Ispitivanje kvaliteta površinskih voda

Pravilnim uzorkovanjem, naprednim metodama analiza u nekoliko koraka do rezultata, sertifikata i preporuka

Laboratorija za zaštitu radne i životne sredine nudi analizu uzoraka površinskih voda. Vršimo uzorkovanje i hemijska i fizička ispitivanja uzoraka površinskih voda za šta posedujemo i Ovlašćenje nadležnog Ministarstva. Pored analize površinskih voda vršimo i analizu otpadnih i podzemnih voda.
S obzirom na stalnu potrebu za preciznim i pouzdanim analizama vode u našoj Laboratoriji za zaštitu životne sredine postoji niz razvijenih metoda za analizu, pri čemu je stalno prisutna tendencija razvoja i primene novih metoda. Kao odlična podrška procesu analize, pored mikrotalasna plazma – atomskog emisionog spektrometra Agilent Technologies MP-AES 4100, u upotrebi su gasno-maseni hromatograf (GC/MS) Agilent Technologies 7890A/5975C, gasni hromatograf sa triplkvad masenim detektorom (GC – QQQ) Agilent Technologies 7890B/7010, jonski hromatograf (IC) Dionex ICS 1100 i duo sistem atomskih apsorpcionih spektrometara sa plamenom tehnikom i tehnikom grafitne kivete (AAS – FA, AAS – GF) Agilent Technologies 280FS AA/280Z AA

Gasno-maseni hromatograf (GC/MS) Agilent Technologies 7890A/5975C

Mikrotalasna plazma – atomskog emisionog spektrometra Agilent Technologies MP-AES 4100

Jonski hromatograf (IC) Dionex ICS 1100

Gasni hromatograf sa triplkvad masenim detektorom (GC – QQQ) Agilent Technologies 7890B/7010

Duo sistem atomskih apsorpcionih spektrometara sa plamenom tehnikom i tehnikom grafitne kivete (AAS – FA, AAS – GF) Agilent Technologies 280FS AA/280Z AA

Hemijske i fizičke analize podzemnih voda koje nudimo:

 • Temperatura vode
 • Boja (opisno)
 • Sadržaj anjonskih tenzida
 • Amonijum jon
 • Plivajuće materije (opisno)
 • Mutnoća
 • Elektroprovodljivost
 • Rastvoreni kiseonik
 • pH
 • Suvi ostatak nefiltriranog uzorka
 • Suvi ostatak nefiltriranog uzorka
 • Suvi ostatak filtriranog uzorka
 • Suspendovane materije
 • Sedimentne materije
 • Hemijska potrošnja kiseonika
 • Potrošnja kalijum-permanganata
 • Biohemijska potrošnja kiseonika – BPK5
 • Nitriti
 • Nitrati
 • Hloridi
 • Sulfati
 • Fosfati
 • Fluoridi
 • Bromidi
 • Cijanidi
 • Bikarbonati
 • Sulfidi
 • Ukupni azot
 • Ugljen-dioksid
 • Ukupna tvrdoća
 • Kalcijum
 • Magnezijum
 • m-alkalitet
 • p-alkalitet

Metali

 • Gvožđe
 • Mangan
 • Hrom (ukupni)
 • Hrom (VI)
 • Olovo
 • Kadmijum
 • Bakar
 • Arsen
 • Cink
 • Nikl
 • Bor
 • Živa
 • Natrijum
 • Kalijum
 • Antimon
 • Fenol
 • 2-Hlorfenol
 • 2-Nitrofenol
 • 2,4-Dimetilfenol
 • 2,4-Dihlorfenol
 • 4-Hlor-3-metilfenol
 • 2,4,6-Trihlorfenol
 • 2,4-Dinitrofenol
 • 4-Nitrofenol
 • 2-Metil-4,6-dinitrofenol
 • Pentahlorfenol
 • Dimetil ftalat
 • Dietil ftalat
 • Diizobutilftalat
 • Dibutilftalat
 • bis-(2-Metoksietil)ftalat
 • bis-(4-Metil-2-pentil)ftalat
 • bis-(2-Etoksietil)ftalat
 • Dipentil ftalat
 • Diheksil ftalat
 • Benzil butil ftalat
 • bis-(2-n-Butoksietil)ftalat
 • Dicikloheksil ftalat
 • bis-(2-Etilheksil)ftalat
 • Di-n-oktil ftalat
 • Dinonil ftalat
 •  

cijanidi

 • Ukupni
 • Slobodni
 • Lako isparljivi
 • Ugljovodonici – opseg benzin
 • Ugljovodonici – opseg dizel
 • Mineralna ulja
 • Masti i ulja
 •  
 • PCB 52
 • PCB 101
 • PCB 118
 • PCB 138
 • PCB 153
 • PCB 18
 • Benzen
 • Toluen
 • Etilbenzen
 • Ksilen
 • Stiren
 • Hlorbenzen
 • 1,2-Dihlorbenzen
 • 1,3-Dihlorbenzen
 • 1,4-Dihlorbenzen

Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH)

 • Naftalen
 • Acenaftilen
 • Acenaften
 • Fluoren
 • Fenantren
 • Antracen
 • Fluoranten
 • Piren
 • Benzo(a)antracen
 • Krizen
 • Benzo(b)fluoranten
 • Benzo(k)fluoranten
 • Benzo(a)piren
 • Indeno(1,2,3-c,d)piren
 • Dibenzo(a,h)antracen
 • Benzo(g,h,i)perilen
 • BHC-α
 • BHC-β
 • BHC-γ (Lindan)
 • BHC-δ
 • Heptahlor
 • Aldrin
 • Heptahlor-egzo-epoksid
 • trans-Hlordan
 • α-Endosulfan
 • cis-Hlordan
 • 4,4′-DDE
 • Dieldrin
 • Endrin
 • β-Endosulfan
 • 4,4′-DDD
 • Endrin aldehid
 • Endosulfan sulfat
 • 4,4′-DDT
 • Endrin keton
 • Metoksihlor
 • Heksahlorbenzen
 • Pentan
 • Heksan

Alkoholi

 • Metanol
 • Etanol
 • Propanol
 • Izopropanol
 • 1-Butanol
 • 2-Butanol
 • Aceton