Načini za ostvarenje održivog poslovanja u Srbiji

Da bi kompanija stekla željenu reputaciju i dugoročnu dobru tradiciju, neophodno je da svoje poslovanje učini održivim i društveno odgovornim. Kroz svoje aktivnosti koje preduzimaju danas, kompanije koje teže održivom poslovanju zapravo pokazuju da brinu i pažljivo razmatraju kako će se danas preduzeti koraci odraziti na budućnost.

 

Stvaranje partnerskih odnosa sa Vladom, različitim organizacijama, svojim klijentima i saradnicima je svakako cilj svakog preduzeća, ali za postizanje stabilnog modela poslovanja, potrebno je da se nivou važnosti komponente ljudskog faktora i profita približi i životna sredina. Kada su ove tri stavke u balansu, zasigurno je veća šansa za ostvarivanje najboljih rezultata.

 

Pametno iskorišćavanje prirodnih resursa

 

Osim adekvatnih Zakona koju su propisani sa ciljem da zaštite životnu sredinu i ljude u kompaniji i van nje, u Srbiji se sve više primećuje briga o prirodnim resursima i njihovom očuvanju. Trend prečišćavanje otpadnih voda nije samo efikasan u borbi protiv zagađivanja ekosistema i čuvanja ovog dragocenog resursa, već i osigurava profit na duge staze.

 

Dobar primer kako to funkcioniše u praksi je Apatinska pivara koja je izgradnjom postrojenja za preradu otpadnih voda smanjila potrebu za snabdevanje prirodnim gasom za čak 7%. Naime, tokom procesa prečišćavanja, dobija se posebna muljasta masa kao ostatak, a njenim daljim tretmanom dobija se biogas kao alternativa električnoj energiji. Ovakav ekološki podržan ciklus svakako odgovara parametrima održivog poslovanja. Da bi pre svega došli do saznanja o kvalitetu otpadnih voda iz Vaše kompanije, neophodno je da posedujete legitiman stručni nalaz o analizi otpadnih voda koja se vrši pre i posle njihovog tretmana u postrojenju. 

 

Pored vode, naš najvredniji prirodni resurs je i zemljište. Neodmereno i neisplanirano đubrenje u poljoprivrednim i privrednim procesima daleko više šteti samom tlu, stoga je od izuzetne važnosti da blagovremenom analizom zemljišta utvrdite adekvatan tretman za isto. Osim što ćete na taj način sačuvati zemljište i omogućiti mu višegodišnji kvalitet i očuvanu plodnost, izbeći ćete razilaženje sa aktuelnim propisima iz Zakona o zaštiti zemljišta

 

Reciklaža

 

Upravo je ponovna upotreba sirovina jedan od najefektivnijih procesa za oživljavanje cirkularne ekonomije i stvaranje stabilne potpore za održivo poslovanje. Recikliranjem pretvarate otpad u novac i proizvod, a na taj način direktno doprinosite zaštiti životne sredine.

 

Usko povezana sa očuvanjem resursa koji su ograničeni, reciklaža upravo služi da otpad pretvori u sirovinu koja se kroz čistije tehnološke procese ponovo vraća u proizvodnju. Na taj način ćete postići i status kompanije koja brine o životnoj sredini, a to je naročito važno za plasiranje jedne kompanije na međunarodno tržište. Iako je u Srbiji reciklaža tek odnedavno dobila pravu formu i adekvatnu konstrukciju unutar regulativa, Vi ovaj proces možete znatno ubrzati dobro uređenom organizacijom otpada. Unapređivanjem postojećeg sistema ili stvaranjem novog koji zadovaljava najviše standarde, znatno ćete doprineti brzom kreiranju uslova za sprovođenje reciklaže.

 

Unapređivanje bezbednosti i zdravlja na radu

 

Briga o zaposlenima je zakonska i moralna odgovornost svakog poslodavca. Za ostvarivanje održivog poslovanja jedne kompanije, potrebno je posebno i u kontinuitetu pratiti regulative i usklađivati poslovanje sa istim. Da bi se unapredili uslovi na radnom mestu u cilju smanjenja incidenata i povreda na radu, tu je niz procedura koje je potrebno obaviti za postizanje datog cilja. Osim procene rizika koja je temelj bezbednog poslovanja, vrlo je važno organizovanje preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline. Tek onda kada posedujete legitiman stručni nalaz o laboratorijskom ispitivanju ambijentalnog vazduha, osvetljenja, ali i buke na radnom mestu, Vi ćete moći da imate potpun uvid u potencijalne dugoročne štetnosti na radnom mestu.

 

Kojom god delatnošću se Vaša kompanija bavi, redovnom proverom opreme za rad uz adekvatnu obuku zaposlenih za rad na istoj je jedan od osvnovnih načina za unapređenje bezbednosti na radnom mestu. Zaštita ,,Beograd’’ Vam stoji na raspolaganju za sve usluge u datoj oblasti. Ukoliko želite da učinite Vaše radno mesto bezbednijim u najkraćem roku, naši stručnjaci sa licencom za obavljanje poslova u oblasti lice za bezbednost i zdravlje na radu će Vam posvetiti potpunu pažnju i ukazati na sve potencijalne slabosti u pomenutim kategorijama.

 

Šta donosi nova Agenda za održivi razvoj do 2030?

 

Ujedinjene Nacije su krajem 2015.godine usvojile Agendu za održivi razvoj do 2030.godine sa ukupno 13 ciljeva i smernica za njihovo postizanje. Osim što je jedan od osvnovnih stavki u dokumentu upravo pridavanje značaja zdravlja i bezbednosti na radu uz zaštitu ljudskih prava i prava radnika, veliki akcenat se stavlja i na edukaciju zaposlenih. Pored kontinuiranih stručnih usavršavanja, potrebno je da Vašim zaposlenima obezbedite adekvatne obuke iz oblasti zaštite od požara uz neizostavno osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći.

Pored isticanja da je industrija jedan od najvećih potrošača vode, Agenda se bavi problematikom upravljanja vodnim resursima. Neizostavno, istom metodom štednje i brige, kompanija treba dostići energetsku efikasnost i posvetiti se korišćenju obnovljivih izvora energije. Osim već navedenih načina (reciklaža, postrojenje za prečišćavanje vode), treba razmotriti sve popularnije napajanje putem solarne energije, energije vetra i biomase koju Srbija ima u izobilju. Ona se može koristiti i kao sirovina za proizvodnju biogoriva, a u industriji može da služi za proizvodnju hemikalija i vlakana.

 

Kako se klimatske promene tiču svih nas, tako se Agenda kroz nekoliko konstruktivnih saveta obraća i kompanijama koje svojim načinom poslovanja znatno mogu doprineti borbi protiv njih. Pored propagiranja da kompanije treba da vrše procenu rizika kada su klimatske promene u pitanju, jedan od značajnih postupaka je i izveštavanje javnosti i nadležnih Agencija o uticaju kompanije na životnu sredinu. Sistematskim praćenjem, odnosno monitoringom vazduha, vode i zemljišta na koje delatnosti Vaše kompanije mogu imati štetan uticaj je osim zakonske obaveze jedan od načina za postizanje održivog poslovanja kompanije koja ulaže u budućnost.

 

Zaštita ,,Beograd’’ već 50 godina aktivno radi na osmišljavanju strategija i usluga koje efektivno poboljšavaju i dovode u balans osnovne komponenete svake kompanije – njene zaposlene, okolinu u kojoj ona postoji i deluje, i naravno, njen profit. Brinemo o Vama i Vašim zaposlenima pružajući najstručnije i akreditovane usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zajedno radimo na usaglašavanu Vašeg poslovanja sa aktuelnim regulativama iz Zakona o zaštiti životne sredine o kojoj na taj način i vodimo računa. Tako, mi doprinosimo povećavanju produktivnosti i prosperiteta Vaše kompanije i direktno utičemo na stvaranje dobrih temelja za njeno dugoročno i održivo poslovanje.