Obuka zaposlenih i stručni ispit zaštite od požara

Adekvatno i blagovremeno reagovanje ukoliko dođe do požara je od životne važnosti. Upravo iz tog razloga, zakonski je propisana obuka u oblasti Zaštite od požara koju je poslodavac dužan da obezbedi zaposlenima, a oni da istu pohađaju i uspešno završe.

 

Ne kasnije od 30 dana po stupanju u radni odnos, svaki zaposleni treba proći ovu obuku u kojoj stiče osnovna znanja o preventivnim merama, ali i praktičnim načinima za borbu protiv vatrene stihije. Ovu obuku, odnosno osnovnu obuku zaposlenih vrše ovlašćena i licencirana lica u datoj oblasti koja su prošla posebnu obuku i položila stručni ispit, U daljem tekstu ćemo saznati više o sadržaju osnovnog kursa i njegovoj važnosti, kao i o tome ko i kako stiče mogućnost i pravo da pomenutu obuku i vrši.

 

Sadržaj i svrhva osnovne obuke zaposlenih u oblasti ZOP

 

U zavisnosti od karakteristika objekta, pravnog lica i broja zaposlenih, sačinjava se odgovarajući program obuke. Svako stručno lice koji isti kreira, vodi se pravilnikom koji sadrži potrebno smernice za zadovoljavanje minimalnog sadržaja obuke koji se sprovodi.

 

Osnovna obuka se sastoji od opšteg i posebnog teorisjkog dela, gde su u prvom obuhvata 5 pojedinačnih tačaka o uzrocima i načinima da se požar odstrani, a drugi deo se ograničava na specifičnosti određenog radnog mesta i procesima koji se tamo odvijaju. Ono što sledi nakon teorijskog dela je svakako onaj najefikasniji – praktični deo.

 

Prva tačka svakog opšteg dela obuke ukazuje na obaveze organizacija i organa u oblasti zaštite od požara. Govori se o planu zaštite od požara, kao i organizaciji poslova za istu svrhu ( tu spadaju vatrogasci, ali i oni zaposleni koji su zaduženi za deo organizacije i sprovođenje preventivnih mera). Veliki značaj u obuci upravo ima detaljno upoznavanje sa preventivnim merama zaštite od požara koje prvenstveno služe da spreče ili umanje nesreću. Osim uređaja, sredstava i opreme za gašenje požara, zaposleni stiču znanja o uređajima za otkrivanje, dojavu i najbitnije, gašenje požara. Instalacije su čest krivac za izbijanje požara, te se govori o električnim, toplotnim i drugim instalacijama i njihovim karakteristikama. Zaposleni bivaju upoznati sa svojim obavezama i pravima, ali i o tome koje su odgovornosti samoupravnih i poslovodnih organa. Na kraju prve tačke, govori se o sankcionisanju sih onih koji se o pravila ogluše – materijalna, disciplinska, krivična i prekršajna odgovornost lica.

 

Druga tačka se bazira na osnovima gorenja. Da bi čovek savladao vatru, mora biti upoznat osnovne zakone nastanka gorenja, kao i načine da takav izvor odstrani. Gorenje je proces spajanja gorive materije i kiseonika – oksidacija. To znači da u određenom broju slučajeva zaposleni svojom pažnjom, odnosno nepažnjom mogu uticati na to da li će do požara doći ili ne. Imajući to na umu, ovaj deo obuke Vašim zaposlenima predočava kako dolazi do gorenja čvrstih i tečnih materijala, zapaljivih gasova i para, kao i koji sled događaja prethodi eksploziji.

 

Ono što do tančina objašnjava treći deo obuke je upravo to kako do požara dolazi. Da li se to desi prenosom toplote  u vidu provođenja, zračenja, ili direktnim dodirom sa plamenom, strujom, statičkim elektricitetom i slično. Kada zaposleni postanu upućeni u potencijalne opasnosti, sigurno će dolaženje do istih i izbegavati.

 

Pod četvrtu stavku smeštene su sve informacije o gašenju požara. To znači da se stiču znanja o metodama, sredstvima ( pena, prah, voda…), o merema zaštite pri gašenju požara, kao i celokupnoj protivpožarnoj opremi (ručni, prevozni, načini rukovanja i aktiviranja aparata, sve o hidrantima i hidrantskim mrežama).

 

Poslednja, odnosno peta tačka osnovnog dela obuke upućuje na savremene tehničke sisteme za otkrivanje i gašenje požara. Na koji način i koji uređaj i sistem učestvuje u otkrivanju i dojavi požara (ručni i automatski javljači), i koje su to metode i oprema gašenja požara (stabilne instalacije i njihovi tipovi).

 

Napomenuli smo da se posebni deo obuke direktno vezuje za objekat i delatnosti unutar njega, te se tu obrađuje stepen ugroženosti, materije koje se proizvode i skladište, opis građevinskih materijala koji su ugrađeni, kao I sve mere zaštite od požara specifične za pojedinačne procese rada.

 

Praktični deo pruža priliku polaznicima da bolje upoznaju priručna sredstva, kao i aparate za gašenje požara. Na kraju svake obuke, obavlja se individualna pismena provera znanja u vidu testa sa pitanjima iz date oblasti. Sve ono što je predavač izložio i objasnio, biće formirano u obliku pitanja i dato zaposlenom na rešavanje.

 

Lica zaposlena na poslovima zaštite od požara – Stručni ispit

 

U aktuelnom Zakonu o zaštiti od požara je navedeno da sva lica zaposlena na pomenutim poslovima imaju obavezu da pohađaju posebnu obuku iz date oblasti, kao i da polažu stručni ispit. Od momenta kada se zasnuje radni odnos, kandidat ima rok od godinu dana da svoje zakonske obaveze ispuni. Obuka se sastoji od opšteg, specijalističkog i praktičnog dela , a se vrši po Pravilniku o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara. Pravna lica zadužena za obuku poseduju odgovarajuće dozvole, dok se samo polaganje se vrši u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije pred stručnom komisijom. U zavisnosti za koju oblast i poziciju kanditat aplicira, variraju i sami zahtevi što se tiče obrazovanja i iskustva. Na primer, licenca za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera, kao i za izradu glavnog projekta zaštite od požara zahteva visoko obrazovanje na studijama drugog stepena, najmanje tri godine iskustva na istim poslovima, kao i položen stručni ispit.

 

Tim Zaštite ,,Beograd’’ koji obavlja usluge u oblasti ZOP poseduje sva neophodna ovlašćenja i licence. Ne postoji prečica do znanja i iskustva, a o tome upravo svedoče i brojne reference koje posedujemo, kao i legitimni dokazi od nadležnih Ministarstava. Osim gorepomenutih usluga koje se tiču izrada projekata, tu smo za izradu planova i mera preventivnih aktivnosti, plana zaštite od udesa, kao i svih normativnih akata koji predstavaljaju temelj stabilnog i kvalitetnog sistema za zaštitu od požara. Osim toga, vršimo redovne i vanredne kontrole gromobranskih i električnih instalacija na osnovu kojih stičemo sliku o stepenu njihove funkcionalnosti i potencijalnim opasnostima.

 

Zato nam se obratite još danas za bilo koju uslugu u oblasti Zaštite od požara, a mi ćemo Vaše poverenje opravdati visokim nivoom kvaliteta, stručnosti i veštine u pružanju istih.