Obuka zaposlenih i stručni ispit bezbednosti i zdravlja na radu

Cilj svakog poslodavca je da zaposlenima obezbedi zdravo i sigurno radno mesto uz istu takvu radnu okolinu. Sa identičnim ciljem postoji i obuka zaposlenih u oblasti bezbednosti i zaštite na radu koja predočava sve potencijalne opasnosti i načine da se njihova eskalacija izbegne.

 

Prilikom zasnivanja radnog odnosa, poslodavac mora zaposlenog da upozna sa vrstama rizika kojima se izlaže, kao i sa konkretnim preduzetim merama za njegovu bezbednost i zdravlje na radu. Ukoliko dođe do promene tehnologije, menjanja procesa rada ili uvođenja novih sredstava za rad, važe ista pravila – poslodavac je dužan da zaposlenom obezbedi adekvatnu obuku za sprovođenje mera bezbednosti za sve novonastale situacije.

 

Akt o proceni rizika – Dokument na osnovu kog se vrši kategorizacija i određuju mere za suzbijanje opasnosti

 

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu obavezuje poslodavace da u pismenoj formi donesu Akt o proceni rizika za sva radna mesta i radnoj okolini preduzeća. Sačinjavanje ovog akta ima glavnu ulogu u zaštititi zaposlenih, kao i materijalnih dobara samog preduzeća. Osim ukazivanja na rizike, svrha ovog dokumenta je i određivanje niza mera za umanjivanje ili potpuno suzbijanje opasnosti na radnom mestu.

 

Da bi se doneo Akt o proceni rizika, potrebno je sagledati generalno stanje uslova za rad na pojedinačnom radnom mestu. Na osnovu stečenih saznanja, mogu se dalje odrediti potrebne preventivne mere za sprečavanje nesreća i povreda zaposlenih.

 

Sačinjavanje akta se vodi Pravilnikom o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu, dok osoba odgovorna za taj čin mora biti ovlašćena od nadležnog Ministarstva. Ovo je vrlo kompleksan posao koji zahteva visok nivo stručnosti i znanja, te se svim poslodavcima savetuje da za njegovu izradu angažuju kompetentna lica. Ono što Vam stručno sačinjen akt obezbeđuje je kvalitetan i ispravan Obrazac 6 u kom su sadržane sve štetnosti i opasnosti određenog radnog mesta, a koga potpisuje sam zaposleni. Ukoliko nemate validan Akt o proceni rizika, samim tim je i legitimitet ovog važnog obrasca doveden u pitanje. To znači da ako dođe do povrede na radu zaposlenog, Vi svakako i direktno odgovarate za nesreću i posledice. Jedno od ovlašćenih i kredibilnih preduzeća koje vrši izradu Akta o proceni rizika i apsolutno stoji iza pečata i potpisa na istom je i Zaštita ,,Beograd’’.

 

Obuka zaposlenih za bezbedan rad – Neophodan korak svakog preduzeća ka sigurnosti i boljoj reputaciji

 

Osim drugih zakonskih obaveza u vidu izrada akata i planova, poslodavac treba da obezbedi neophodne obuke zaposlenih, kao i da poseduje pismene evidencije koje tvrdnju dokazuju. Svrha programa obuke je da zaposlene upozna sa organizacijom i funkcionisanjem bezbednosti na radu, kao i da predoči opasnosti tehnoloških i drugih procesa koji se u preduzeću odvijaju. Ovo posebno važi za radna mesta sa povećanim rizikom za koje važe posebna pravila u vidu češćih provera osposobljenosti zaposlenog u oblasti bezbednosti. Takođe, posebno pismeno obaveštenje o proceni rizika na radnom mestu, poslodavac mora dati na uvid zaposlenoj osobi koja je u drugom stanju, zaposlenom koji je mlađi od 18 godina, ali i radniku sa smanjenom radnom sposobnošću.

 

Postoje razne obuke za bezbedan rad na mašinama (za obrade drveta, metala, i sl.), zatim za rad u eksplozivnim zonama i drugim zonama opasnosti, kao i obuka za rad u zatvorenom i ograničenom prostoru. Po kategorizacij Pravilnika o evidencijama u oblasti bezbednosti i radu, ovakva i slična mesta se vode kao rizična mesta za rad, te je obuka za pravilno sprovođenje delatnosti unutar takvog preduzeća apsolutno neophodna.

 

Kao i kod obuke u oblasti ZOP, postoji teorijski i praktični deo programa. U teorijskom delu, zaposleni se upoznaju sa svojim pravima i odgovornostima, ali i obavezama poslodavca (direktora) i drugih lica koja direktno utiču na organizaciju bezbednosti i zdravlja na njihovom radnom mestu. Kao što je pomenuto, u zavisnoti od toga čime se preduzeće i zaposleni bavi, sačinjavaju se jedinstvene obuke, te njihovi praktični delovi variraju u skladu sa tim.

 

Jedna od značajnijih obuka koju zaposleni organizuje je svakako Osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći. Dugi niz godina, tim licenciranih edukatora Zaštite ,,Beograd’’ je sproveo veliki broj ovakvih obuka i uspešno preneo potrebne veštine i znanja koja zaposleni dalje primenjuju u nepogodnim situacijama radi spasavanja ljudskih života. Obuka se vrši po Pravilniku o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 109/2016).

 

Lice zaduženo za bezbednost i zdravlje na radu – Odgovornost i uloga

 

Ovo stručno lice koje mora biti ovlašćeno kod nadležnog Ministarstva ima važan zadatak da svakodnevno prati i kotroliše propisanu primenu mera za zdravlje i bezbednost zaposlenih na radu. Svako preduzeće koje ima preko 10 zaposlenih mora po zakonu imati jednu ili više odgovornih osoba za sprovođenje pomenutih poslova. Svakako, dužnost je poslodavca da angažuje licencirano pravno lice, a organizacija zadataka istog se vrši na osnovu karakteristika delatnosti i zaposlenih u preduzeću.

 

Osim primarne uloge da da učestvuje u pripremi akta o proceni rizika i pruža profesionalne konsultacije poslodavcu za generalno poboljšanje bezbednosti na radu, angažovano lice je odgovorno za pripremu i sproveđenje osposobljavanja zaposlenih za bezbedan rad. U svakom trenutku, mora postojati koordinacija sa zasposlenima u medicini rada, kao i organizovano vođenje pisanih evidencija neophodnih za dalju procenu kod nadležnih inspekcijskih organa. Svaka preventivna mera u vidu vanredne i redovne provere kao što je, na primer, analiza ambijentalnog vazduha i njegovog dejstva na zaposlene takođe spada pod obavezu ovog lica, te je njegova uloga u održavanju bezbednosti svakako više nego značajna.

 

Osim laboratorisjkih ispitivanja radne okoline, tehničke kontrole glavnih projekata i svih drugih delatnosti u oblasti Zaštite na radu, računajte na profesionalnu asistenciju našeg Lica za bezbednost i zdravlje ne radu. Osim položenog stručnog ispita i dugogodišnjeg iskustva, svaki zaposleni na pomenutoj poziciji poseduje iskrenu volju i ambiciju da Vaše preduzeće i njegovu radnu okolinu učini maksimalno bezbednim i zdravim. Za vreme angažmana (minimalno 12/18 meseci), sve usluge vršimo po aktuelnim zakonima i njihovim propisima. Upravo zbog toga što poslujemo transparentno i u skladu sa zahtevima nadležnih organa, uživamo poštovanje i poverenje velikog broja klijenata, a budućim možemo da obećamo isti princip i najkvalitetniju uslugu.

 

Pozovite nas čim pre na +281 11 241 81 55 ili nam pišite putem mejla office@zastitabeograd.com, a mi ćemo rado odgovoriti na sva Vaša pitanja, zahteve i očekivanja.