Sažimajući višedecenijsko iskustvo, sa stručnim kadrovima i najsavremenijom opremom za merenje i analizu, možemo odgovoriti na sve zahteve u cilju merenja buke. Zahvaljujući resursima koje posedujemo merenja možemo vršiti na više mernih mesta istovremeno, bilo kao kratkotrajna merenja ili kao dugotrajne monitoringe (kontinualno tokom 24 sata ili višednevne monitoringe).
Za merenje buke u životnoj sredini smo ovlašćeni kod nadležnog Ministarstva rešenjem broj 353-01-00971/2014-05 (04.06.2014.

Naše reference: NIS, CRH, Grad Novi Pazar, Grad Smederevo, Opština Inđija, Beer Fest, Mixer festival, Putevi Srbije, Coca Cola HBC Srbija, Fresenius Medical Care i mnogi drugi.

Propisi: merenje buke u životnoj sredini vrši se na osnovu Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini (“Sl. Glasnik RS” br. 36/09 i 88/10), Uredbi o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini (“Sl. Glasnik RS” br. 75/10), Pravilnika o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke (“Sl. Glasnik RS” br. 72/10) i Pravilnika o metodologiji za određivanje akustičkih zona (“Sl. Glasnik RS” br. 72/10)

Sprovođenje merenja: prema standardima SRPS ISO 1996-1:2010
Akustika – Opisivanje, merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini – Deo 1: Osnovne veličine i procedure ocenjivanja i SRPS ISO 1996-2:2010
Akustika – Opisivanje, merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini – Deo 2: Određivanje nivoa buke u životnoj sredini.