Značaj uvođenja strategije čistije proizvodnje u Srbiji

Ministarstvo zaštite životne sredine je uz saradnju sa Privrednom komorom Srbije i Centrom za čistiju proizvodnju Srbije prezentovalo važan strateški dokument. Radi se o ,,Programu uvođenja čistije proizvodnje u Republici Srbiji’’ za period od 2019-2021, a priložen je i razrađen Akcioni plan.

 

Ovaj dokument je, pre svega, namenjen preduzećima koja se bave proizvodnim delatnostima, kao i svim organizacijama i organima koje oformljavaju zakonske okvire ili obezbeđuju podršku za funkcionisanje ovakvih delatnosti u našoj zemlji.

 

Strategija se pre svega bazira na sveobuhvatnim preventivnim merama zaštite životne sredine u relaciji sa proizvodim procesima, što bi uticalo na samu konkuretnost datog preduzeća. Imajući na umu da se ovakve mere u razvijenijim zemljama primenjuju dugi niz godina, implementiranjem čistije proizvodnje u tehnološke procese bi Vaše preduzeće dovelo do proširivanja tržišnih mogućnosti. Na ovaj način se dolazi do povećanja proizvodnje i profita, ali i do blagotvornog smanjenja lošeg uticaja po zdravlje ljudi i okolinu.

 

Osim pružanja informacija o tome šta je čista proizvodnja i koji su njeni razvojni kapaciteti, ova strategija se bavi i razvojem mehanizama za obezbeđivanje finansija, kao i analizom trenutnog stanja i ključnih prepreka za uvođenje ekološki prihvatljivije proizvodnje.

 

U sledećem tekstu bavićemo se potencijalnim beneficijama uvođenja ove strategije u Vaše poslovanje, koje se dalje pozitivno odražavaju i na našu životnu sredinu. Upravo u tome je sadržan i njen izuzetan značaj.

 

Smanjivanje stvaranja industrijskog otpada

 

Definišuća uloga čistije proivodnje bi bila sprečavanje prvobitnog nastajanja zagađenja u industriji. Upravo su te efikasne prevetivne mere razlog uspešnog dolaženja do željenih rezultata pri primeni ovog modela, za razliku od drugog takozvanog EOP (‘’end-of-pipe’’) principa koji je zasnovan na kontroli zagađenja na kraju proizvodnog procesa.

 

Zbog često neracionalnog korišćenja sirovina i energije, ali i neadekvatnog upravljanja i tretiranja otpada, Srbija spada u red zemalja sa visokom intenzivnošću stvaranja istog. Izazov čistije proizvodnje ogleda se upravo u smanjenju upotreba materijala i energije u proizvodnji, što automatski doprinosi manjoj proizvodnje otpada.

 

Kada se količina proizvodnje drži pod kontrolom,  dolazi do suzbijanja mogućnosti zagađivanja podzemnih i površinskih voda, i samim tim održavanja zdravlja i balansa u postojećem ekosistemu. Ovaj krug dobrobiti koje donosi briga u životnoj sredini kroz implementaciju određenih mera u biznis je temelj stvaranja održivog razvoja u privredi, industriji i života ljudi u našoj zemlji.

 

Mi se svakako nadamo da će do smanjivanja otpada ubrzo doći, kao i do stvaranja idealnih uslova za ‘’nulti otpad’’. Do tada, na usluzi smo Vam za stručnu izradu planova i vođenja evidencija u oblasti upravljanja otpadom za šta ste po aktuelnom Zakonu i odgovorni.

 

Manji rizik od ispuštanja emisija i polutanata iz proizvodnih procesa

 

Osnovni principi čistije proizvodnje kao što su unapređivanje energetske efikasnosti, zamena opasnih hemikalija manje opasnim, smanjivanje otpada i slično, zajedno dolaze do istog rezultata – smanjivanje emisija i polutanata koja se ispuštaju u vazduh, vodu ili zemljište.

 

Prema raspoloživim podacima koji su naznačeni i u samoj Strategiji, uveden sistem upravljanja zaštitom sredine prema standardima ISO 14001 ima tek oko 30 preduzeća, što je zabrinjavajućih 0,03% aktivnih preduzeća u Srbiji. U zastarelim industrijskim procesima proizvodnje postoje problemi koji vode do prevelike potrošnje energije i redovnom zagađenju naše okoline ispuštanjem otpadnih voda koje su visoko-toksične. Osim toga, sveobuhvatnom zagađenju se doprinosi i neadekvatnom upotrebom opasnih hemikalija i nedostatkom prečišćavanja gasova.

 

Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja zahteva od preduzeća da primenjuju adekvatne preventivne mere koje se najviše odnose upravo na smanjivanje emisija. Osim toga, moraju se imati propisane mere zaštite vazduha, vode i zemljišta, kao i mere za smanjivanje buke i vibracija. Pored preventivnih akcija, preduzeća su obavezna da sprovode redovan monitoring svih navednih komponenata i da o njihovim rezultatima blagovremeno obaveste nadležne organe.

 

Zamena opasnih hemikalija manje opasnim

 

Zadatak čistije proizvodnje je očuvanje resursa, smanjivane otpada ali i eliminacija opasnih sirovina i materija iz proizvodnje. Apsolutno je jasno na koji način to pozitivno utiče na Vaše preduzeće, kao i na životnu sredinu i čoveka.

 

Upotrebom alternativnih hemikalija u proizvodnim procesima se doprinosi razvoju novih tehnologija i samim tim, inovativnog proizvoda. To je upravo i cilj ove strategije – implementacija naprednih rešenja koja nas vode u zdraviju budućnost. Na primer, vrlo lako se u proces može uvesti korišćenje vodorastvornih premaza i lakova umesto onih koji su na bazi rastvarača. Rešenja svakako postoje, a ono što je bitno je Vaša dobra volja i želja za ekološki podržanim poslovanjem.

 

Prvi korak ka uvođenju Zelene hemije u Vašu proizvodnju je apsolutna upoznatost sa svojstvima hemikalija koja trenutno koristite. U tu svrhu Vam nudimo uslugu licenciranog Savetnika za hemikalije koji za Vas izrađuje sve neophodne analize u cilju klasifikacije same hemikalije.

 

Povećanje bezbednosti u industrijskim i proizvodnim procesima

 

Svako načelo prevencije ima za cilj da spreči određeni negativan uticaj. Međutim, neka od njih su nastala sa namerom da se sačuva ono najdragocenije – ljudski život i zdravlje. Čistija proizvodnja ima ulogu da minimizira pojavu uslova dolaženja do udesa i u isto vreme pruža bezbedne i zdrave uslove za rad ljudi koji se bave procesom proizvodnje.

 

Na primer, proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda u Srbiji ima jednu veliku slabu tačku, a to je dotrajalost postrojenja i primena zastarelih tehnologija. Osim po životnu sredinu, takav način proizvodnje direktno dovodi u opasnost I same radnike u postrojenjima. Ovakvih primera je, na žalost, mnogo.

 

Obezbeđivanje zdrave i bezbedne radne okoline je Vaša zakonska obaveza, stoga se od Vas očekuje da se propisa iz Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i pridržavate. Jedan od uspešnih načina da to postignete je redovnom proverom opreme za rad, kao i ispitivanjem uslova radne okoline. Računajte na dugogodišnje iskustvo i nepogrešiv tim Zaštite ,,Beograd’’ za sve usluge u oblasti BZR-a.

 

Budite u dobrom društvu – vaša Zaštita ,,Beograd’’

 

Pravna osnova za Strategiju se pre svega vezuje za zakone koji se odnose na zaštitu životne sredine od zagađenja, a naše preduzeće je upaznato sa regulativama svih zakona iz te obasti.

 

U taj prilog ide i činjenica da smo akreditovani od nadležnih Ministarstava za obavljanje svih delatnosti u službi očuvanja životne sredine, ali i Vaših zaposlenih. Za sve laboratorijske analize vode, vazduha i zemljišta, preko izrade akcionog plana u oblasti zaštite sredine, obratite nam se još danas putem telefona ili mejla. Pošto se i sami zalažemo za implementiranje preventivnih mera u vršenja delatnosti, za Vas obavljamo i usluge preventivnog nadzora u oblasti zaštite životne sredine.