Kako smanjiti zagađivanje zemljišta?

Ova prirodna tvorevina nastala od čvrste, tečne i gasovite faze je zapravo jedna od osnova opstanka ljudskog roda. To potvrđuje činjenica da je zdravo zemljište preduslov za poljoprivrednu proizvodnju, ali i očuvanje flore, faune i čitavog ekosistema. Jasno je da ono predstavlja izuzetno značajno prirodno dobro, ali proces stvaranja i obnavljanja zemljišta je jako spor – za sloj debljine oko 3 cm potrebno je od 200 do 1000 godina.


Međutim, čini se da mi nekada nismo dovoljno svesni pomenutih podataka, stoga je degradacija i zagađenje zemljišta još jedan od ozbiljnijih ekoloških problema sa kojima se Srbija suočava. Industrija, poljoprivreda, deponije otpada i saobraćaj su samo neki od ugrožavajućih faktora nastali ljudskom aktivnošću. Svi oni utiču na promenu fizičkih, bioloških i hemijskih osobina zemljišta što dalje dovodi do smanjenja njegove plodnosti, što je zapravo i esencijalno svojstvo samog zemljišta.


Zapravo, zagađivanjem zemljišta direktno štetimo i kvalitetu hrane i vode koje unosimo u svoj organizam, stoga se zbog svega navedenog nameće činjenica da su posledice zagađenja zemljišta nesagledive.


Kao i obično, mi smo tu Vam predočimo određenje mere zaštite životne sredine i samog čoveka, tako da ćemo u daljem tekstu napomenuti nekoliko efikasnih načina za suzbijanje zagađenja zemljišta. Ukoliko većina nas implementira bar jednu postojeću meru zaštite, možemo sa sigurnošću reći da smo na dobrom putu ka zdravijoj budućnosti.


Smanjenje upotrebe hemikalija, pesticida i veštačkog đubriva


Jedan od primarnih zagađivača odgovornih za jaku kontaminaciju tla su hemikalije. S obzirom na njihovu široku primenu – od domaćinstava preko poljoprivrede do velikih industrijskih pogona, protok hemikalija je jako teško kontrolisati i efikasno suzbiti. Zbog toga se preduzećima savetuje vođenje redovnih evidencija o primerni i emisijama koje njihove hemikalije proizvode, ali i primenu alternativnih ili zelenih hemikalija. Njihova snaga je u tome što su neinvazivne na životnu okolinu i čoveka jer u svojoj biti sadrže malo ili nimalo opasnih supstanci.


Ono što je Vaša obaveza ukoliko u proizvodnji koristite regularne hemikalije jeste transparentnost o njihovim svojstvima i uticaju na životnu sredinu. Ovaj kompleksan proces izrade dokumentacije i prijave hemikalije u Registar možete poveriti sertifikovanom i odgovornom Savetniku za hemikalije, a regulative o Zakonu o hemikalijama Vas i legalno obavezuju da to učinite u najkraćem roku.


Veliki broj poljoprivrednih proizvođača i samostalnih poljoprivrednika koristi pesticide i veštačka đubriva svakodnevno. Iako se to uglavnom koristi u cilju zaštite samih biljaka, zemljište nepobitno pati. Iako su sredstva za zaštitu bilja izuzeta iz zakona, svim malim i velikim proizvođačima u sektoru poljoprivrede savetuje se odgovorno korišćenje pesticida i veštačkog đubriva u cilju zaštite zemljišta i životne sredine. Jedna od pogodnih alternativa je biođubrivo.


Adekvatno odlaganje i upravljanje otpadom


Toksini koji se talože u deponijama komunalnog i industrijskog otpada vremenom će naći svoj put do zemljišta i podzemnih voda. Međutim, ukoliko su te deponije projektovane pod nadležnošću stručnih lica i odobrene od istih, njihove lokacije i karakteristike su odabrane u cilju zaštite životne sredine. Stoga je i stepen ugrožavanja iste znatno manji. Iz tih razloga, važno je da se otpad koji Vaše preduzeće proizvodi skladišti na ovakvim sanitarnim deponijama. Na njima se, za razilku od nesanitarnih deponija, aktivno prate štetni uticaji odloženog otpada na životnu sredinu, tako da se oni mogu držati pod kontrolom.


Po planu Strategije upravljanja otpadom za period od 2019-2024. godine Republike Srbije, trebalo bi da se za koncepta regionalnih sanitarnih deponija pređe na napredniji model regionalnih centara za upravljanje otpadom. Ova tranzicija bi predstavlja veliki napredak za naše društvo i životnu sredinu, ali bi sa sobom donela i veće odgovornosti svih preduzetnika i drugih zagađivača. Osim odvojenog prikupljanja otpada, značaj bi se pridao separaciji i reciklaži istog, što predstavlja jedan od najefikasnijih načina za očuvanje zemljišta.


Svakako, aktuelan Zakon o upravljanju otpadom obavezuje svako preduzeće koje proizvodi neopasan i opasan otpad da isti klasifikuje, a njegovo odlaganje i propratne evidencije kvalitetno isplanira i vodi. Sveobuhvatnu proceduru upravljanjem otpada spada pod odgovornost liceniranog lica za upravljanje otpadom. Osim krucijalne skupine dokumenata koje se nalaze u dobro izrađenom planu upravljanja otpadom, u zakonskoj ste obavezi da redovno vodite sve evidencije dnevnih aktivnosti u upravljanju otpadom (evidencije o skladištenju, transportu, ponovnom korišćenu, kretanju otpada…). Imajte u vidu da se svako neadekvatno vođenje dokumentacije kao i neblagovremeno obaveštavanje Agencije za zaštitu životne sredine o odlaganju otpada smatra kršenjem zakona.


Ispitivanje i monitoring zemljišta kao vid prevencije i kontrole


Da bi se na željenom zemljištu vršile određene aktivnosti, ono mora da sadrži potrebna fizičko-hemijska i biološka svojstva koja bi to i podržala. Procenom kvaliteta zemljišta se dokazuju njegove karakteristike i pojedinačne procene istih.


Što se tiče poljoprivrednog zemljišta, ono se vodi kao dobro od opšteg interesa za Republiku Srbiju, stoga je u svrhu njegovog očuvanja, razaranja i sprečavanja procesa depopulacije sačinjen Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Pod stavkom koja je vezana za zaštitu ovakvog zemljišta postoje jasno određene zakonske smernice koje svako preduzeće obavezuju da izvrši ispitivanja poljoprivrednog zemljišta. Na taj način se utvrđuje postojanje štetnih i opasnih materija u zemljištu, kao i vodi za navodnjavanje istog. Ukoliko stručni nalaz sertifikovanog preduzeća za monitoring zemljišta pokaže prisustvo štetnih materija u nedozvoljenoj količini, nadležno Ministarstvo će zabraniti ili ograničiti proizvodnju poljoprivrednih kultura na takvom tlu.


Zakon o zaštiti zemljišta se odnosi na sve preduzetnike i privredna lica koja delatnostima utiču ili mogu uticati na kvalitet zemljišta. Osim preventivnih mera zaštite zemljišta gde spadaju adekvatna planiranja i dokumentovanja u datoj oblasti, jedan od uslova za zakonski regulisano vođenje preduzeća je i ispitivanje zemljišta pre početka obavljanja delatnosti. Da bi se tokom rada preduzeća zemljište štitilo od eventulnih zagađenja, vrši se redovan ili vanredan monitoring zemljišta


Ovakvim sistematskim praćenjem njegovog stanja i kvaliteta, kao i praćenjem uticaja površinskih i podzemnih voda na zemljište, možemo da steknemo potrebna znanja o tlu.


Zaštita ,,Beograd’’ Vam, kao i uvek, stoji na raspolaganju za sva akreditovana laboratorisjka ispitivanja vode, vazduha i zemljišta. Znajući da je sve u prirodi povezano, tako je i tok zagađenja neprekidan. Upravo procedurama ispitivanja i praćenja svih pomenutih komponenti mi pozitivno utičemo na životnu sredinu. Nas stručni tim je potkovan velikim iskustvom i visokim obrazovanjem, a rad na najsofisticiranijoj laboratorijskoj opremi doprinosi pouzdanosti Vaših rezultata.


Obratite nam se još danas za sve konsultacije, a mi obećavamo konkretna i efikasna rešenja koje će Vašem preduzeću omogućiti željeni napedak i u ekološkom smislu.