Ovlašćenje za poslove projektovanja posebnih sistema i mera

Rešenjem Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije, Uprava za preventivnu zaštitu 09/4 broj 217-162/19 od 15.11.2019. godine, Zaštita na radu i zaštita životne sredine „Beograd“ d.o.o. se ovlašćuje za poslove projektovanja posebnih sistema i mera zaštite od požara i to:

  1. Izrada projekata stabilnih sistema za gašenje požara
  2. Izrada projekata stabilnih sistema za dojavu požara
  3. Izrade projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para
  4. Izrada analiza o zonama opasnost i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša zapaljivih gasova, para zapaljivih tečnosti i eksplozivnih prašina i eksplozivnih materija
  5. Projektovanje električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim prašinama) i eksplozivima
  6. Projektovanje sistema za odvođenje dima i toplote.
 

Za sve dodatne informacije, stojimo vam na raspolaganju!