno kontrola zemljišta štiti samo tlo od dalje kontaminacije i propadanja. Po Uredbi o sistematskom praćenju stanja i kvaliteta zemljišta utvrđuje se sadržina programa monitoringa zemljišta i metodologija za sistematsko praćenje njegovog kvaliteta.

Osim opštih podataka o lokalitetima na kojima se monitoring vrši, izbor parametara je dugačak i iscrpan. Uz opis spoljašnje morfologije zemljišta (proces erozije, pokorica, površinske pukotine…), potreban je i opis one unutrašnje (procena tekstura, pH vrednost, procena sadržaja organske materije i karbonata, procena ukupne poroznosti…). Svaki od ovih parametara je bitan za utvrđivanje stanja zemljišta, stoga je jako bitno da zadatak bude poveren akreditovanom preduzeću od poverenja.

 

Kao što smo već napomenuli, monitoring se vrši na svake 4 godine, ali se po potrebi i zahtevu može obaviti i ranije. Ono što je glavna uloga monitoringa je blagovremeno otkrivanje ukupnog procenta teških metala, pesticida, polihlorovanih bifenila i drugih potencijalno toksičnih elemenata, da bi se sprečilo dalje zagađenje životne sredine.

 

Zaštita ,,Beograd’’ već 50 godina nastoji da aktivno učestvuje u ekološkom osvešćivanju građana i preduzimanju konkretnih mera zaštite životne sredine. Naš stručni tim uz savremeno opremljenu laboratoriju u koju ulažemo već dugi niz godina Vam stoji na raspolaganju za akreditovane analize zemljišta, vode i vazduha. Nakon svake analize i monitoringa, dobijate stručni izveštaj koji je validan za dalje razmatranje nadležnih organa.

 

Za sve konsultacije iz obasti Zaštite životne sredine, ali i Zaštite od požara i Zdravlja i bezbednosti na radu, obratite nam se još danas putem telefona ili mejla, ili nas potražite na dobro poznatoj adresi Deskaševa 7 u Beogradu.