Šta je plan preventivnih mera i šta sve treba da sadrži?

Kao što se to u praksi bezbroj puta pokazalo, dobro organizovane preventivne mere imaju važnu ulogu u održavanju bezbednosti i zdravlja na radnom mestu. Svako radno okruženje sa sobom donosi određene rizike, međutim gradilišta prednjače po broju povreda na radu i samim tim zahtevaju rigoroznije mere zaštite zaposlenih.

 

U skladu sa tim, sačinjena je i Uredba koja sa sobom donosi zakonske propise i obaveze koje investitor, poslodavac i ceo tim koji na projektu radi treba da ispuni. Cilj toga jeste smanjivanje rizika na gradilištima putem njihove rane detekcije i efikasnog otklanjanja. Ono što prethodi uspešnoj izradi plana jeste angažovanje akreditovanog i pouzdanog tima koji će biti zadužen za svaki vid koordinacije na gradilištu, ali i izradu propratne tehničke dokumentacije.

 

Svaki segment koji doprinosi stabilnom sistemu mera za bezbednost i zdravlje na radu na gradilištima zahteva punu pažnju i adekvatnu obradu. Od Vas kao investitora i poslodavca, preko tima koji ima zadatak da konkretne akcije iz oblasti BZR i sprovede, do samih zaposlenih na gradilištu zavisi efikasnost sačinjenog plana preventivnih mera.

 

Plan preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu (BZNR)

 

Nezavisno od Vaše uloge i zaduženja na gradilištu, ono što svakako znate jeste koliko je dobra praksa planiranja važna za uspešan završetak projekta. Iako su planovi integrisani u idejnom i glavnom projektu svakako primarni za kreiranje željene kosntrukcije, plan preventivnih mera BZR ima zadatak da doprinese očuvanju ljudskog života i zdravlja. Zato je važno da se on izradi profesionalno uz zadovoljavanje svake propisane stavke.

 

Ono što je prva stavka plana preventivnih mera jeste prikaz šeme gradilišta, odnosno situacionog plana. Najčešće se izrađuje u razmeri 1:100 do 1:1000, a po potrebi se rade i drugi crteži ili skice koji onda mogu biti u drugim razmerama. Ova šema sadrži sve bitne elemente karakteristične za gradilište – od prikaza samog objekta na kom se vrše radovi kao i njegove okoline, do raznih lokacija za skladištenja, radnih i pomoćnih prostorija uz detaljni prikaz celokupnih instalacija u objektu.  

 

Zatim sledi opis organizacije i tehnologije izvođenja radova gde su obuhvaćeni tehnički izveštaji uz tehnologiju izvođenja radova, izbor građevinskih mašina, opreme i uređaja za rad, kao i plan primene mera bezbednosti i zdravlja na radu. Plan faza i rokova izvođenja pojedinih radova, sa detaljnim instrukcijama za koordinaciju aktivnosti poslodavaca i drugih lica se još više približava konkretnim planiranjima iz oblasti BZR.

 

Poslednje dve stavke obuhvataju specifične mere koje se odnose na industrijske aktivnosti u blizini gradilišta, kao i one vezane za rad pod specijalnim uslovima – izloženost jonizujućem zračenju, u blizini električnih vodova visokog napona, rad sa eksplozivnim materijama i slično. Plan preventivnih mera overava investitor ili njegov zastupnik, a njegov potpuni prikaz se nalazi u već pomenutoj uredbi.

 

Kome se poverava stručna izrada plana preventivnih mera?

 

Prva obaveza investitora ili zastupnika istog jeste da odredi koordinatora za izradu projekta i izvođenje radova. To zapravo znači da u obe pomenute faze radova Vi morate na gradilištu imati jedno ili više stručnih lica koja su akreditovana za obavljanje datih zadataka iz oblasti BZR.

 

Koordinator za izradu projekta ima više specifičnih zaduženja koja se tiču usklađivanja propisanih načela prevencije iz Zakona o bezbednosti i radu sa merama koje će biti osigurane na samom gradilištu. Prvi zadatak ovog lica jeste upravo vršenje koordinacije primene tih načela, a zatim sledi i izrada plana preventivnih mera.

 

Ovaj sveobuhvatni plan se bazira na predviđanjima potencijalnih rizika na gradilištu, ali i u njegovoj okolini. Stoga koordinator za izradu projekta mora biti dobro upoznat sa industrijskim i drugim aktivnostima koji se vrše u blizini gradilišta i na taj način stekne potpun uvid u sve potencijalne štetnosti po zaposlene. U zavisnosti od karakteristika projekta, ovo stručno lice priprema dokumentaciju koja sadrži bitne informacije iz oblasti BZR koje se moraju uzeti u obzir tokom budućih radova.

 

Kontrola sprovođenja preventivnih mera u fazi izvođenja radova

 

Koliko je važno da se plan preventivnih mera profesionalno i adekvatno sačini, utoliko je važnije da li i kako će se on u fazi radova na gradilištu primenjivati. Da bi mere iz plana bile uvežene i sprovođene na pravi način, na scenu stupa koordinator za izvođenje radova.

 

Osim što vrši koordinaciju primene načela prevencije uz preventivne mere koja se tiču izvođačke faze radova, ovo lice ima važan zadatak da uoči eventualne slabosti ili nedostatke postojećeg plana preventivnih mera, i da ga u najkraćem roku dopuni ili unapredi. To se svakako dešava ukoliko dođe do nekih izmena na gradilištu, te se one moraju integrisati u postojeći plan.

 

Onda kada postoji finalna verzija plana preventivnih mera, koordinator za izvođenje radova će se pobrinuti za to da svi poslodavci i druga lica na gradilištu budu potpuno upoznata sa sadržajem plana i njegovim novonastalim modifikacijama. Kroz čitavu proceduru izvođenja radova, ovo lice je u obavezi da prati, evidentira i prijavi eventualno nepoštovanje preventivnih i aktuelnih mera za bezbednost i zdravlje na radu.

 

Koje su obaveze poslodavca što se tiče plana preventivnih mera?

 

Osim što ste kao poslodavac zadužen da svojim zaposlenima obezbedite bezbedan i zdrav na radu i zadovolji svaku stavku iz aktuelnog Zakona, Vaša dužnost je i da uvažavate i primenjujete instrukcije od angažovanih koordinatora.

 

U svakom trenutku morate biti upoznati sa merama iz preventivnog plana, kao i njegovim izmenama i dopunama da bi mogli da o tome pismeno obaveštavate investitore, ali i verbalno upućujete svoje zaposlene. U tu svrhu, saradnja sa zaposlenima na gradilištu je jedna od vaših zakonskih obaveza gde je naročito važno održavati dobru i konstantnu komunikaciju sa licem za bezbednost i zdravlje na radu. Kao što je to i glavni zadatak plana preventivnih mera, i Vaša je primarna obaveza očuvanje bezbednosti i zdravlja na gradilištu.

 

Zašto je važno posedovati plan preventivnih mera?

 

Osim evidentnog značaja ovog dokumenta u očuvanju bezbednosti na gradilištu, posedovanje plana preventivnog mera je i Vaša zakonska obaveza. Njega je potrebno izraditi pre početka radova, a svaku dodatu svaku prijaviti najkasnije 5 dana pre izlaska tima na teren.

 

Kao i uvek do sada, Zaštita ,,Beograd’’ Vam stoji na usluzi za brzo, efikasno i profesionalno obavljanje svakog zadatka iz oblasti BZR. Tim naših koordinatora čine visoko obrazovana lica sa svim potrebim licencama, a njihovo višegodišnje iskustvo i bogato znanje će Vam omogućiti da bezbednost na gradilištu dovedete i održite na najvišem mogućem nivou.