Laboratorija za zaštitu radne i životne sredine vrši uzorkovanja, hemijska i fizička ispitivanja uzoraka:
 • zemljišta
 • sedimenata
 • muljeva

 • u cilju utvrđivanja nultog stanja, monitoringa zagađenja, monitoringa uticaja deponija, monitoringa uticaja industrijskih i drugih objekata, itd., za šta je Laboratorija akreditovana kod Akreditacionog Tela Srbije.
  U našoj Laboratoriji imamo razvijen niz metoda za ispitivanje kvaliteta zemljišta i težimo daljem razvoju novih metoda. U ispitivanju kvaliteta zemljišta pored uobičajene laboratorijske opreme koristimo i mikrotalasna plazma – atomski emisioni spektrometar Agilent MP-AES 4100, gasno-maseni hromatograf (GC/MS) Agilent 7890A/5975C, jonski hromatograf (IC) Dionex ICS 1100, kao i gasni hromatograf sa triplkvad masenim detektorom (GC – QQQ) Agilent Technologies 7890B/7010, duo sistem atomskih apsorpcionih spektrometara sa plamenom tehnikom i tehnikom grafitne kivete (AAS – FA, AAS – GF) Agilent Technologies 280FS AA/280Z AA i mikrotalasnu peć za digestiju i ekstrakciju uzoraka Milestone Ethos Easy.
  GASNI HROMATOGRAF SA TRIPLKVAD MASENIM DETEKTOROM (GC-QQQ) AGILENT TECNOLOGIES

  Gasni hromatograf sa triplkvad masenim detektorom (GC – QQQ) Agilent Technologies 7890B/7010

  Agilent 7890A 5975C

  Gasno-maseni hromatograf (GC/MS) Agilent 7890A/5975C

  Dionex ICS1100

  Jonski hromatograf (IC) Dionex ICS 1100

   
  Agilent MP-AES 4100

  Mikrotalasna plazma – atomskog emisionog spektrometra Agilent MP-AES 4100

  MIKROTALASNA PEĆ ZA DIGESTIJU I EKSTRAKCIJU UZORAKA

  Mikrotalasna peć za digestiju i ekstrakciju uzoraka Milestone Ethos Easy

   
   
  DUO SISTEM ATOMSKIH APSORPCIONIH SPEKTROMETARA SA PLAMENOM TEHNIKOM I TEHNIKOM GRAFITNE KIVETE

  Duo sistem atomskih apsorpcionih spektrometara sa plamenom tehnikom i tehnikom grafitne kivete (AAS – FA, AAS – GF) Agilent Technologies 280FS AA/280Z AA

   
  Hemijske i fizičke analize zemljišta, sedimenata i muljeva koje nudimo: