Koliko često i zbog čega je neophodno redovno kontrolisanje liftova?

Iako nikada niste imali priliku da budete zaglavljeni u liftu, zasigurno možete da zamislite nivo stresa koje taj nemili događaj može da izazove. Situacija je još nepovoljnija ukoliko su u pitanju liftovi u komercijalnim objektima, jer njihova nefunkcionalnost na delu može doprineti narušavanju reputacije jednog preduzeća, naročito ako kod oštećene osobe izazove posledice kao što su napad panike usled klaustrofobije ili drugih strahova.

 

Da bi se otklonile sve takve mogućnosti i bezbednost u Vašem preduzeću dovela do najviših standarda, potrebno je regularno vršiti ispitivanje i kontrolu liftova.

Koje je procedure neophodno izvršiti radi stavljanja lifta u upotrebu?

Niz pravila i standarda koji se moraju zadovoljiti pre puštanja liftova u upotrebu je jasno određen u Zakonu o liftovima, i ukoliko se njegove regulative prate i poštuju, to će svakako biti dovoljno za omogućavanje nesmetanog rada i maksimalne kontinuirane funkcionalnosti lifta.

 

Tim koordinatora za BZR uz licencirana lica za ispitivanje i pregled liftova su odgovorni za međusobno obaveštavanje o preduzetim merama koje Zakon nalaže, kao i za njihovo usaglašavanje. Prva stavka koja određuje da li je lift spreman za upotrebu je utvrđivanje da nema ugrožavajućih efekata lifta po zdravlje i bezbednost lica, odnosno objekta u koji se ugrađuje. Namena lifta mora jasno biti određena i istaknuta, i dalje korišćena u skaldu sa tom odlukom.

 

Ono što je naročito važno jeste da okna lifta ni u kom slučaju ne smeju da sadrže cevovode, kablove, kao ni električne instalacije i uređaje, osim onih koje su predviđene i neophodne za rad samog lifta. Ukoliko ste proizvođač ili distributer liftova, pridržavate se istih regulativa iz naznačenog Zakona, a ono što prethodi stavljanju lifta bilo kog proizvođača je upravo ispitivanje pojedinačnih komponenti liftova.

 

Svrha bezbedonosnih komponenti lifta i važnost njihovih provera

 

Da bi se izbegle bilo kakve opasnosti po lica u i izvan kabine, neophodno je preduzeti niz bezbedonosnih mera od kojih su podjednako važne one koje se sprovode u projektovanju, ali i instalaciji lifta. Ukoliko je osoblje koje je vršilo instalaciju lifta naznačilo da postoje određene opasnosti kada se lift upotrebljava u okolnostima za koje je predviđen, onda takav lift mora da poseduje sledeće bezbedonosne komponente:

  •       Uređaje za zabravljivanje vrata voznog okna.
  •       Uređaje za sprečavanje pada kabine ili nekontrolisanog kretanja kabine.
  •       Uređaje za ograničenje prekoračenja brzine.
  •       Odbojnike
  •       Odbojnike koji akumuliraju kinetičku energiju, bez prigušenja ili sa povratnim prigušenjem.
  •       Odbojnike sa prigušenjem. Bezbednosni uređaji ugrađeni u cilindre hidrauličnih kola kada se ovi uređaji koriste kao uređaji za sprečavanje pada.
  •       Elektronske bezbednosne uređaje u obliku bezbednosnih prekidača koji sadrže elektronske komponente.

Stručno lice koje je angažovano za ispitivanje liftova nakon provere bezbedonosnih komponenti utvrđuje da li one liftu omogućavaju ono za šta su namenjene. Pregled komponenti se vrši na osnovu reprezentativnog primerka, a imenovano lice može na uvid tražiti više njih ukoliko je to potrebno. Od ispravnosti ovih komponenti zavisi koliko se pozitivno može uticati na sprečavanje ozbiljnijih nesreća, stoga je od velike važnosti da pregled liftova i svih njegovih komponenti, ukjučujući i ove bezbedonosne poverite stručnom i akreditovanom timu.

 

 

Izveštaj o kvalitetu nakon kontrolisanja bezbedonosnih komponenti se vrše pre puštanja lifta u upotrebu, ali i periodično – tokom njegovog rada.

 

Kako izgleda procedura provere liftova i koju je dokumentaciju neophodno pripremiti za tu svrhu?

 

Provera, odnosno pregled liftova vrši se u cilju utvrđivanja usaglašenosti funkcionalnosti lifta sa odobrenim sistemom obezbeđivanja kvaliteta. Vrlo jednostavno – jedino redovnom kontrolom liftova od strane imenovanog stručnog lica Vi možete biti sigurni da je lift bezbedan i potpuno spreman za dalju upotrebu. Sledeće smernice se odnose na instalere liftova.

 

Onda kada angažujete tim za ispitivanje liftova, imate obavezu da obezbedite sve potrebne informacije, ali i validnu dokumentaciju. Osim one koja uključuje gorepomenuti sistem obezbeđivanja kvaliteta, neophodno je posedovati i dati na uvid još tehničku dokumentaciju i zapise o kvalitetu. Ovi zapisi se zapravo izveštaji o prethodnim kontrolisanjima, kvalifikacijama uključenog osoblja i ispitivanjima liftova. Da bi se pregled liftova obavio po propisima, neophodno je posedovanje potpune dokumentacije.

 

Nakon obavljenog pregleda lifta, izrađuje se završni izveštaj koji stručno lice daje dalje na uvid nadležnim organima.

 

Proces i cilj redovnog pregleda lifta koji se odnosi na vlasnike liftova

 

Stručno lice koje vrši redovne preglede liftova svoje dužnosti obavlja po aktuelnom Pravilniku. Vi kao vlasnik lifta ste dužni da obezbedite redovne i vanredne preglede liftova, kao i njegovo održavanje uz obezbeđivanje uslova za spašavanje lica iz lifta.

 

Naravno, za sve navedene obaveze morate angažovati imenovano telo koje poseduje neophodne licence za obavljanje datih delatnosti. U momentu pregleda lifta, imate obavezu da obezbedite adekvatne uslove za tu svrhu da bi se kontrola obavila kako je po Pravilniku i naznačeno.

 

Osim proveravanja ispravnosti rada opreme za bezbednost i zaštitu, redovnim ispitivanjem liftova se utvrđuje da li su se desile određene promene na liftu od poslednjeg pregleda koje bi mogle da utiču na njegovu bezbednost i funkcionalnost. Proverava se prisutnost svih neophodnih oznaka i uputstava za upotrebu, održavanje i spašavanje lica iz lifta, i proverava se da li u knjizi održavanja lifta postoje upisane promene između dva pregleda lifta. Na kraju, utvrđuje se da li su eventualni nedostaci naznačeni nakon prethodnog ispitivanja lifta otklonjeni u potpunosti.

 

Posle izvršenog pregleda lifta, stručno lice koje je isti obavilo je dužno da sačini izveštaj o pregledu koji jasno ukazuje na potencijalne nedostatke u liftu uz jasno određen rok za njihovo otklanjanje. Ono što je Vaša obaveza kao vlasnika lifta nakon pregleda jeste da blagovremeno uklonite sve potencijalne smetnje u radu lifta koje mogu negativno uticati na njegov rad. Ukoliko to ne učinite, stručno lice je zaduženo da to prijavi nadležnom inspektoru.

 

Kada se vrši pregled lifta i kome se treba obratiti u tom slučaju?

 

Redovan pregled lifta se vrši najmanje jednom godišnje, a lice koje je imenovano da tu proceduru obavlja ima pravo da pregled obavi i bez najave.

 

Vanredan pregled lifta se vrši po zahtevu vlasnika ili inspektora, kao i u slučaju havarije i ponovne upotrebe lifta.

 

Lice koje obavlja ispitivanje liftova mora biti ovlašćeno rešenjem Ministarstva Privrede, a kontrolisanja se sprovode u organizacionoj jedinici pod nazivom Kontrolno telo tipa ,,A’’. Osim toga, bitno je da tim koji ste angažovali za obavljanje ovih izuzetno važnih zadataka ima neophodnu stručnost, iskustvo i dobru reputaciju. Zaštita ,,Beograd’’ Vam nudi upravo takvu uslugu, jer mi već punih 50 godina aktivno radimo na očuvanju Vaše bezbednosti.