Kako poboljšati kvalitet površinskih, podzemnih i otpadnih voda?

Voda je izvor života. Iako smo ovu činjenicu naučili i potvrdili još u školskim klupama, čini se da mnogi od nas i dalje ne shvataju koliko je važno da svi učestvujemo u očuvanju njenog kvaliteta. Jedan od razloga za to može biti i generalna neupućenost u adekvatne načine za postizanje cilja.

 

Opštepoznato je da svaka čovekova aktivnost na određeni način utiče na životnu sredinu. Zagađenje vode danas je posledica različitih industrijskih i poljoprivrednih procesa uz svakodnevni život čoveka i načina na koji vodi domaćinstvo. Stoga je praćenje zagađenja i identifikovanje aktivnosti koji tome doprinose izuzetno kompleksna neprekidna procedura. Osim stalnog nadzora i oformljavanja stabilnog sistema upravljanja vodama, jedan od načina za kontrolu zagađenja voda je upravo planiranje mera za sprečavanje izlivanja zagađenih voda i opasnih materija u površinske i podzemne vode.

 

Nadležni organi uz društva i agencije za zaštitu životne sredine kreiraju propise i prate njhovo sprovođenje. Da bi ceo proces upravljanja vodnim resursima bio uspešan, neophodna je saradnja među institucijama, kao i osvešćivanje svakog pojedinca o važnosti da se o životnoj sredini brine.

 

Propisane granične vrednosti u vidu primarne zakonske obaveze

 

Poštovanjem stavki iz Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje, kao i onih propisanih za površinske i podzemne vode uz sediment, svako pravno lice ili preduzetnik čije preduzeće doprinosi promeni svojstava voda ima mogućnost da doprinese očuvanju životne sredine.

Ovo se posebno odnosi na lica odgovorna za postrojenja koja ispuštaju otpadne vode u recipijent ili javnu kanalizaciju. Njihova je dužnost donošenje Akcionog plana za dostizanje propisanih vrednosti emisije u roku od 6 meseci od stupanja uredbe na snagu.

 

Ono što Vi kao odgovorno lice treba da uradite jeste da nadležnim organima pružite validan i akreditovan stručni nalaz koji dokazuje da su vrednosti polutanata u dozvoljenoj granici. Upravo licencirani tim Zaštite ,,Beograd’’ sprovodi sve neohodne laboratorijske analize voda koje su Vam potrebne. Nakon svake analize, dobija se neophodan dokument koji garantuje da je Vaše poslovanje prilagođeno propisanim zakonima – Zakon o zaštiti životne sredine, Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. 

 

Utvrđivanje fizičko-hemisjkih svojstava voda i adekvatni načini za prečišćavanje

 

Problemi zaštite voda usko su povezani sa generalnom problematikom zaštite i očuvanja životne sredine. Naime, u prirodi su podzemne vode koje predstavjaju glavni izvor vodosnabdevanja usko povezane i otvorene prema površinskim vodama. Zagađujući jednu vrstu vode, automatski nanosimo štetu i drugoj.

 

Iako nema posebne potrebe da naglašavamo značaj higijenski ispravne vode, hajde da se osvrnemo na par činjenica. Ukoliko sadrži štetne materije hemijskog, biološkog porekla i drugog porekla, pijaća voda predstavlja direktnu opasnost po zdravlje. Zato se voda iz prirodnih izvora često dezinfikuje i prečišćava pre puštanja u sistem vodovoda.

 

To nas dovodi do prve mere koja efektivno može poboljšati kvalitet voda – izgradnja postrojenja za prečišćavanje voda. Osim što je u Srbiji najavljena izgradnja više ovakvih objekata, preduzećima se pruža mogućnost izgradnje malih postrojenja iste namene. Ono što svakako treba da prethodi ovoj investiciji, ali je neophodno i nakon nje, je ispitivanje kvaliteta voda. Važno je ustanoviti kvalitet i procenat prisustva različitih zagađivača da bi se odredile precizne mere za njhovo suzbijanje.

 

Redovni monitoring kao zakonska mera u cilju sprečavanja zagađenja vode

 

Ovaj sistematski i neprekidni proces praćenja statusa voda, odnosno monitoring, je jedan od najefikasnijih vidova sprečavanja zagađenja. Zakon o vodama propisuje odrednice za vršenje ovog postupka, a one koje se odnose na površinske vode su – zapremina, vodostaj i proticaj do stepena koji je značajan za ekološki i hemijski potencijal, kao i samog hemijskog statusa vode koja se ispituje. Za podzemne vode vrše se kontrole hemijskog i kvantativnog statusa uz određivanje trenutnog nivoa vode.

 

Uz gorepomenuti zakon, Republika Srbija se vodi i zakonskim odrednicama EU koje su sažete u dokumentu pod nazivom Okvirna direktiva o vodama (Water Framework Directive) koji datira iz 2000.godine. Osnovni cilj ove direktive je postizanje jedinstvenog načina ispitivanja voda na globalnom nivou. Upravo iz razloga što voda kao takva ne poznaje nametnute administrativne granice.

 

Ono što je do sada usvojeno i implementirano u naše aktuelne zakone se bazira se na ,,principu predostrožnosti’’ i ,,principu zagađivač plaća’’. Prvi se odnosi na sve preventivne mere koje preduzimamo za dugoročnu zaštitu vode, dok se drugi po članu 25 u Zakonu o vodama odnosi na dužnost pojedinca za snošenja troškova otklanjanja zagađenja ukoliko do istog dođe. Upravo je zbog toga Monitoring uvršćen u jednu od trinaest smernica za sprovođenje okvirne direktive o vodama.

 

Za Vas vršimo redovne i vanredne monitoringe voda na najsavremenijoj laboratorisjkoj opremi uz asistenciju stručnog kadra. Za sve tri vrste voda, preporučena dinamika monitoringa je četiri puta godišnje, dok se za otpadne vode obavezno vrši uzorkovanje pre i posle prečišćavanja voda. To je i jedini način da se efikasnost separatora (prečišćivača voda) i utvrdi.

 

Obaveze emitera otpdadnih voda – prikupljanja i davanje izveštaja na uvid

 

Primarna i glavna obaveza je posedovanje vodne dozvole. Da bi se zahtev za izdavanje iste podneo, osim opštih podataka o podnopsioci zahteva i osnovnih o samom objektu, dužni ste da priložite svu dokumentaciju iz oblasti vodne saglasnoti i vodnih uslova. Ukoliko je ona potpuna i ispravna, tek onda stičete pravo na podnošenje zahteva za vodnu dozvolu.

 

Iako zvuči komplikovano, posedovanjem kvalitetnih urbanističkih, prostornih i sličnih planova, već ste na dobrom putu. Uz to će Vam biti potrebna i mišljenje organa uprave nadležnog za sprovođenje monitoringa kvaliteta voda, kao i izveštaj o tehničkoj kontroli projekta.

 

Drugi korak je obaveza izveštavanja Agenciji za životnu sredinu. Redovnim dokumentovanjem kvantativnih i kvalitiativnih svojstava otpadnih voda, kao i pisanim izveštajem da se delovanjem preduzeća ne ugrožava životna sredina (gde naravno spadaju podzemne i površinske vode), Vi uspešno obavljate svoju zakonsku i ekološku dužnost.

 

Preko 50 godina, preduzeće Zaštita ,,Beograd’’ aktivno deluje u oblasti Zaštite životne sredine. Osim stručnih konsultacija za koje Vam naš tim rado stoji na raspolaganju, obratite nam se još danas za akreditovane laboratorisjke analize i monitoring voda. Ono što obećavamo je profesionalni pristup pri obavljanju usluga uz legitimnost i zakonski validitet svakog zasebnog izveštaja – potpis našeg stručnog lica je Vaša sigurnost.

 

Kontaktirajte nas putem mejla, telefona ili formular na sajtu, i očekujte brz i adekvatan odgovor. Naš zajednički cilj je isti – zdrava i bezbedna životna sredina za sve!