Prevencija zagađenja životne sredine za korporacije

Životna sredina je skup različitih činioca poput zemljišta, vode, vazduha kao i flore i faune. Iako svi težimo njenom očuvanju, ipak individualci, kao i kompanije je u većoj ili manjoj meri zagađuju. Različite ljudske delatnosti i procesi podstaknuti njima mogu imati štetne posledice ne samo po životnu sredinu, već i po zdravlje ljudi.

 

Zbog toga je rad na prevenciji zagađenja od velike važnosti, posebno kada je reč o korporacijama. Zagađivač je svako preduzeće ili fizičko lice koje svojom aktivnošću (ili neaktivnošću) negativno utiče na kvalitet i očuvanje zemljišta, vode, kao i vazduha. 

 

Zakonom o zaštiti životne sredine propisan je skup uslova, mera i aktivnosti kojima se sprečava ili ublažava njeno zagađivanje i čuva prirodna ravnoteža. Ukoliko želite da preduzmete mere prevencije, kako Vaša korporacija ne bi postala jedan od mnogobrojnih zagađivača, savetujemo da se obratite stručnom timu tehničara kompanije Zaštita Beograd

 

Izrada plana upravljanja otpadom

 

Zakon o upravljanju otpadom nalaže da sve kompanije koje proizvode toksičan ili netoskičan otpad u toku svog rada moraju to da prijave nadležnim subjektima za upravljanje otpadom. Ukoliko ne postupite prema propisanim pravilima, ne samo da ćete prekršiti zakon, već možete i ozbiljno ugroziti životnu sredinu. 

 

Preduzeća poput Zaštite Beograd nude pomoć prilikom organizovanja i upravljanja ovakvom vrstom otpada. Angažovanje stručnog tima omogućiće Vam da unapredite svoje poslovanje, i osigurate da se sve delatnosti u okviru kompanije obavljaju u skladu sa propisima.

 

Bez obzira da li Vam je potrebna izrada novog plana ili unapređivanje postojećeg, proces se sastoji od vođenja evidencije do planiranja predaje i pravilnog transporta otpada do krajnje destinacije za odlaganje. Adekvatno zbrinjavanje i rukovanje otpadom je jedna od najefikasnijih mera prevencije zagađenja životne sredine koje kompanije mogu preduzeti. 

 

Angažovanje stučnog savetnika za hemikalije

 

Osim gore navedene izrade plana upravljanja otpadom, još jedna jednako efikasna mera očuvanja zdrave i bezbedne životne sredine jeste i poštovanje Zakona o hemikalijama i Zakona o biocidnim proizvodima

 

U ovome Vam može pomoći angažovanje savetnika za hemikalije koji poseduje neophodna znanja, licence i sertifikate iz ove oblasti. Savetnik za hemikalije pripremiće i izraditi svu neophodnu dokumentaciju za prijavu u Registar hemikalija. Osim toga, ovo stručno lice osiguraće da se svi propisi u vezi sa klasifikacijom, pakovanjem, obeležavanjem, ali i oglašavanjem sprovode pravilno i u potpunosti.

 

Takođe, savetnik za hemikalije ima veoma važan zadatak da prepozna, ograniči, ili čak zabrani proizvodnju i promet materija koje su štetne po okolinu i zdravlje ljudi. Ukoliko Vam je potrebna dozvola za obavljanje delatnosti prometa i korišćenja naročito opasnih hemikalija, ovaj savetnik za Vas može prikupiti svu neophodnu dokumentaciju.

 

Kreiranje akcionog plana

 

Kako biste bili sigirni da ste sagledali kompletno dosadašnje poslovanje i preduzeli sve mere u oblasti zaštite životne sredine, najbolje bi bilo da imate profesionalno izrađen akcioni plan

 

Pored analiza svih procesa delatnosti u Vašoj kompaniji, akcioni plan sastoji se i od argumentovanja i pojašnjenja za preduzimanje mera, usaglašavanje neophodnih akcija sa Vašim mogućnostima i njihovo sprovođenje. Svaka kompanija ima različite potrebe, pa će tako nekima biti neophodno ispitivanje zemljišta, vode ili vazduha, dok će drugi morati da zatraže pomoć prilikom rukovanja i skladištenja otpada. 

 

Bez obzira na to šta plan obuhvata, on ima jedan jasan cilj – očuvanje životne sredine i sprečavanje njenog zagađenja. Da biste bili sigurni da je akcioni plan odrađen na pravi način, a sva uzorkovanja izvršena po akreditovanim metodama predlažemo da stupite u kontakt sa našim sertifikovanim timom već danas.

 

Ispitivanje kvaliteta zemljišta, vode i vazduha

 

Analiza zemljišta, sedimenata i muljeva obavlja se u cilju utvrđivanja nultog stanja, nivoa zagađenja, praćenja uticaja deponija, industrijskih i drugih objekata. Neophodno je da ovakvu vrstu ispitivanja obavlja stručno lice koje poseduje svu potrebnu laboratorijsku opremu. 

 

U zavisnosti od rezultata ispitivanja, imaćete jasnu sliku o tome koje je aktivnosti moguće izvoditi na određenim površinama, kao i koje od njih nisu dozvoljene. Proces uzorkovanja i ispitivanja zemljišta trebalo bi obavljati jednom godišnje. 

 

Laboratorijsko ispitivanje vode može se vršiti na površinskim, podzemnim i otpadnim vodama. Na ovaj način utvrđuje se njihovo trenutno stanje, ali njihovim kontinurianim nadgledanjem može se u znatnoj meri sprečiti dalje zagađenje. Imajući u vidu da se većina stanovništva oslanja na podzemne vode za vodosnabdevanje, a da su one kroz svoje tokove i cikluse povezane sa površinskim vodama, industrijska zagađenja mogu imati različite uticaje na naše zdravlje. Visokostručni tim Zaštite Beograd nudi najsavremenije analize i monitoring, kao i najpreciznije rezultate sva tri tipa voda (površinski, podzemni, otpadni).

 

Kada govorimo o laboratorijskom ispitivanju vazduha, važno je znati da je potrebno voditi računa kako o ambijentalnom vazduhu, tako i o uzorkovanju i ispitivanju štetnog gasa. Postoji mnogo zagađivača vazduha zbog kojih njegov kvalitet sve više opada. Srećom, uzorkovanjem i analizom može se tačno utvrditi izvor i nivo zagađenosti, nakon čega je moguće definisati aktivnosti kojima bi se sva delovanja štetna po vazduh uklonila ili umanjila. 

 

Ukoliko Vam je neophodna bilo koja od navedenih usluga prevencije zagađenja životne sredine, možete nas kontaktirati putem mejla ili telefona i mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.