Mere zaštite od buke u životnoj sredini

Buka je pojava koja je, hteli to mi ili ne, neraskidivo povezana sa našim svakodnevnim aktivnostima. To se pre svega odnosi na gradske sredine gde komunalna buka određene jačine može nepovoljno uticati na naš organizam. Svi oni zvukovi koji potiču od saobraćaja, gradilišta, industrijskih pogona, ali i iz naše neposredne blizine – radno mesto ili komšiluk, grupišu se pod pojmom komunalna buka. Osim zagađenog vazduha sa kojima se svi ljudi u urbanim sredinama svakodnevno suočavaju, drugi najrasprostranjeniji polutant je upravo buka.


Upravo zbog negativnog uticaja buke na čoveka i njegovo zdravlje, ona je svrstana u grupu zagađivača (Svetska zdravstvena organizacija,1972. godine). Organ sluha, odnosno ljudsko uvo, je najosetljivji senzorni organ koji je non-stop aktivan. To nas dovodi do činjenice da buka može dovesti do poremećaja spavanja, gde se posebno primećuje negativan uticaj isprekidane buke. Ona nas dovodi do čestih i iznenadnih buđenja, a samim tim i do hroničnog umora i smanjenja radnih sposobnosti.

Evidentno je da buka nepovoljno utiče na sve nas, ali ono što je ohrabrujuće je činjenica da efektivne mere za ublažavanje njenog dejstva ipak postoje.


Preventivne mere zaštite od buke


Valjanim urbanističkim, prostornim i akustičkim planiranjem se dolazi do stvaranja uslova u kojima buka ne mora da predstavlja problem. Ukoliko se pri izgradnji bilo koje vrste objekta posveti pažnja prostornom rasporedu infrastrukture kao i planiranju saobraćaja, utoliko je veća šansa da će nivo buke ostati unutar predviđenih zona. Na taj način je uspešno sprovedeno akustičko planiranje, koje ima najveću preventivnu ulogu u sprečavanju buke.


Jedna od mera ovakvog planiranja je i sprovođenje zvučne zaštite. U vidu zvučne izolacije ili zvučnih barijera, zvuk koji se prenosi iz jednog prostora u drugi postaje znatno oslabljen ili potpuno blokiran. Po aktuelnom zakonu, svaki nosilac projekta bilo kog objekta, dužan je da mere zvučne zaštite sprovede u skladu sa propisima. Ovo važi za pojedinačne jedinice, kao i za ceo objekat.


Zvučna izolacija može biti svojstvo građevinske konstrukcije ili naknadno obezbeđena mera zaštite od buke, čija je primarna uloga sprečavanje prenošenja zvučne energije kroz prostore. Zbot toga su sva tri vida planiranja – urbanističko, prostorno i akustičko usko povezana, jer znajući namenu objekta odnosno njegovih pojedinačnih jedinica ili zona, mogu se preventivno izolovati emiteri buke kroz određena građevinska rešenja i kvalitetne materijale.


Još jedan vid uspešne realizacije akustičkog planiranja je praćenje nivoa buke koju izvori emituju. Na ovaj način se dolazi do saznanja da li je zvučna građevinska zvučna izolacija zadovoljila propisane standarde. Ukoliko Vam je potrebna ovakva usluga u oblasti građevinske akustike, stručni tim Zaštite ,,Beograd’’ vrši ispitivanja građevinskih pregrada, međuspratnih konstrukcija, kao i fasada.


Obaveze preduzeća u oblasti zaštite od buke


Po Zakonu o zaštiti od buke u životnoj sredini (‘’Sl. glasnik RS’’, br. 36/2009 i 88/2010), sva privredna društva, pravna i fizička lica, kao i preduzetnici koji u obavljanju privrednih delatnosti emituju buku, dužni su da sprovode mere za njeno suzbijanje i kontrolisanje.


Izuzev gore navedenih  preventivnih mera koje spadaju pod zakonsku obavezu, jedna od glavnih stavki za zakonski regulisan rad preduzeća je posedovanje procene uticaja projekta na životnu sredinu. Svaki projekat koji se izvodi ili planira, menja tehnologiju ili proširuje kapacitet može imati značajan uticaj na životnu sredinu. U skladu sa tim, aktuelni zakon onemogućava nosioca projekta da pristupi izvođenju ukoliko postupak procene uticaja nije sproveden i odobren od strane nadležnih organa.


S obzirom na to da smo već ustanovili da buka predstavlja pretnju životnoj okolini, Vi kao preduzetnik ste obavezni da angažujete akreditovana lica zadužena za merenje, kontrolisanje i suzbijanje buke. Ukoliko ste vlasnik specifičnih postrojenja koja zahtevaju integrisanu dozvolu za puštanje u rad, jedan od koraka je zadovoljenje graničnih vrednosti stvaranja buke (pogledati Zakon za tačne vrednosti).


Prvi korak u dolaženju do saznanja da li je Vaše preduzeće emiter buke je merenje iste. Preduzeće Zaštita ,,Beograd’’ Vam je na usluzi za sve vrste merenja uz pomoć najsavremenije opreme eminentnih proizvođača. Garantujemo ispravnost svakog stručnog izveštaja, a za merenje buke u životnoj sredini smo ovlašćeni kod nadležnog Ministarstva rešenjem broj 353-01-00631/2018-03 (od 01.06.2018.godine).


Monitoring ili merenje buke u životnoj sredini


Sistematsko merenje i proračun nekog indikatora buke definiše se kao monitoring iste. Zapravo, indikator buke je akustička veličina kojom se opisuje buka u našoj životnoj sredini, a izražava se jedinicom dB(A) – Decibela. Upravo od propisanih graničnih vrednosti ove merne jedinice zavisi i Vaš status kao emitera.


U Uredbi o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini (“Sl.glasnik RS” 75/2010) možemo naći koje su to propisane granične vrednosti buke i u skladu sa saznanjima dalje delovati. Ukoliko se Vaše preduzeće vodi kao izvor buke, dužni ste da na propisan način obezbedite merenje buke i izradu legitimnih izveštaja koji tvrdnje dokazuju.


Osim samonicijativno, merenje buke se može sprovoditi po ličnom zahtevu građana ili po nalogu državnih organa. Nezavisno od vrste i svrhe monitoringa, ono što Vam je potrebno je stručni nalaz sa preciznim mernim infomacijama. Jedino ovlašćena stručna organizacija zakonski može da obavlja uslugu monitoringa buke. Zaštita ,,Beograd’’ nudi upravo takav vid poslovanja, a naš visoko-obrazovani stručni kadar stoji iza svakog potpisa na sprovedenim analizama.


Prekršaji i sankcije


Novčana kazna koja doseže do milionskog iznosa je jedan od nepopularnih vidova sankcionisanja u slučaju nepoštovanja propisa. Ukoliko ne sprovodite mere zvučne zaštite ili emitujete buku iznad propisanih graničnih vrednosti, direktno kršite aktuelni zakon. Takođe, ukoliko ne obezbedite merenje buke i legitiman izveštaj o postupku, Vaše preduzeće ne posluje u skladu sa regulativama.


Osim novčanih kazni, za pomenute i druge prekršaje, može se izreći zaštitna mera u vidu zabrane vršenja delatnosti u roku od čak 3 godine. Ukoliko su za nastanak buke bili namenji određeni predmeti, može se sprovesti njihovo oduzimanje.


Teške ili lake industrijske mašine vrlo često mogu prouzdrokovati neprijatan stepen buke što u određenim slučajevima ukazuje na nepravilan rad. Ako želite da se uverite da Vaša oprema ne predstavlja opasnost ni po čije po zdravlje, naše preduzeće pruža uslugu pregleda i provere opreme za rad, stoga nam se obratite još danas.


Izbegnite bilo kakve kazne i probleme sa nadležnim organima tako što ćete svoje poslovanje prilagoditi trenutnim regulativama. Zaštita ,,Beogard’’ Vam svakako može pomoći u tome vršenjem usluga merenja buke u životnoj sredini, kao i uslugama u oblasti građevinske akustike koja Vašem projektu omogućava adekvatno akustičko i prostorno planiranje.