Koje usluge pruža koordinator u fazi projektovanja mera za BZR?

Svaki građevinski projekat je kompleksan, nezavisno od obima, lokacije i rokova. Zarad njegove uspešnosti, tim koji je zadužen za obavljanje zadataka u fazi projektovanja mora detaljno proučiti svaki rezultat do koga projekat može dovesti. Da li i kako projekat utiče na životnu sredinu? Večito pitanje – da li je budžet dobro raspoređen i da li će biti nepredviđenih troškova? I na kraju, najvažnije pitanje – da li su sigurnosne mere na gradilištu zadovoljavajuće i da li su svi zaposleni na gradilištu bezbedni?

 

Organizacija na gradilištu je jedan od ključnih faktora za uspešnost, a ono što prethodi tome je adekvatna podela poslova i utvrđivanje odgovornosti. Imajući na umu obićno teške uslove za rad na gradilištu i dužinu procesa izgradnje, oblast bezbednosti i zdravlja na radu ima više uključenih stručnjaka u svakoj fazi planiranja i izgradnje.

 

Koordinator pri projektovanju BZR je tu za verovatno najdelikatniji zadatak u oblasti BZR na gradilištu– sačinjavanje Plana preventivnih mera. To znači da koordinator pri projektovanju BZR analizira sve segmente gradilišta, uzima u obzir rizike svake profesionalne aktivnosti i na kraju, dolazi do niza efikasnih mera bezbednosti na gradilištu koje imaju zadatak da sačuvaju ljudski život.

 

Svakako, od velike je važnosti kome ćete poveriti ovaj zadatak, a mi Vam svakako možemo pomoći pri selekciji. Objasnićemo šta su tačno zaduženja koordinatora pri projektovanju BZR na osnovu čega ćete bolje razumeti kome treba da se za ovakvu uslugu i obratite.

 

Zakonske obaveze investitora u fazi izrade projekta

 

Po Uredbi o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili opkretnim gradilištima, svaki investitor, odnosno zastupnik investitora za realizaciju projekta je dužan da angažuje koordinatora pri projektovanju BZR, kao i koordinatora u fazi izvođenja na radu BZR. Oba zaposlena lica imaju ulogu da kontrolišu, evidentiraju i o saznanjima obaveštavaju investitore i ostale članove tima zaposlene na projektu.

 

Za projekte manje od 300m2, ne postoji zakonska odrednica koja obavezuje investitora da angažuje koordinatora pri prijektovanju BZR, osim ako sam projekat nije kotiran kao visoko rizičan.

 

Naravno, svako oglušavanje o zakon je kažnjivo, a u zavisnosti od statusa investitora (preduzetnik pravno ili fizičko lice), kazna može dostići i do 500.000. Osim toga, ako na Vašem gradilištu izostane lice koje je direktno odgovorno za sačinjavanje efektivnih preventivnih mera bezbednosti, time ugrožavate svoje zaposlene što može rezultirati povredama na radu, pa i smrću.

 

Koje poslove koordinator pri projektovanju BZR obavlja?

 

Koordinator pri projektovanju BZR je pre svega zadužen da kotroliše da li sva načela prevencije iz Zakona o BZR sprovode pri pripremi i izrada projekta. To uključuje sva arhitektonska, tehnička i organizaciona rešenja koja često podrazumevaju vršenje poslova i akcija u isto vreme. Koorinator pri projektovanju BZR je tu da napravi adekvatnu raspodelu radova kako bi se rokovi ispoštovali, ali još važnije, kako bi se izbegli svi bezbednosni rizici koje gužve, neorganizacija i neusaglašenost mogu da proizvedu. Nako toga, koordinator pri projektovanju BZR može da lakše proceni vreme potrebno za završetak svih radova predviđenih u prvoj fazi.

 

Ono što sledi je izrada Plana preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu čiji ćemo sadržaj uskoro pojasniti, a uz to koorinator uzima u obzir sve industrijske aktivnosti u blizini gradilišta radi procene njihovog uticaja na zaposlenena projektu. Svaki vid dokumentacije koji je relevantan za oblast BZR na gradilištu, koordinator prikuplja i priprema radi daljem upućivanja tima koji će obavljati izvođenje svih radova na gradilištu. Svako od njih mora biti upoznat sa specifičnim rizicima mesta na kome obavlja profesionalne aktivnosti kako bi svoj rad i ponašanje prilagodio istom u cilju izbegavnja povreda na radu.

 

Šta sadrži Plan preventivnih mera i zašto je važan?

Načelo prevencije odnedavno dobija sve veću zasluženu zakonsku i korisničku pažnju. Činjenica je da se dobro postavljenim i usaglašenim preventivnim merama bezbednosti mogu izbeći skoro svi rizici na radnom mestu, a to je posebno relevatno za gradilišta.

 

Zato je investitor dužan da, pre početka radova na gradilištu, obezbedi izradu Plana preventivnih mera i angažuje koordinatora pri izradi projekta BZR za njegovu izradu. Ovaj plan uz tehničku dokume taciju čini osnovu za adekvatnu procenu rizika od nastanka povreda i oštećenja zdravlja na gradilištu i okolini. Sama procena rizika sa vrši u skladu sa propisima iz BZR, a same mere za otklanjanje potencijalnih opasnosti su deo eloborata o uređenju gradilišta koje izrađuje poslodavac.

 

Plan preventivnih mera se sastoji od:

  1. Šeme gradilišta (koja ima 15.zasebnih tačaka),
  2. Opisa organizacije i tehnologije izvođenja radova,
  3. Plana faza i rokova izvođenja pojedinih radova, sa detaljnim instrukcijama za koordinaciju aktivnosti poslodavaca i drugih lica,
  4. Specifičnih mere za bezbedan i zdrav rad u odnosu na industrijske aktivnosti u blizini gradilišta,
  5. Specifičnih mera za bezbedan i zdrav rad za radove navedene u Pregledu radova pri kojima se pojavljuje specifičan rizik od nastanka povreda i oštećenja zdravlja zaposlenih.

Da bi ovaj plan mogao da služi svrsi za koju je i sačinjen, koordinator pri projektovanju BZR mora svakoj njegovoj tački posvetiti punu pažnju, stručnost i dovoljno vremena. Greške nisu moguća opcija, tako da Plan preventivnih mera iziskuje temeljnu proveru i neretko, manje ili veće modifikacije kako bi se smatrao spremnnim za dalja razmatranja i obradu.

 

Koje kvalifikacije koordinator pri projektovanju treba da ima?

 

Imajući u vidu kompleksnost posla koji ovo lice obavlja, visoka stručna sprema uz iskustvo i konstantno usavršavanje su glavni preduslovi. Koordinator pri projektovanju BZR treba daima završene akademske studije u oblasti arhitekture, građevinskog elektrotehničkog, računarskog, saobraćajnog inženjerstva i srodnih stručnih područja.

 

Osim toga, neophodno je posedovanje licence za odgovornog projektanta u skladu sa propisima o planiranju i izgradnji, kao i položen stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora pri projektovanju BZR. Ispit se polaže u Upravi za bezbednost i zdravlje na radu pred visoko stručnom komisijom koja odlično razume koliko odgovornosti posao ovog koordinatora nosi.

 

Pored dokazane kompetencije, koorinator pri projektovanju BZR je neko ko ima savren pristup rešavanja problema u oblasti BZR i sposobnost da ostvari kvalitetan odnos sa drugim stručnjacima za BZR i sveobuhvatnim timom koji radi na projektu. To je neko ko istinski želi da uslove na Vašem gradilištu učini što bezbednijim i zdravijim za zaposlene.

 

Verujemo da i sami već dobro znate koliko stručan, kvalitetan i pouzdan saradnik na građevinskom projektu može da olakša i ubrza ceo proces, i koliko je važno imati ga uz sebe tokom svih faza radova. Koordinatori Zaštite ,,Beograd’’ su tu da sigurnost na Vašem gradilištu unaprede u svakom smislu kako bi uspeh projekta bio zagarantovan, zato nam se obratite još danas i sa punim poverenjem prepustite sve zadatke iz oblasti BZR.