Zaštita na radu i zaštita životne sredine "Beograd" doo vrši ispitivanje uslova radne okoline za šta poseduje odgovarajuće Licence.
S obzirom na stalnu potrebu za preciznim i pouzdanim ispitivanjima uslova radne okoline, u našoj Laboratoriji za zaštitu životne sredine postoji niz razvijenih metoda za analizu, pri čemu je stalno prisutna tendencija razvoja i primene novih metoda.U upotrebi su infracrveni analizator vazduha Protea atmosFIR, duo sistem atomskih apsorpcionih spektrometara sa plamenom tehnikom i tehnikom grafitne kivete (AAS – FA, AAS – GF) Agilent Technologies 280FS AA/280Z AA i infracrveni analizator vazduha Protea atmosFIR.
GASNI HROMATOGRAF SA TRIPLKVAD MASENIM DETEKTOROM (GC-QQQ) AGILENT TECNOLOGIES

Gasni hromatograf sa triplkvad masenim detektorom (GC – QQQ) Agilent Technologies 7890B/7010

IZOKINETIČKI UZORKIVAČ DadoLab ST5

Izokinetički uzorkivač DadoLab ST5 EVO

IZOKINETIČKI UZORKIVAČ DadoLab ST5 1

Izokinetički uzorkivač DadoLab ST5 EVO

 
DUO SISTEM ATOMSKIH APSORPCIONIH SPEKTROMETARA SA PLAMENOM TEHNIKOM I TEHNIKOM GRAFITNE KIVETE

Duo sistem atomskih apsorpcionih spektrometara sa plamenom tehnikom i tehnikom grafitne kivete (AAS – FA, AAS – GF) Agilent Technologies 280FS AA/280Z AA

 
Fizička i hemijska ispitivanja uslova radne okoline koje nudimo: