Vodič za poslodavce - Osposobljvanje za bezbedan i zdrav rad

Da bi poslodavac znao šta treba da uradi kako bi radno mesto učinio što bezbednijim za svoje zaposlene, on treba da savršeno razume zakone i njegova načela. Osim Zakona o bezbednosti i radu kao prvom i osnovnom parametru po kojem se kreira zdrava i bezbedna radna sredina, tu je niz pravilnika i uredbi koje se odnose na specifična radna mesta, određene grupe zaposlenih koje zahtevaju drugačiji tretman i na ono najvažnije – preventivne mere zaštite na radnom mestu. 

 

Jedna od takvih mera koja zaista ima moć da spreči povrede na radu i svaku vrstu havarije jeste osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad. Naime, poslodavac je dužan da organizuje ovakvu obuku za svakog zaposlenog, nezavisno od delatnosti i broja zaposlenih.

 

Uz pomoć stručnjaka iz oblasti BZR i angažovanog lica za bezbednost i zdravlje na radu, osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad će ukazati zaposlenom na rizike radnog mesta, mere zaštite i načela prihvatljivog ponašanja i rukovođenja opremom za rad u cilju nenarušavanja svoje i sigurnosti svih zaposlenih u preduzeću.

 

Da li se pitate zašto je osposobljavanje za BZR Vaša zakonska obaveza, kako ono doprinosi napretku Vašeg preduzeća i na kraju, kome se obratiti za licenciranu uslugu? Ostanite sa nama i dobijte adekvatne i jasne odgovore na sva Vaša pitanja.

 

Kada je potrebno organizovati osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad?

 

Poslodavac je u obavezi da zaposlenom organizuje osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad pri zasnivanju radnog odnosa ili privremenog radnog angažovanja, ali i pri premeštaju na druge poslove. Naime, svaka poslovna aktivnost sa sobom nosi različite rizike sa kojima zaposleni mora biti upoznat u svakom trenutku.

 

Osim toga, zaposleni zahtevaju osposobljavanje i onda kada se u radne procese uvodi nova tehnologija ili nova sredstva za rad. Ukoliko Vaš zaposleni obavlja poslove na 2 ili više radna mesta, potrebno je da pristupi osposobljavanju za bezbedan i zdrav rad za svaku od radnih pozicija.

 

Osposobljavanje za BZR se kreira tako da bude prilagođeno specifičnostima samog radnog mesta, a sprovodi se po programu koji se, kada je to potrebo, menja i unapređuje.

 

Šta program za osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad treba da sadrži?

 

Osim direktnih zakonskih smernica koje smo već napomenuli u prethodnim redovima, ovaj program sadrži i konkretne upute za organizaciju i odabir stručnog kadra koji u osposobljavanju učestvuje. Vi kao poslodavac možete da celokupnu proceduru prepustite licu za bezbednost i zdravlje na radu, s’obzirom da je to jedan od njihovih regularnih zadadataka, i na taj način olakšate ovaj ponekad konfuzan proces.

 

Sam program zavisi od uslova na radnom mestu, složenosti poslova koji se obavljaju, kao i samih tehnoloških procesa i opreme za rad koja se u njima koristi. Svaki segment poslovnog angažmana prilikom sačinjavanja ulazi u obzir – od karakteristika radnog mesta i njegove okoline, do samih obavljanja poslova i zaduženja.

 

Program za osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad sadrži teorijski i praktični deo. Teorijski deo obuhvata upoznavanje sa zakonskim propisima, psiho–fizički aspect bezbednosti i zdravlja na radu, spoznaju o tome šta je oprema za zaštitu i kako adekvatno sprovesti higijensku zaštitu prostorija i pomoćnih proizvoda. Na kraju, zaposleni uče više o povredama na radu i osnovama iz pružanja prve pomoći.

 

Praktični deo iz oblasti BZR obuhvata demonstraciju pravilnog korišćenja zaštitne opreme i sredstava, uz pružanje prve pomoći pri povređivanju. Što se tiče praktične obuke na samom radnom mestu, ona uključuje upoznavanje sa tehnološkim procesima rada, opremom i oruđima za rad, kao i opasnostima, štetnostima i merama bezbednosti i zdravlja na radu.

 

Sa čime se zaposleni upoznaje prilikom osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad?

 

Osnovno pravo svakog zaposlenog jeste da bude upoznat sa organizacijom i funkcionisanjem bezbednosti i zdravlja na radu u svom preduzeću. Nakon toga, zaposleni mora da poznaje do tančina tehnološki proces u kome i sam učestvuje kako bi razumeo opasnosti koje su mu prilikom osposobjavanja predočene.

 

Ono što je esencijalni deo osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad je demonstracija dobrog načina obavljanja radnih operacija koje obezbeđuju zaštitu zaposlenih na radnom mestu i sredini. Od načina obavljanja ovih operacija umnogome zavisi nivo sigurnosti u jednom preduzeću, tako da je izuzetno važno da svaki zaposleni bude suguran da može da ih sprovede kako treba.

 

Zaposleni će se kroz osposobljavanje upoznati sa svojim pravima i obavezama, kao i posledicama koje mogu nastati usled nepoštovanja propisanih mera. Na kraju, ukoliko se radi o rizičnim radnim mestima, zaposleni će biti upućeni u pravilno korišćenje i održavanje zaštitne opreme i sredstava.

 

Da li i kada se vrši provera osposobljenosti zaposlenih za bezbedan i zadrav rad?

 

Ukoliko je po aktu o proceni rizika određeno radno mesto uvršteno u kategoriju viskog rizika, periodične provere osposobljenosti zaposlenih se vrše najkasnije u roku od jedne godine. Tom prilikom se proverava sposobnost zaposlenog da stečeno znanje uspešno primeni kroz par praktičnih ili pisanih primera. Kada govorimo o radnim mestima koja nisu rizična po zaposlene ni u kom smislu, onda se ova provera osposobljenosti vrši na svake četiri godine.

 

Da li poslodavac krši aktuelni zakon ukoliko blagovremeno ne organizuje osposobljavanje za BZR?

 

Kao što ste mogli da pretpostavljate, odgovor je da. Ukoliko iz bilo kog razloga poslodavac ne preuzme ogdovornost organizovanja osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, on na taj način krši Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, I još bitnije, dovodi zaposlenog u životnu opasnost.

 

To je svakako nešto što Vi kao zaposleni treba da izbegavate, a novčana kazna koja dostiže i milionski iznos će mnogo poslodavce svakako navesti da svoje obaveze odgovorno ispunjavaju. Osim toga, glavni cilj rukovodioca uspešnog preduzeća treba da bude pružanje što boljih i sigurnijih uslova za rad.

 

Kome se obratiti za ovu uslugu?

 

Lice za bezbednost i zdravlje na radu koje je kod Vas angažovano treba da se pobrine za adekvatne predloge preduzeća koji ovu uslugu vrše. Svakako, Vi ste osoba koja donosi glavni sud, stoga imajte na umu da lice koje tražte mora posedovati neophodne licence, znanje, kompetenciju i profesionalni entuzijazam.

 

Zaštita ,,Beograd’’ je tu za sve vrste usluga iz oblasti BZR, pa tako i za sertifikovano osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad. Više od 50 godina postojimo sa samo jednim ciljem, a to je unapređivanje sigurnosti u preduzećima putem naprednih i međunarodno priznatih metoda. Kontaktirajte nas danas putem telefona ili formulara, ili nas posetite svakog radnog dana od 8 – 16h u Deskaševoj 7.