Prava i obaveze zaposlenih i poslodavaca

Ugovor o radu predstavlja akt kojim se zasniva radni odnos. Ovaj sporazum između zaposlenog i poslodavca smatra se zaključenim od momenta kada ga potpišu obe strane i saglase se sa svim pravima i obavezama navedenim u njemu. Ugovor o radu zakljucuje se u tri primerka, gde se jedan predaje zaposlenom, a dva zadržava poslodavac.

 

Sva prava i obaveze definisane u ovom sporazumu regulisane su Zakonom o radu. Nezavisno od toga da li se Ugovor o radu zaključuje na neodređeni ili određeni period, on je jednako važan i sa aspekta zaposlenog i sa aspekta poslodavca jer na određeni način definiše budući odnos između njih.

 

Osim definisanja datuma početka rada, novčanog iznosa osnovne zarade i radnog vremena, zakon o radu nalaže poslodavcu da radno mesto organizuje u skladu sa propisima bezbednosti o zdravlju. Poslodavac je dužan da osposobi zaposlenog za bezbedan rad, a ukoliko on radi na radnom mestu sa povećanim rizikom, mora mu obezbediti redovne lekarske preglede. 

 

Svaki odgovorni poslodavac mora pružiti potpunu bezbednost zaposlenom

 

Jedini način da poslodavci budu sigurni da su na radnom mestu primenjene sve propisane mere bezbednosti i zdravlja na radu, jeste da angažuju licencirani tim stručnjaka poput onog koji nudi Zaštita Beograd, koji nastoji da ispita sve uslove radne okoline počevši od mikroklime do biološke štetnosti.

 

Sva ispitivnja moraju biti obavljena pod rukovodstvom iskusnih i akreditovanih hemičara, fizikohemičara i tehnoloških inžinjera, jer je to jedini način da dobijete pouzdane rezultate. Prema propisanim tehničkim standardima, proces započinje ispitivanjem mikroklime, a zatim slede: 

  • Ispitivanje hemijske štetnosti
  • Ispitivanje fizičkih štetnosti
  • Ispitivanje biološke štetnosti
  • Ispitivanje osvetljenosti
 

Kada su sva testiranja obavljena, poslodavac će dobiti stručni nalaz koji obuhvata sve rezultate, a u zavisnosti od toga kakav je ishod, tim koji je vršio ispitivanje trebalo bi da pruži konkretna rešenja za poboljšanje uslova rada.

 

Osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći

 

Zakonu o radu između ostalog propisuje da prva pomoć mora biti dostupna svakom zaposlenom tokom radnog vremena, u svim smenama i na svim lokacijama. Shodno tome, poslodavac je dužan da osposobi određeni broj zaposlenih za pružanje prve pomoći i obezbedi sva neophodna sredstva i opremu. 

 

Pružanjem prve pomoći na adekvatan način možemo nekome spasiti život, zbog čega je veoma važno proći kroz profesionalnu i pažljivo organizovanu obuku. Bez obzira na to da li tražite osnovno ili napredno osposobljavanje iz ove oblasti, možete kontaktirati kompaniju Zaštita Beograd i dobiti više informacija o njihovim sertifikovanim programima.

 

Veoma je važno da se proces osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći prilagodi procenjenim rizicima, organizaciji i načinu rada u firmi. Zbog toga je najvažnije da obuka bude personalizovana, i stručno sprovedena. Nakon završetka programa, svaki polaznik dobija sertifikat o stečenom znanju iz ove oblasti, a obuku je neophodno ponavljati na svakih pet godina.

 

Zaštita od požara 

 

Svaki vlasnik kao i korisnik industrijskog, poslovnog ili nekog drugog objekta javne namene mora definisati i poštovati Pravilnik zaštite od požara. Takođe, svaki poslodavac je dužan da obezbedi obuku iz ove oblasti za svoje zaposlene najkasnije 30 dana od stupanja u radni odnos.

 

U zavisnosti od delatnosti i zemljišta, kao i tehnološkog procesa koji se u njima odvija objekti se razvrstavanju u različite kategorije ugroženosti od požara. Za objekte koji spadaju u prvu i drugu grupu kategorizacije ugroženosti od požara, neophodno je da poseduju izrađen plan zaštite od ove nepogode. 

 

Ova vrsta plana mora sadržati jasno određene parametre i zato je veoma važno odabrati stručna lica za njegovu izradu. Takođe, prvobitno izrađen nacrt zaštite od požara mora se ažurirati prema novonastalim urbanističkim, tehničkim ili drugim promenama i ponovo proslediti MUP-u radi dobijanja saglasnosti. 

 

Pravo na beneficirani radni staž

 

Ukoliko se zaposleni bave napornim i visokorizičnim zanimanjima ili obavljaju poslove koji se mogu raditi samo do određenih godina života, polažu pravo na beneficirani radni staž. Njima se na osnovu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i Pravilniku o radnim mestima staž obračunava sa uvećanim trajanjem.

 

Pravo na beneficirani radni staž imaju radnici iz različitih industrija kao što su rudarstvo, hemijska industrija, šumarstvo i drvna industrija, saobraćaj, građevinarstvo i mnoge druge. Ukoliko imate nedoumica da li ispunjavate uslove za uvećanje ostvarenog radnog staža na osnovu propisanih beneficija, predlažemo da kontaktirate profesionalni tim kompanije Zaštita Beograd.

 

Više od tri decenije posvećeni smo pomaganju poslodavcima da unaprede bezbednost u svojim poslovnim objektima, kao i zaposlenima da lakše ostvare svoja prava iz ovih oblasti. Naše usluge usmerene su ka individualnim potrebama svakog klijenta. Sve što treba da uradite jeste da stupite u kontakt sa nama putem imejla ili pozivom na jedan od dva ponuđena broja +381 11 2418 087 i +381 11 2418 155. 

 

Zaštita Beograd strogo poštuje sve zakonske norme i ima neophodne sertifikate za obavljanje različitih ispitivanja, kao i izrade plana koji će vam omogućiti da kreirate bezbednu radnu sredinu. Bez obzira na to da li ste poslodavac ili zaposleni, možete biti uvereni da ste u sigurnim rukama naših stručnjaka.