Da li je obuka BZR obavezna za sve zaposlene?

Poslodavci sve više uviđaju značaj bezbednog i zdravog radnog mesta, pa u skaldu sa tim ulažu u unapređivanje sigurnosti na istom. Osim što se na taj način čuva ljudski život i izbegava zakonska penalizacija, sigurno radno mesto doprinosi većoj produktivnosti zaposlenih i samim tim povećanju profita preduzeća.

 

Jedan od načina da se svaki radnik zaštiti pri vršenju svakodnevnih profesionalnih aktivnosti, ali i obuči da adekvatno reaguje u rizičnim situacijama je svakako edukacija zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno obuka BZR. Na taj način i zaposleni mogu da kontrolišu i pozitivno utiču na očuvanje sigurnosti u radnoj okolini.

 

S obzirom na činjenicu da su preventivne mere BZR dokazano najefikasnije i stoga apsolutno neophodne na svakom radnom mestu, a obuka iz bezbednosti i zdravlja na radu jeste jedna od stavki načela prevencije, time smo već dali odgovor na postavljeno pitanje iz naslova našeg teksta. Ostanite sa nama i saznajte zašto je sprovođenje ove obuke jedna od najvažnijih zaduženja Vas kao poslodavca i na koji način ih možete adekvatno organizovati i sprovesti.  

 

Tumačenje zakonskih regulativa vezanih za obuku BZR

 

Dva osnovna zakona sačinjena da usmere i zaštite poslodavce ali i zaposlene u toku svog profesionalnog odnosa su Zakon o radu i Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu.  Jasno iskazani propisi koji su u njima naznačeni se odnose na one poslodavce koji imaju šest i više zaposlenih sa pojedinim odstupanjima koja ćemo kasnije definisati.

 

Pored uređivanja prava, obaveza i odgovornosti obe strane u oblasti BZR, poslodavac treba doneti odluku o imenovanju lica za bezbednost i zdravlje na radu. Ovo se ne odnosi na one poslodavce koji imaju do dvadeset zaposlenih, a čija je delatnost nije registrovana kao visokorizična.

 

Već smo naglasili da je obuka BZR integrisana stavka preventivnih mera u Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu, tako da je to svakako jedno od Vaših zaduženja u čijoj organizaciji sudeluje i Lice za BZR. Na kraju, vođene ecidencije moraju jasno dokazati da su neophodne obuke BZR uspešno završene od strane svakog zaposlenog, a ukoliko se za to ne stvore uslovi, direktno se krši aktuleni zakon i time se Vaše preduzeće suočava sa specifičnim kaznenim odredbama. Potrebno je naglasiti da je minimalna novčana kazna propisana u ovu svrhu 800.000 dinara.

 

Kada je potrebno vršiti organizaciju obuke BZR?

 

Ukoliko se Aktom o proceni rizika utvrdi da na datom radnom mestu ne postoje osnovi za teža oboljenja i povrede na radu, onda se dalje nastavlja procedura uvođenja preventivnih i aktuelnih mera zaštite zaposlenih i svih onim koji se u neposrednoj blizina preduzeća nalaze.

 

Obuka BZR u vidu osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad se osim kod zasnivanja radnog odnosa vrši i nakon premeštaja na druge poslove uz koja idu i nova radna zaduženja koja sa sobom nose drugačije rizike. Kada se u proizvodni ili bilo koji durgi proces preduzeća uvede nova tehnologija, tada je takođe potrebno realizovati ovakav vid obuke BZR. Isto važi i za opremu za rad – obuka BZR je potrebna onda kada se uključe dodatna sredstva za rad ili se promene postojeća nakon havarije ili popravke.

 

Kako izgleda proces obuke BZR za zaposlene?

 

U skladu sa Aktom o proceni i rizika i specifičnim pojedinostima koje se tiču samog radnog mesta sačinjava se obuka BZR koja će svojim sadržajem adekvatno uputiti zaposlenog na potencijalne rizike, pružiti mu znanja i veštine da iste izbegne i usmeriti na efektivne korake koje treba preduzeti u slučaju da do neke nesreće i dođe.

 

Vaša uloga kao poslodavca jeste da zaposlenom pružite uvid u određene vrste rizika koji postoje u Vašem preduzeću, a bitno je naglasiti da se obuka BZR obavlja u toku radnog vremena i da brigu o njenim troškovima vodite Vi. Osim toga, dužni ste da angažujete licencirano Lice za bezbedan i zdrav rad koje će vas dalje usmeriti na tim stručnjaka koji same obuke BZR kreiraju i sprovode.  

 

 

Obuka se obavlja teorijski i praktično, a za radna mesta sa povećanim rizikom vrše se i periodične provere nivoa osposobljenosti zaposlenih da primene stečena znanja. Osim regularne obuke BZR opisane u prethodnim redovima, mogu se vršiti i dodatne obuke iz bezbednosti i zdravlja na radu.

 

Njihovo sprovođenje se vrši onda kada novi tehnološki proces to zahteva, kao i kada zaposlenom preti neposredna opasnost po zdralje i život kada se delotvorne instrukcije zbog hitnosti moraju dati u usmenoj formi. Ovakva obuka je takođe neophodna i za zaposlenu trudnicu, osobu mlađu od 18 godina, kao i za osobe sa smanjenom radnom sposobnošću.

 

Evidencija o zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad

 

Pomenuli smo da je nakog svake obuke BZR potreban i pisani dokaz da to potvrdi. Ove evidencije upravo tome služe, a neophodno ih je čuvati radi potrebe davanja na uvid nadležnim organima sve dok postoji radni odnos sa datim zaposlenim.

 

Vođenje evidencija zasigurno predstavlja jednu od važnih obaveza svakog preduzetnika, ali ne i popularnu. Ukoliko i Vi spadate u tu kategoriju, imajte na umu da Vam Zaštita ,,Beograd’’ stoji na raspolaganju za vođenje svih evidencija iz BZR, ali i blagovremenu adaptaciju Vašeg poslovanja unapređenim zakonima.

 

S’obzirom na to da je evidencija o osposobljanju zaposlenih za BZR samo jedna od ukupno 14 koje morate redovno voditi za svakog zaposlenog, predlažemo da taj zadatak poverite našim ekspertima i utrošite svoje dragoceno vreme na aktivnosti koje radije obavljate.

 

Kome se obratiti za obuku BZR?

 

Lica koje ovakve obuke vrše moraju posedovati neohodno znanje, stručnost i iskustvo da bi što delotvornije Vašim zaposlenima predočili potencijalne rizike na radnom mestu i adekvatno ih uputili da se sa istim bezbedno suočavaju.

 

Zaštita ,,Beograd’’ je uvek ulagala u edukaciju poslodavaca i zaposlenih u oblasti BZR. Jedna od naših najvažnijih usluga je upravo osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad koje ima plemeniti cilj  – da očuva ljudski život.

 

Obuke vršimo u prostorijama Vašeg preduzeća kako aktuelni zakon i nalaže, a samo testiranje se može vršiti usmeno ili pismeno u zavisnosti u samih specifikacija radnog mesta. Obuku BZR poveravamo visoko obrazovanim stručnjacima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i drugih bliskih sfera (medicina rada, tehnologija, elektrotehnika…). Svaki član tima Zaštite ,,Beograd’’ poseduje potrebne sertifikate i značajno iskustvo u predmetnoj oblasti, stoga možete računati na viskog nivo profesionalizma i brz dolazak do željenih rezultata.

 

Obratite nam se još danas putem mejla ili telefona, a mi ćemo Vas adekvatno posavetovati i preduzeti neophodne akcije kako bi Vaše radno mesto učinili što bezbednijim i zdravijim.