Šta obuhvata pravilnik BZR?

Zdravi i sigurni uslovi za rad su osnovno pravo svakog zaposlenog. Kada su oni uspostavljeni, samo tada će zaposleni imati fizičko, psihičko i sociajlno blagostanje koje im je neophodno za produktivan i efikasan rad. Na kraju, dobri uslovi za rad nastaju sa ciljem smanjivanja povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljena u vezi sa radom, stoga je njihovo kreiranje jedan od primarnih zadataka svakog poslodavca.

 

Međutim, ono što prethodi sigurnoj radnoj okolini je konstantan rad uz doslednu primenu zakona i pravilnika BZR. Uz to, neophodno je da svaki zaposleni, poslovni saradnik i lice zaduženo za bezbednost i zdravlje na radu pre svega poznaje svoja zaduženja, a zatim da ih svakodnevno i vrši na adekvatan način.

 

Pravilnik BZR je upravo tu da Vas i Vaš tim pravilno informiše i usmeri kad ostvarivanju svojih obaveza radi maksimalnog unapređenja sigurnosti na radnom mestu. Prateći njegove regulative i oslanjajući se na jasno naznačene smernice, Vi ste već na dobrom putu ka ostvarivanju nultog broja povreda na radu i učvršćivanju reputacije Vašeg preduzeća.

 

Određivanje smernica za efektivne preventivne mere BZR

 

Preventivne mere imaju važnu ulogu u sprečavanju povreda i oboljenja na radu, te nije čudno što su one integrisane u Pravilnik BZR.

 

Da bi preventivne mere mogle da se adekvatno utvrde i sprovedu, prvo je potrebno doneti Akt o proceni rizika koji će predočiti sve potencijalne opasnosti jednog radnog mesta i pružiti dovoljno informacija o tome na koji način se one mogu maksimalno umanjiti. Sa svakom modifikacijom radnih uslova ili dodavanjem nove opreme za rad, ovaj dokument se blagovremeno dopunjava.

 

Uz to, poslodavac je dužan da sprovede obuku pružanja prve pomoći za određeni broj zaposlenih i time ih pravilno pripremi za reagovanje u slučaju havarije, nesreće i povrede.

 

Posebne mere zaštite žena, invalida i omladine  

 

Poslodavac naročito dobro mora biti upućen u pravila zasnivanja radnog odnosa sa gorenavedenim kategorijama zaposlenih kako bi oni bili u skladu sa zakonskim propisima, ali i etičkim normama.

 

Pravilnik BZR sadrži detaljan prikaz mera zaštite zaposlenih iz ove kategorije kako bi oni bili adekvatno zaštićeni od rizika na svom radnom mestu. Neke od utvrđenih načela su da žene ne smeju raditi na prenošenju, utovaru i istovaru terete preko 15kg, kao i da osobe sa smanjenom radnom sposobnošću mogu obavljati one poslove koji neće zahtevati profesionalnu rehabilitacju, niti uticati negativno na preostalu radnu sposobnost.  

 

Organizacija poslova bezbednosti i zdravlja na radu

 

Bez dobre podele poslova i organizacije unutar preduzeća, vrlo je verovatno da će se sistem BZR urušiti. U cilju rasvetljavanja nadležnosti, ovlašćenja i svih procesa koji su uključeni u svakodnevne profesionalne aktivnosti jednog radnog mesta, pravilnik BZR vas vodi korak po korak do kreiranja stabilnog organizacionog sistema.

 

Najveći deo stručnih poslova u oblasti BZR ima lice za zaštitu na radu. Osim svakodnevnog obilaska radnog mesta radi kontrolisanja sveopšteg stanja bezbednosti, ovo lice je u obavezi da se pobrine da su radni uslovi uvek bezbedni i zdravi. Uz organizaciju periodične provere opreme, uslova radne okoline i električnih instalacija, lice za zaštitu na radu obezbeđuje ispravna sredstva i opremu za ličnu zaštitu uz davanje instrukcija za njihovo korišćenje.

 

Sve vrste evidencija su poverene ovom stručnjaku, a pod njegovu dužnost spada i predlaganje i primena svih metoda za otklanjanje postojećeg problema u BZR sistemu. Lice za zaštitu je tu da prvenstveno uskladi Vaše poslovanje sa postojećim pravilnikom BZR i na taj način doprinese stvaranju zdrave i sigurne radne okoline Vašeg preduzeća.

 

Lice za zaštitu učestvuje u raspodeli daljih poslova BZR, pa je tako i apsolutno ovlašćeno da zabrani rad zaposlenom koji se ne pridržava propisanih mera, onemogući rad na neispravnoj opremi za rad i na kraju, preduzme mere protiv lica koja ne postupaju po predviđenim protokolima. Stoga, imajte na umu da od izbora lica za zaštitu umnogome zavisi sveopšte stanje BZR jednog preduzeća.

 

Pravilnik BZR jasno definiše prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih

 

Aktivno učešće zaposlenih u očuvanju sigurnosti na radnom mestu je apsolutno neophodno, stoga Pravilnik BZR pruža detaljan uvid u primere dobre prakse ponašanja zaposlenih na radnom mestu. Na taj način, oni direktno štite sebe i sve svoje kolege.

 

Zaposleni je dužan da svoje poslove obavlja koncentrisano i sa punom pažnjom radi bezbednosti svog zdravlja i života, ali i ostalih lica u preduzeću. Osim toga, zaposleni mora da sve preventivne i unapređene mere zaštite primenjuje u svojim aktivnostima sa kojima je upoznat već pre zasnivanja radnog odnosa, dok opremom za rad treba da rukovodi kako je naznačeno i utvrđeno po proizvođaču, i na način na koji je sam zaposleni obučavan. Ukoliko primeti kvar na opremi za rad ili oštećenje na svom zaštitnom sredstvu, dužan je da o tome obavesti lice za zaštitu na radu.

 

Svaki vid edukacije koji će doprineti usavršavanju znanja iz BZR, zaposleni treba da rado usvoji kako bi mogao da adekvatno reaguje u svakoj situaciji. Osposobljavnje za zdrav i bezbedan rad je jedna od obuka BZR koju zaposleni mora uspešno da završi.  

 

Ukoliko do bilo kakve povrede dodje, zaposleni odmah treba o tome da obavesti neposrednog rukovodioca koji će mu dalje predočiti potrebne korake i svakako pružiti potrebnu medicinsku negu. Nema potrebe posebno naglašavati da je zaposlenom pod uticajem alkohola ili dejstvom narkotika pristup radnim prostorijama strogo zabranjen.

 

Odgovornosti poslodavca po pravilniku BZR

 

Glavni interes svakog poslodavca jeste sprečavanje povreda i profesionalnih bolesti na radu, a dokazano efektivni načini za to su naznačeni u Pravilniku BZR.

 

Uz odgovornost da angažuje adekvatno i stručno lice za zaštitu na radu, poslodavac je tu da efikasno smanjuje rizike od mehaničkog povređivanja, opasnog dejstva električne struje, štetnih materija i slično. Kroz profesionalne konsultacije sa stručnjacima iz date oblasti, poslodavac treba da izvrši izbor opreme za rad, kao i da se opredeli za konkretnu metodu rada ili više njih.

 

Poslodavac je direktno odgovoran za donošenje opštih akti iz oblasti BZR gde spada i Akt o proceni rizika, i da se stara o tome da se njihova načela sprovode. Ukoliko postoji potreba za odabravanjem finansijskih sredstava za dodatna planiranja i unapređivanja stanja BZR na radnom mestu, poslodavac ih mora za tu svrhu izdvojiti. Ukoliko dođe do povrede na radu, njegova je obaveza da pokrene postupak čiji će ishod zavisiti od procene inspekcije i drugih nadležnih organa.

 

Zaštita ,,Beograd’’ je tu da vam razjasni načela Pravilnika BZR, ali i da Vam pomogne da sve konkretne akcije koje on zahteva uspešno, brzo i lako sprovedete. Na raspolaganju smo Vam za sve usluge iz oblasti BZR, a iskustvo i stručnost našeg viskoko obrazovanog kadra garantuju za Vašu i bezbednost Vaših zaposlenih.