Kako dobiti sertifikat za zaštitu od požara?

U Republici Srbiji Zakon o zaštiti od požara nalaže da svako lice koje je zaposleno na zaštiti od požara ima obavezu da pohađa posebnu obuku i polaže Stručni ispit iz ove oblasti. Kandidat ima rok od godinu dana od trenutka kada zasnuje radni odnos, tj. od trenutka kada je raspoređen na posao zaštite od požara da položi ovaj ispit.

 

Ove osobe mogu da prisustvuju i specijalnim kursevima i dodatnim obukama koje će im pomoći da ga lakše polože. Sam način pripreme i polaganja ispita pokriven je odredbama Pravilnika o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara (“Sl. glasnik RS”, br. 92/2010, 11/2011, 16/2018 i 25/2018 – ispr.)

 

Iz čega se sastoji obuka za polaganje ispita iz oblasti zaštite od požara?

 

Ova obuka je Pravilnikom definisana kao posebna obuka i sastoji se iz tri dela: opšteg, specijalističkog i praktičnog. Posebnu obuku mogu da vrše pravna lica pod određenim uslovima i u dogovoru sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, ili samo Ministarstvo unutrašnjih poslova može da organizuje ovu obuku za svoje pripadnike. Pravna lica su u obavezi da jave tačne datume započinjanja i završetka obuke.

 

Nastava iz svih predmeta je obavezna i sprovodi se prema nastavnom planu i programu. Prvo se održava nastava iz opšteg dela a zatim sledi nastava iz specijalističkog dela, dok praktičan deo obuke prolaze samo lica sa stečenim srednjim obrazovanjem. Opšti deo obuke je isti za sve kandidate i sastoji se iz sledećih predmeta:

 • Normativno uređenje zaštite od požara;
 • Opasne materije, požar i eksplozija.
 

Specijalistički deo ove obuke je drugačiji za osobe koje imaju stečeno visoko, odnosno srednje obrazovanje. Prva grupa će tako obrađivati predmete kao što su Preventivna zaštita od požara, Sredstva za gašenje požara, Stabilni sistemi zaštite od požara, Vatrogasne sprave i oprema i Taktika gašenja požara, dok oni sa navršenim srednjim obrazovanjem slušaju sve predmete osim Stabilnih sistema zaštite od požara. U slučaju da polaznik stekne više ili visoko obrazovanje i pređe na drugo radno mesto nakon položenog stručnog ispita, mora u roku od dva meseca da položi stručni ispit po programu za osobe sa visokim obrazovanjem.

 

Praktičan deo obuke dolazi na kraju, pohađaju ga samo osobe koje obavljaju poslove u oblasti zaštite od požara sa srednjom školom, i uključuje rad sa vatrogasnom opremom, zaštitnom opremom, rad u vatrogasnim jedinicama itd.

 

Stručni ispit

 

Polaganje stručnog ispita obavlja se pred Komisijom koju određuje Ministar unutrašnjih poslova. Komisija ima mandat od četiri godine. Nakon završetka obuke, termini za polaganje Stručnog ispita se zakazuju u roku od 30 do 60 dana, tako što pravno lice koje je završilo obuku podnosi odgovarajući zahtev lokalnoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova. Preko pravnih lica se vrši i prijava kandidata za polaganje Stručnog ispita.

 

Prijava za polaganje ispita treba da sadrži:

 1. Ime, ime jednog od roditelja i prezime kandidata;
 2. JMBG;
 3. Datum i mesto rođenja;
 4. Prebivalište;
 5. Stepen i vrstu školske spreme;
 6. Naziv poslodavca kod koga je kandidat zaposlen, godine iskustva i vrstu poslova koje obavlja;
 7. Vrstu ispita za koji se prijavljuje i datum ispitnog roka.
 

Uz prijavu se prilaže i izvod iz matične knjige rođenih, overena kopija ili prepis diplome, potvrda poslodavca o radnom iskustvu kandidata, kao i potvrda pravnog lica o završenoj obuci. Ukoliko polaznik nije u radnom odnosu, trebalo bi da navede poslove za koje želi da polaže Stručni ispit. Poznavanje svakog predmeta se ocenjuje posebno. Ako polaznik ne pokaže dovoljno znanja iz tri ili više predmeta, ili iz predmeta koji ponovo polaže, neće položiti ispit.

 

Troškove polaganja Stručnog ispita snosi ili sam polaznik, ili poslodavac koji je poslao zaposlenog na polaganje ispita, a uplaćuju se na račun pravnog lica koje je organizovalo posebnu obuku.

 

Kako izgleda Uverenje o položenom stručnom ispitu?

 

Ukoliko polaznik položi Stručni ispit, dobiće Uverenje o položenom stručnom ispitu za određenu kategoriju za koju je polagao. Uverenje sadrži i još i:

 • Naziv Ministarstva;
 • Propis na osnovu kog se izdaje uverenje;
 • Ime polaznika, ime jednog od roditelja, prezime, JMBG i mesto rođenja;
 • Broj pod kojim je polaznik zaveden u evidenciji;
 • Datum izdavanja uverenja;
 • Potpise Predsednika komisije i ministra;
 • Pečat Ministarstva.
 

Mi posedujemo Sertifikat za zaštitu od požara

 

Ukoliko još uvek nemate zaposlenog koji je započeo ovu vrstu obuke sa ciljem da položi Stručni ispit ili interno zaposleno lice koje je zaduženo za zaštitu od požara, možete uvek da pronađete i angažujete ovlašćena pravna lica koja imaju sertifikat za zaštitu od požara, kao što je Zaštita Beograd.

 

Angažovanjem licencirane eksterne kompanije koja pruža ovaj vid usluga će Vam pomoći da imate dobro usklađena akta, planove i pripremljene preventivne mere zaštite od požara. Štaviše, dobićete najviši mogući kvalitet usluge koji je u skladu kako sa zakonskim okvirima, tako i sa najvišim standardima u ovoj oblasti.

 

Kontaktirajte nas odmah i mi ćemo Vam pružiti sve dodatne informacije i omogućiti Vam da dobijete sertifikat za zaštitu od požara u rekordnom roku.