Nova oprema za ispitivanja u vrednosti od pola miliona evra

Pre 5 godina je naš rukovodeći kadar uočio potrebe bliže saradnje sa domaćim regulatornim telima sa jedne strane a sa ustanovama EU sa druge strane u cilju obezbeđivanja podrške u vidu donirane opreme iz pristupnih EU fondova. Tokom 2017.godine, uz blisku saradnju sa nadležnim ministarstvima Vlade Republike Srbije i njihovim stručnim timovima, naša kompanija je obezbedila prve donacije iz pristupnih IPA 2013 fondova Evropske unije u vidu najnovije opreme i instrumenata kao deo projekta “Nabavka opreme neophodne za unapređenje usluga ocenjivanja usaglašenosti u Republici Srbiji”.

 

Vrednost opreme iznosi oko pola miliona evra i ponosni smo na činjenicu da smo jedina privatna kompanija koja je u ovom projektu uspela da obezbedi ovakvu vrstu podrške. Nabavkom nove opreme i instrumenata obezbedili smo temeljno obnavljanje naših resursa.

 

U okviru laboratorijskih usluga naše kompanije, novom opremom za uzorkovanje proširuju nam se mogućnosti kako uzorkovanja zagađujućih materija koje do sada nismo mogli da uzorkujemo, tako i povećanja našeg kapaciteta i mogućnosti simultanog uzorkovanja i mkerenja zagađujućih materija u domenu životne sredine. Treba istaći gasni hromatograf sa triple quad masenim detektorom i autosemplerom za tečne uzorke sa 150 mesta za uzorke radi analize organskih zagađujućih materija.

 Osetljivost nabavljenog gasnog hromatografa je 20 puta veća od bilo kog triple quad detektora konkurentskih proizvođača. Poseban segment nabavljenih instrumenata se odnosi na duo sistem atomskih apsorpcionih spektometara koji omogućavaju veoma precizan i brz rad u pogledu analize metala.

 

Takođe, od nabavljene opreme ističemo potpuno novi merni lanac za ispitivanja u oblasti građevinske akustike, čime smo značajno unapredili ovu oblast ispitivanja.

Nova oprema će, uz već dostignut visok nivo stručnih usluga, obezbediti dalje povećanje naše, inače, veoma široke baze komintetnata. Godišnje imamo oko 600 aktivnih privrednih subjekata sa kojima poslujemo, od najmanjih trgovinskih radnji do najvećih poslovnih sistema u zemlji.

 

Dušan Milovanović, direktor

Tekst je izvod iz biltena ekapija,