Ekološke posledice nesanitarnih deponija

Jedan od vodećih problema zaštite životne sredine u Srbiji jesu deponije. Sa divljim, odnosno nesanitarnim deponijama se suočava i bori skoro svaka opština u našoj zemlji, a razlozi za stvaranje ovih ekološki pogubnih lokaliteta su mnogobrojni. Osim činjenice da u Srbiji još uvek ne postoji dovoljan broj sanitarnih deponija koje su predviđene za bezbedno odlaganje otpada, veliki broj građana i preduzeća svoj otpad ne odlaže na regularne deponije da bi izbegli plaćanje naknada. Izostanak svesti građana o značaju životne sredine je u direktnoj korelaciji sa takvim postupcima, a istina je da zagađivanjem okoline mi automatski štetimo svima, pa i svojim najbližima. 

 

Trajno zagađivanje zemljišta

 

Idealno bi bilo da sva plastika, metal, staklo i papir završe u pogonima za reciklažu i pripremaju se za ponovnu upotrebu. Iako smo se sa novom Strategijom upravljanja otpadom 2019-2024 uputili ka tom cilju, čeka nas još puno posla i suočavanja za raznim posledicama dugogodišnjeg neadekvatnog upravljanja opasnim i neopasnim otpadom.

 

Kolateralna šteta ljudskog nemara i rapidnog industrijskog razvitka je upravo jedan od najvrednijih resursa koje posedujemo – naše zemljište. Iako spada u obnovljivo prirodno bogatstvo, za regeneraciju 2,5cm zemljišta potrebno je 300-1000 godina. S’obzirom da se na njegovoj površini svakodnevno gomilaju razni razgradivi, sagorivi i nesagorivi otpaci, kao i oni čvrsti iz hemijske industrije, postaje jasno da je zagađivanje zemljišta neprekidan proces. A koje su zapravo posledice toga i kako do zagađenja dolazi?

 

Naime, smeće na deponijama sadrži opasne toksine kao što su teški metali, pesticidi, petro-hemikalije i slično, koji na kraju prodiru u samo zemljište. Tokom kišnih sati, oni se spiraju u dublje slojeve tla čime se sam proces zagađivanja ubrzava. Zagađivanje zemljišta se pre svega ogleda u većim ili manjim promenama njegovih fizičkih, hemijskih i bioloških svojstava. Te modifikacije direktno utiču na smanjenje plodnosti i mogućnosti odvijanja procesa organskih razlaganja, što dalje utiče na kruženje materija u prirodi. Kada samo zamislimo ovaj ciklus, brzo shvatamo da svaka promena u pogledu svojstava zemljišta može imati uticaj na celokupni sastav živog sveta i procese unutar ekosistema.

 

Kako nesanitarne deponije direktno zagađuju podzemne i površinske vode?

 

Kako se toksini razlažu i dopiru do zemljišta, tako ih i zemljište dalje potiskuje do podzemnih voda. Ovaj proces je duplo brži i jednostavniji kada se radi o površinskim vodama, jer su one same po sebi odlični razređivači i omogućavaju hemikalijama da se neomatano kreću. Na taj način, voda sakuplja zagađivače kroz svoj prirodan tok. Osim hemikalija, tu je i lako vidljivo đubre koje pluta po površini vode stvarajući svojevrsnu deponiju.

 

Vrlo je jasno kako dolazi do zagađenja vode, ali ono što ne možemo lako videti je da li voda koju pijemo ili nameravamo da koristimo u proizvodnom ili drugom industrijskom procesu sadrži bilo kakve ugrožavajuće toksine. Zaštita ,,Beograd’’ misli nas Vas i bori se za očuvanje životne sredine, a naša usluga laboratorijskog ispitivanja voda će vam dati jasan uvid o stanju vode od interesa. Nakon analiza obavljenih na najsavremenijoj opremi dobićete stručni nalaz i izveštaj uz profesionalno obrazloženje i konsultaciju.

 

Neprekidan ciklus zagađivanja – Vazduh postaje opasan

 

Vrlo često se desi da na nesanitarnim deponijama dođe do požara. Usled kombinacije zapaljivog otpada i vetra koji potpomaže snabdevanje kiseonikom, vatrena stihija koja nastane na ovakvih područjima oslobađa veliku količinu zagađujućih materija koje svojom akumulacijom oštećuju ozonski omotač. Osim što požar može biti vrlo štetan za okolinu, dim koji nastaje iz ovakvih procesa se raznosi vetrom duž cele zemlje i regiona, tako da je stepen ugrožavanja svakako visok.

 

Ukoliko je Vaše preduzeće stacionirano u blizini ovakvih deponija ili nameravate da u skorije vreme pokrenete građevinski projekat, a plašite se da je vazduh na tom području konstantno zagađen, Zaštita ,,Beograd’’ Vam stoji na raspolaganju za stručne i pouzdane laboratorisjke analize vazduha. Po Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu ste svakako i u zakonskoj obavezi da nadležne organe izvestite o uslovima za rad u Vašem preduzeću, a naš tim izlazi na teren radi uzorkovanja i u najkraćem roku Vam obezbeđuje stručni nalaz analize ambijentalnog vazduha.

 

Važnost sanitarnih deponija i dobro organizovanog upravljanja otpadom

 

Prva i osnovna uloga sanitarnih deponija je stvaranje uslova za neugrožavajuće odlaganje otpada. One nastaju na pažljivo isplaniranim i ograđenim područjima gde se štetni uticaji odloženog otpada mogu pratiti i kontrolisati, što je upravo nemoguće na nesanitarnim deponijama.

 

Da bi sanitarne deponije mogle da valjano funcionišu, potrebno je da se proces koji prethodi samom odlaganju obavi na ispravan način. Kompleksna procedura koja stoji iza upravljanja otpadom treba biti poverena pouzdanom licu koje za obavljanje datih delatnosti poseduje neophodna ovlašćenja. Na taj način štitite sebe i svoje preduzeće od zakonskih sankcionisanja i vrlo visokih kazni, ali i doprinosite očuvanju životne sredine svih nas. Obratite nam se još danas za sve usluge u oblasti upravljanja otpadom i približite svoje preduzeće najvišim standardima EU.

 

Zaključak – Da li otpad možemo posmatrati kao resurs i kako to pomaže sistemu za tokove otpada?

 

U razvijenijim zemljama u regionu se otpad uveliko tretira kao obnovljivi resurs. Osim ekološkog značaja, to svakako pozitivno utiče i na ekonomksi razvoj jedne zemlje. Edukacija građana i preduzetnika, kao i osposobljavanje sistema za upravljanje i tretiranje otpada potpadaju pod primarne korake. Republika Srbija je već preduzela mere u suzbijanju nesanitarnih deponija i podržavanju reciklaže na državnom nivou, što se i ogleda u skupu dokumenata gorepomenute Strategije.

 

Imajući u vidu da Evropska unija planira da od ove godine potpuno ukine plastične predmete za jednokratnu upotrebu (tanjiri, pribor za jelo, slamke..), ono što Vi kao odgovoran preduzetnik možete da uradite jeste da razmišljate o budućim potrebama stanovništva u vidu alternative. Iako je naša zemlja i dalje u tranziciji, i zakoni Evropske unije kod nas kasnije dolaze na razmatranje, tržište za proizvodnju alternativnih proizvoda će svakako biti veliko.

 

Preduzeće Zaštita ,,Beograd’’ obavlja sve usluge potrebne za skupljanje dokumentacije za pokretanje jednog proizvodnog pogona – od Bezbednosti i zdravlja na radu preko Zaštite od požara i Zaštite životne sredine. Tu smo da Vaše preduzeće učinimo sigurnim mestom za rad koje svojim delovanjem ne ugrožava životnu sredinu, već učestvuje u njenom očuvanju. Samim tim, jasno je da će i Vaš proizvod biti kredibilan i spreman da osvoji domaće, ali i inostrano tržište.

 

Zato nam se obratite se još danas putem telefona 011 241 81 55, ili nam pišite na office@aštitabeograd.com. Zajedničkim snagama do zdravije, lepše i prosperitetnije budućnosti!