Laboratorija za zaštitu radne i životne sredine vrši uzorkovanje i ispitivanje kvaliteta otpadnog gasa (merenje emisije) za šta Laboratorija poseduje Ovlašćenje nadležnog Ministarstva.
Prilikom analize otpadnih gasova pored uobičajene laboratorijske opreme koristimo i automatski gasni analizator Horiba PG-350E, automatski gasni analizator MRU Industrial, analizator praškastih materija proizvođača Tecora, mikrotalasna plazma – atomski emisioni spektrometar Agilent Technologies MP-AES 4100, gasno-maseni hromatograf (GC/MS) Agilent Technologies 7890A/5975C, duo sistem atomskih apsorpcionih spektrometara sa plamenom tehnikom i tehnikom grafitne kivete (AAS – FA, AAS – GF) Agilent Technologies 280FS AA/280Z AA, infracrveni analizator vazduha Protea atmosFIR, jonski hromatograf (IC) Dionex ICS 1100, mikrotalasna peć za digestiju i ekstrakciju uzoraka Milestone Ethos Easy i izokinetički uzorkivač DadoLab ST5 EVO.
PG_350

Automatski gasni analizator Horiba PG-350E

TCR-isobasic web

TECORA ISOSTACK G4 izokinetički uzorkivač

Agilent 7890A 5975C

Gasno-maseni hromatograf (GC/MS) Agilent Technologies 7890A/5975C

Dionex ICS1100

Jonski hromatograf (IC) Dionex ICS 1100

Agilent MP-AES 4100

Mikrotalasna plazma – atomskog emisionog spektrometra Agilent Technologies MP-AES 4100

GASNI HROMATOGRAF SA TRIPLKVAD MASENIM DETEKTOROM (GC-QQQ) AGILENT TECNOLOGIES

Gasni hromatograf sa triplkvad masenim detektorom (GC – QQQ) Agilent Technologies 7890B/7010

MIKROTALASNA PEĆ ZA DIGESTIJU I EKSTRAKCIJU UZORAKA

Mikrotalasna peć za digestiju i ekstrakciju uzoraka Milestone Ethos Easy

IZOKINETIČKI UZORKIVAČ DadoLab ST5

Izokinetički uzorkivač DadoLab ST5 EVO

IZOKINETIČKI UZORKIVAČ DadoLab ST5 1

Izokinetički uzorkivač DadoLab ST5 EVO

 
DUO SISTEM ATOMSKIH APSORPCIONIH SPEKTROMETARA SA PLAMENOM TEHNIKOM I TEHNIKOM GRAFITNE KIVETE

Duo sistem atomskih apsorpcionih spektrometara sa plamenom tehnikom i tehnikom grafitne kivete (AAS – FA, AAS – GF) Agilent Technologies 280FS AA/280Z AA

 
Analize otpadnog gasa koje nudimo: