Sve što kompanije treba da znaju o upravljanju otpadom

Adekvatno organizovanje uprvljanja otpadom Vas štiti ne samo od novčanih kazni, već i od doprinosa u borbi očuvanja životne sredine svih nas. Ponekad se čini da mala i srednja preduzeća nisu dovoljno upućena u pomenutu oblast i njene procese, a to je upravo ono što mi želimo da promenimo.

 

Aktuelni Zakon o upravljanju otpadom obavezuje svako preduzeće koje proizvodi opasan i neopasan otpad da to prijavi nadležnim subjektima za upravljanje otpadom. Klasifikacija otpada se vrši po sastavu i koncentraciji opasnih materija, stoga je neopasan onaj koji pomenute nema, a opasan onaj koji ih sadrži u velikom procentu (na primer, opasan farmaceutski ili medicinski otpad). U zavisnosti od karakteristika otpada, dalje se planira i realizuje njegovo odlaganje.

 

Celokupan proces koji obuhvata upravljanje otpada potpada pod odgovornost lica za upravljanje otpadom koje vi kao proizvođač otpada određujete, dok objekat, lokacija i sva dokumentacija u vezi sa upravljanjem otpadom moraju biti dostupna za kontrolu i uvid nadležnim inspekcijskim organima. Zato je bitno da kompleksne zadatke u ovoj oblasti prepustite preduzeću od poverenja i kvaliteta.

 

Odgovornosti i obaveze Lica odgovornog za upravljanje otpadom

 

Jedan od primarnih dokumenata kojim se Vaše preduzeće vodi kada je o otpadu reč je Plan upravljanja otpadom. Kao što i sam naziv otkriva, smisao ove grupe dokumenata koji su sadržani u planu treba da nam pruži jasne informacije. Statistički podaci o količini nastajućeg otpada, kao i predložene i preduzete mere da se ta proizvodnja smanji su stavke koje spadaju pod ovaj dokument. Osim toga, naznačeni su postupci i načini razvrstavanja različitih vrsta otpada, kao i sve mere zaštite od požara, eksplozije i naravno, životne sredine.

 

Obzirom na to da je cilj ovakvog plana da stvori uslove u kojima otpad ne deluje ugrožavajuće na okolinu i zdavlje ljudi, upravo se poslednjih godina najviše radilo na pooštravanju zakona u ovoj oblasti. U skladu sa tim, dužni ste da se pobrinete da ovaj plan uvek postoji i deluje u skladu sa aktuelnim zakonima, odnosno da se sve izmene u njega blagovremeno integrišu. Za izradu plana upravljanja otpadom, ali i za modifikaciju postojećeg, obratite se stručnom timu Zaštite ,,Beograd’’.

 

Obaveza nadležnog lica u ovoj oblasti je da u kontinuitetu predlaže mere prevencije, smanjenja, reciklaže i ponovnog korišćenja otpada u cilju zaštite životne sredine, ali i da prati sprovođenje zakonskih propisa i o tome prikuplja pismene evidencije potrebne za dalje razmatranje.

 

Stručno vođenje evidencije i izveštaja – put to legalnog i uređenog prometa otpada

 

Ono što dajete na uvid kao dokaz da se vodite utvrđenim načelima su upravo pisane evidencije koje prate celokupni put proizvodnje, transporta i odlaganja otpada, stoga je jako bitno da njihovo vođenje bude što bolje i organizovanije.

 

Dnevne evidencije o otpadu preduzeća se vrše na regularnoj bazi i deo su redovnog godišnjeg izveštaja koji se daje na uvid Agenciji za zaštitu životne sredine. Jasno se moraju naznačiti svi podaci o vrsti, kategoriji, poreklu i količini otpada, što uključuje i sekundarne sirovine stavljene u promet.

 

Evidencije o skladištenju i ponovnom korišćenju sadrže informacije o konkretnoj lokaciji čuvanja, kao i o tome da li i koja količina otpada je odložena za reciklažu, odnosno pripremljena za dalji transport. Lokacija skladištenja može biti privremena (mesto nastanka u kojem se otpad čuva zbog sakupljanja), postrojenje u kome se skladištenje vrši, razvrstava i priprema za dalji transport, kao i postrojenje za reciklažu u kojem se otpad priprema za potreban tretman.

 

Evidencija o transportu otpada je zadatak koji ispunjava lice registrovano za obavljanje tih delatnosti.

 

Evidencija (dokument) o kretanju otpada je neophodan za sve vrste otpada, osim za one nastale iz domaćinstva. Sadrži sve informacije o otpadu i naročito je bitan jer se mora čuvati najmanje 2 godine od kompletiranja, a upravo on predstavlja sponu izmedju proizvođača i operatera (odlagača otpada), kao i samih nadležnih organa.

 

Kao što vidite, Dnevne aktivnosti u oblasti upravljanja otpadom predstavljaju skup neophodne i iscrpne dokumentacije koju je potrebno pažjivo i profesionalno sačinjavati. Ukoliko Vaše preduzeće zahteva takvu asistenciju, Zaštita ,,Beograd’’ ima svo neophodno znanje i iskustvo koje mogu doprineti da organizacija evidentiranja bude na najvišem nivou.

 

Kako izgleda INSPEKCIJSKI NADZOR u upravljanju otpadom?

 

Ovo je verovatno ono što interesuje svakog vlasnika, odnosno direktora kompanije, jer je upravo on odgovorno lice kod koga se nadležni inspektori prvo upute. Imajte na umu da ove inspekcije mogu biti redovne, ali i vandredne. Zato hajde da sumiramo koji su to dokumenti potrebni za uspešno prolaženje ovog procesa.

 

Osim obilaska lokacije u svrhu vizualnog zadovoljenja standarda, utvrđuje se ko je ovlašćeno i odgovorno lice za upravljanje otpadom koje svako preduzeće mora da samostalno odredi. Zatim se pažnja usmerava na dokument o kretanju otpada čiju smo ulogu i važnost već naveli, a na uvid dajete overenu kopiju dokumenta gde se jasno vidi kome, kada i koliko otpada ste predali operateru. Sledeća na redu je dnevna evidencija.

 

Sećate li se godišnjih izveštaja koji se daju na uvid Agenciji? Vaša obaveza je da imate ovaj dokument i dokaz da je on predat u propisanom roku. Plan upravljanja otpadom je takođe neophodan, kao i sve informacije o tome kako razdvajate i skladištite otpad. Mesto skladištenja se obeležava natpisom koji odgovara vrsti otpada, dok u posebnom katalogu otpada postoje šifre koje će odgovarati otpadu koji Vaša kompanija proizvodi. Na uvid dajete i ugovor sa operaterima koji su zaduženi i zakonski ovlašćeni za upravljanje otpadom.

 

Ukoliko imate sva gorepomenuta dokumenta koja sadrže istinite proračune i tvrdnje, nemate nikakvog razloga za brigu. Uloga inspektora je i da Vam ukaže na to kako da postojeće probleme rešite, ali morate imati na umu da je poslovanje u skladu sa zakonima Vaša primarna obaveza i da kršenje istih može dosezati milionske iznose.

 

Da to toga ne bi došlo, kao i da bi svoju kompaniju pripremili za ,,zeleni’’ način poslovanja, obratite se Zaštiti ,,Beograd’’ još danas. Vršimo sve usluge planiranja, organizacije i stručnog evidentiranja (osim transporta) koje se tiču otpada, i zato sa nama možete biti sigurni da će svaka inspekcijska kontrola proći bez stresa, sankcionisanja i primedbi.

 

Osim toga, direktno ćete doprineti očuvanju zdrave i bezbedne životne sredine, što je i naš primarni cilj od osnivanja društva davne 1964.godine. Zato nas bez daljeg oklevanja kontaktirajte još danas, a mi ćemo Vam pružiti sve željene informacije i apsolutnu pažnju.