Šta obuhvata procena uticaja objekata na životnu sredinu?

Dobro razvijen sistem načela prevencije je često jedan od najefektivnijih načina sprečavanja neke nepogode ili zagađenja. Procena rizika od katastrofe i plana zaštite i spašavanja koji je među krucijalnim dokumentima u oblasti Zaštite od požara je ekvivalent proceni uticaja objekata na životnu sredinu u istoimenoj oblasti (Zaštita životne sredine). Kao što prva doprinosi očuvanju ljudskog zdravlja i života, tako ova druga isto čini za životnu sredinu svih nas.

 

Ova procena je zapravo proces identifikacije budućih posledica koje aktivnosti, odnosno izgradnja ili rekonstrukcija nekog objekta mogu imati na životnu sredinu. Osim toga, pri svakoj promeni tehnologije, proširivanja kapaciteta ili prestanka rada datog objekta, potrebno je posedovati studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i istu dati na uvid nadležnim organima. Ovaj skup dokumenata je zapravo integrisan u okviru projektne dokumentacije za izgradnju kompleksa, a svi zaključci i mere zaštite koje proističu iz ove studije moraju u istu projektnu dokumentaciju biti i ugrađene.

 

Koji projekti spadaju u predmet procene uticaja objekata na životnu sredinu?

 

Studija je neophodna za projekte iz oblasti industrije, energetike, rudarstva, saobraćaja, turizma, poljoprivrede, upravljanja otpadom i komunalne delatnosti, kao i za one koji se planiraju izgraditi na zaštićenom prirodnom dobru ili okolini. Zapravo, svaki objekat koji delatnostima koji se obavljaju unutar ili oko njega može doprineti ugrožavanju životne sredine, mora posedovati procenu uticaja na životnu sredinu po istoimenom zakonu. Osim studije, u procenu ulaze i konsultacije sa određenim organizacijama ili grupama (po Zakonu, javnosti), kao i kompletna analiza preventivnih mera.

 

Prva faza – Odlučivanje o potrebi procene uticaja

 

Ukoliko ste Vi nosilac projekta za koji je neophodno izvršiti procenu uticaja, osnovni korak je podnošenje zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu. Troškove obaveštavanja javnosti snosi sam podnosilac.

 

Osim Vaših podataka i opisa lokacije, ovaj zahtev obuhvata i opis karakteristika projekta, prikaz glavnih alternativa koje su razmatrane, kao i opis činilaca životne sredine koji mogu biti izloženi uticaju. Potrebno je predočiti moguće štetne uticaje Vašeg projekta na životnu sredinu, i što je najvažnije, opisati predviđene mere u cilju sprečavanja, otklanjanja i smanjenja nepogodnih uticaja. Tu je i skup dokumenata iz urbanističkog i idejnog projekta, kao i onih koji dokazuju da su drugi nadležni organi saglasni za izgradnju ili rekonstrukciju samog objekta.

 

Nakon razmatranja o zahtevu koji ste podneli, nadležni organ u roku od deset dana obaveštava zainteresovane organizacije (preduzeća ovlašćena za utvrđivanje uslova, izdavanje dozvola, praćenje stanja životne sredine) i javnost (javnost, preduzeće na koju Vaš projekat može da utiče) o sadržini zahteva. Ove organizacije dalje imaju mogućnost da dostave svoje mišljenje na osnovu kojih nadležni organi odlučuju da li je potrebna procena uticaja na životnu sredinu, i ukoliko jeste, da blagovremeno pređu na obavljanje protokola iz sledeće faze.

 

Druga faza – Određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja

 

Shodno napretku, podnosi se zahtev za određivenje obima i sadržaja na propisanom obrascu, a njegovi činioci su isti kao i u pravoj fazi, samo što ćemo sada potanko objasniti njegove najbitnije tačke.

 

Na primer, pod stavkom opis projekta od njegovog nosioca se očekuje da pruži detaljan uvid o opisu fizičkih karakteristika projekta i uslova korišćena zemljišta od interesa. Osim toga, bitno je navesti glavne karakteristike proizvodnog postupka, na primer prirodu i količinu materijala koji će se koristiti, a što se tiče vrste i količine otpadnih materija i emisija koje su nusproizvod razvijanja projekta, pažnja se pridaje svakom zasebnom činiocu životne sredine. Neohodno je objasniti kako i koliko Vaš projekat zagađuje vodu, vazduh, zemljište, i koji je nivo buke ili radijacije koji bi se sa gradilišta emitovao. Osim toga, bitno je razmotriti da li postoji negativan uticaj na floru, faunu, okolne građevine, kulturna dobra ili nalazišta, kao i pejzaž.

 

Prikaz glavnih alternativa i opis predviđenih mera u cilju sprečavanja, smanjenja i otklanjanja štetnih uticaja je ono što je Vaša glavna odgovornost, a pomoć pri sačinjavanju istih možete već danas potražiti od sertifikovanih stručnjaka u datoj oblasti. Zaštita ,,Beograd je za Vas kreirala čitav niz efektivnih usluga iz oblasti Zaštite životne sredine koje imaju za cilj da detektuju i blagovremeno spreče moguća ugrožavanja naše životne okoline.

 

Poslednja stavka iz zahteva koju ćemo izdvojiti je opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu. Osim posrednih i neposrednih, navode se i oni koji su po karakteristikama kratkoročni, srednjoročni i dugoročni, kao i oni koji se jasno dele na pozitivne i negativne. U odnosu na samo postojanje i ostvarivanje projekta, bitno je navesti koji će se prirodni resursi iskorišćavati, i na koji način će se vršiti uklanjanje otpada i emisija koje u međuvremenu nastaju. Upravljanje otpadom je izuzetno kompleksan i važan niz aktivnosti, te Vam savetujemo da isti poverite akreditovanom timu od poverenja.

 

Treća faza – davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu

 

Nakon podnošenja zahteva za poslednju fazu propisanu u Zakonu u proceni, dolazi do pokretanja postupka sačinjavanja neophodne dokumentacije. Sadržaj studije o proceni uticaja treba da bude u korespondenciji sa važećim stavkama Pravilnika o sadržini studije.

 

Osim opštih podataka o nosiocu projekta, lokaciji i opisu projekta, neophodno je dostaviti prikaz stanja životne sredine na lokaciji i bližoj okolini (mikro i makro lokacija). Potrebno je uz pomoć visoko-stručnih lica organizovati uzorkovanje i dalju laboratorisjku analizu vode, vazduha i zemljišta.

 

Na osnovu dobijenih rezutata nultog (prvobitnog) stanja komponenti životne okoline, dalje se može pratiti postoje li značajne promene u svojstvima činilaca i kako se one odražavaju na iste. Taj proces se naziva još i monitoring, odnosno program praćenja uticaja na životnu sredinu, što predstavlja još jednu neophodnu stavku u studiji. Na ovaj način Vi, ali i nadležni organi imaju kontrolu nad pojedinačnim zagađenjem. Svakako, veliki značaj se pridaje i uređenju odlaganja otpadom.

 

Osim gorenavedenih podataka, studija sadrži i osnovne informacije o kvalifikacijama lica koja su učestvovala u njenoj izradi. Ona mora posedovati potpis odgovornog lica i pečat ovlašćenog preduzeča, te je neophodno da ovaj zadatak od izuzetne važnosti poverite nekom ko je na visini istog. Zaštita ,,Beograd’’ Vam je na usluzi za prikupljanje neophodnih stručnih nalaza, planova i preventivnog nadzora koji se moraju naći u proceni uticaja objekata na životnu sredinu.

 

Tek nakon ispunjavanja svih zahteva iz Pravilnika ćete biti u mogućnosti da Vašem preduzeću omogućite neometan zakonski regulisan rad, a svima nama zdraviju i bezbedniju životnu okolinu. To je svakako nešto za šta se vredi boriti, stoga ne oklevajte da nas kontaktirate još danas!.